ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 04.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на четвърти февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1597 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.48 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Фарпорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт А.,  представя актуално пълномощно за 2015година от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци такси и реклама” при Община Бургас, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

Явяват се ВЕЩИТЕ ЛИЦА М.Д.Д. и Ц.Д.И..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед редовната процедура по призоваване на страните поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са заключения по съдебно-икономическата и съдебно-техническите експертизи от вещото лице М.Д. от 28.01.15година и вещото лице Ц.И. от 28.01.2015 година, които са в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Запознати сме със заключенията на вещите лица преди повече от 7 дни. Да се изслушат вещите лица в днешното съдебно заседание.

Моля да се приеме за безспорно по делото, че „Фарпорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД е концесионер на Летище Бургас, вкл. и към момента на издаване на спорните актове.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Запознати сме със заключенията на вещите лица преди повече от 7 дни. Да се изслушат вещите лица в днешното съдебно заседание. Не оспорвам, че жалбоподателят е концесионер на Летище Бургас в процесния период, посочен в оспорения АУЗД.

 

Съдът, като съобрази, че страните не спорят, че жалбоподателят е концесионер на Летище Бургас за процесния период,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА изменение в доклада по делото, като го допълва в следния смисъл

От страните се признава, че „Фарпорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД е концесионер на Летище Бургас, вкл. и към момента на издаване решение № 70-00-73073/7/08.07.2014 година на директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, което е потвърдено с Акт за установяване на задължения по декларация №70-00-3073/5/12.06.2014 година на главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

 

Уведомява страните, че така признатия факт не се нуждае от доказване.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам възражение по допълнението на доклада.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам възражение по допълнението на доклада.

 

Съдът преминава към изслушване на заключението на вещото лице И., като снема самоличността му, както следва:

 

 

Ц.Д.И. – 62 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представила съм писмено заключение със скици, които поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИКОНСУЛТ М.: Посочвате, че няма територии за обществено ползване, които да граничат с територията на летището, но там има надлез, кръгово и това не е ли обществена територия?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Надлезът, кръговото движение е публична държавна обществена територията, а общината обслужва общински територия, затова съм казала, че не е обществена.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице И. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице И. с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице И. в размер на 400 лева, платими от внесения на депозит (л.205).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

Вещото лице И. освободено и изведено от съдебната зала.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице Д., като снема самоличността му, както следва:

 

М.Д.Д. – 50години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението, същото е компетентно и безпристрастно дадено.

 

ЮРИСКОНСЛУТ М.: Бяха ли проведени разговори с дружеството „Титан” или с представител на Дирекция „Екология” и ако да, те потвърдиха ли, че находящите се по делото документи - пътните листове, където са описани мероприятията, не се извършват на територии граничещи с летището?

 

ВЕЩО ЛИЦЕ Д.: Да, бяха проведени разговори и те потвърдиха наличието на пътните листове и че те съществуват, но не са потвърдили тези мероприятия не се извършват на тези територии. В изследваните пътни листове не е посочена територия, а описанието е кратко и семпло.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице Д. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице Д. с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице Д. в размер на 400 лева, платими от внесения на депозит (л.205).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Водим допуснатите свидетели, които са извън съдебната зала и моля да бъдат разпитани в днешното съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСЛУТ М.: Не се противопоставям да се разпитат свидетелите днес.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към разпит на свидетелите, допуснати на жалбоподателя, като същите бяха въведени в съдебната зала. Снема самоличността на свидетелите, като ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещават да говорят истината.

 

 

В. Ц. Д.-32г. и

 

Г. Х. Ч.-54г., двамата българи, български граждани, неосъждани, без дела и родство със страните, служители в дружеството-жалбоподател.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Д. бе изведена от съдебната зала.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на СВИДЕТЕЛЯ Ч..

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч. на въпроси на юрисконсулт А.: Работя в „Фарпорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД от 2006 година, а от 2008 година и в момента съм директор на летището. Знам, че настоящото производство е във връзка спор за плащане на данък сгради за новия терминал, който се намира на територията на Летище Бургас. Новият терминал се намира на територията на летище Бургас.

От 1984 година работя на Летище Бургас, в началото в Авиокомпания „Балкан”, а от месец ноември 2006година във „Фарпорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД, която е концесионер на гражданско летище за обществено ползване Бургас. Основната дейност на дружеството е като летищен оператор, спечелил концесия за 35 години. Една от дейностите е да управлява летището като оператор на летищна дейност. Като концесионер на летището „Фарпорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД, обслужва дейностите по въздухоплаване свързана с обслужване на пътниците, техните багажи, карго, поща и превозни средства, посрещне на полети и излитане на самолети.

Категорично заявявам, че на летището не може да бъде обслужен пътник ако няма електрозахранване. Това е комплексен процеси на обработка, която включва регистриране на пътника и багажа в софтуер, издаване на билети, които са различни видове, може и по електронен път да са били закупени и те трябва да се въведат във софтуерната система, за което е необходимо електричество. За регистрацията се попълват данни в софтуера, който се нуждае от захранване. След това регистрираният багаж, който няма да бъде в самолета с пътника, трябва да отиде в багажното, за което има лентова система и има рентген и друго специализирано оборудване за съпоставка пътник-багаж, като всички тези елементи работят с електрозахранване. След регистрацията пътникът се насочва към Пункт за сигурност, където се извършва ръчна проверка с рентген, където има и метални рамки и в тази зона има Митница, като всичко работи с електрозахранване. След това пътниците се отправят към транзитния салон и изчакват, като зависимост от типа на полета може да изчака между 30 минути или един час и нещо за отвеждане към самолета. При отвеждане към самолета, пак има системи за регистриране на пътника, че отива там, които работят с електричество. След преминаване на регистрацията на пътника и зона за ръчна проверка, той влиза в зона за сигурност и там се допускат пътници, които имат основание да влизат там, този пътник престоявайки там „Фарпорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД като концесионер на летището е длъжен да осигури търговски обекти на пътника по закон, за да може докато чака да бъде отведен да си купи нещо, вода храна и така нататък. За да се осъществи функционирането на зоната трябва да има климатизация, която трябва да покрива норми за обществена сграда.

По концесионен договор летището работи 24 часа, 365 дена в годината, т.е. без прекъсване, при което се обслужват всички планирани полети от и до летището, като има и доста случаи летището да се използва от самолети кацащи по различни причини - аварии, лошо време и др.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Ч. на въпроси на юрисконсулт М.: Терминалът е пътнически и не се ползва за товарни полети. Обслужват се пътниците, багажите, карго полети, товари и пощенски пратки. Всички съоръжения на летището са за обслужване на полетите и те са свързани с електрозахранването. Тези съоръжения са съобразно концесионния договор и за да функционира летището трябва да ги има, като те изцяло са свързани с електрозахранването, т.е. за да функционира летището трябва да има електрозахранване. Има система за осветяване на пистите за излитане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът освободи свидетеля Ч., който излезе от съдебната зала и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Д., която беше въведена в съдебната зала.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Д. на въпроси на юрисконсулт А.: Работя като началник на Отдел „Терминален мениджмънт” във „Фарпорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД от 2010 година на Летище Бургас и като такъв в трудовите ми задължения се включва осъществяване на контрол по сключените договори за почистване и поддръжка на площите и терените на територията на Летище Бургас. Имаме сключен договор с фирма „Вики комфорт 2004” АД за почистване на територията на летището. Последният ни договор с тази фирма е от месец декември 2013година, когато беше проведена процедура. Срокът на договора е 2 години. Преди това пак договорът беше със същата фирма, но мисля че той беше за пет години.

Договорът с фирма „Вики комфорт 2004” АД е за почистване и подържане площи, терминали, административни сгради, оперативни сгради, офиси, паркинги, тротоари, пътища и прилежащи площи и зелени площи, като става въпрос за пътищата находящи се на територията на летището, а за прилежащите територии всичко което е на територията на летище Бургас.

За поддържане на зелените площи имахме сключен договор с „Бургасцвет Баев” ЕАД, който приключи миналата година през месец май и тогава беше проведена процедура и избрана нова фирма, която да поддържа зелените площи, а именно „Вики комфорт 2004” ЕООД.

Във връзка със строителството на новите терминали, спирката беше преместена до входа на Летище Бургас и беше изградена от „Фарпорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД. След построяване на новия терминал за удобство на пътниците непосредствено до терминала беше изградена още една спирка от дружеството, които се обслужват от градски автобус №15. Тези райони около спирката се почистват и поддържат „Вики комфорт 2004” ЕООД. Те поддържат озеленяването, тъй като около спирките има зелени площи и почистването.

Виждала съм служители на фирма „Титан” не да почистват, а само да събират отпадъка от контейнерите, които се намират в обществената зона на Летището, където има изградена площадка. Работници на „Вики комфорт 2004” ЕООД почистват тази площадка и носят отпадъка до контейнерите, а „Титан” извършват извозването.

Всяка една фирма, която трябва работи на територията на летището трябва да получи разрешение от Служба сигурност при Летище Бургас и да има пропуск, поради което и „Вики комфорт 2004” ЕООД имат разрешително.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Д. на въпроси на юрисконсулт М.: Не съм запозната дали фирма „Титан” има такъв пропуск, това не влиза в моите задължения за да го знам, но в обществената зона всяко едно от мероприятията, които се извършва е под наш контрол, защото фирмите съобразяват графика си с нас, за да не пречат на пътниците и трафика.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

СЪДЪТ освободи свидетелката Д., която излезе от съдебната зала.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Считам, че със свидетелските показания на разпитания свидетел се установиха ирелевантни факти по делото, а именно че жалбоподателят е организирал за собствена сметка в собствения си имот поддръжка и почистване, за което нямаме задължения ние. От свидетелските показания стана ясно, че има изградена градска редовна линия на автобус №15, което е в противоречие с лансираната теза на жалбоподателя, че летището не е част от населеното място.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Концесионният договор е от 2006година и до този момент за първа година ни се начислява данък сгради и такса битови отпадъци.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото Решение на МС №302/2012година за обявяване на републикански пътища за обекти с национално значение и за национални обекти, един от които е пътя І-9, който е на границата на Летище Бургас с населеното място. С това решение искаме да установим, че Летище Бургас е извън територията на населеното, а автобус №15 на градския транспорт минава оттам  за улеснение на пътниците и по настояване на община Бургас.

Представям становище за Захранване на Летище Бургас с експлоатационните нужди на обществения транспорт на зам. началник на Отдел „Техническа дирекция”, който във връзка компетенцията си обяснява и връзката на процесния терминал с експлоатационните нужди на обществения транспорт, както и дава описание на инфраструкутрата за захранване с електрическа енергия и считам, че е относимо къ настоящото производство.

Представям доказателствата с препис за другата страна.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля съдът да обсъди тези доказателства заедно с всички останали приложени по делото.

 

СЪДЪТ по доказателствата 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от юрисконсулт А. документи като доказателства по делото, а относимостта им ще бъде обсъдена с останалите доказателства по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Нямам други доказателствени искания. Моля да се приключи делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам искания за събиране на доказателства. Да се даде ход по същество.

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми г-н председател, моля да уважите жалбата и отхвърлите обжалвания административен акт като незаконосъобразен и постановен в противоречие на материалния закон. Административният орган по никакъв начни не доказа основанията за издаване на акта в двете му части за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. Той не се е съобразил с изключението на чл.24 т.13 от ЗМДТ, че се ослобождават от данък имотите, използвани непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт. До този момент летището е било освобжадавано от данък сгради като винаги е имало пътнически  терминал. Винаги е имало и автобусна спирка, но не е била начислявана и такса битови отпадъци.

Моля да бъдат присъдени на дружеството-жалбоподател и направените по делото разноски, включително юрисконсултско. Не представям списък с разноските.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаеми г-н съдия, моля да  потвърдите обжалвания административен акт по съображенията, които сме посочили и изложили в решението на административния орган.

Моля съда да обърне внимание в частта за данък за недвижими имоти, защото който и да е закон е написан за това да защитава публичния интерес, а той не може да е защитен ако жалбоподателят не заплаща нито такса, нито данък недвижими имоти. Това го прави автономно образувание, държава в държавата, което Конституцията не позволява и е доказано по делото, че се ползва жалбоподателя от административни услуги за обществени нужди.

Моля да потвърдите обжалвания административен акт като правилен и законосъобразен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Дружеството заплаща за данък за недвижими имоти, които не са свързани  пряко с непосредстевените нужди на обществения транспорт и това може да се види от справка при ответника. Плащаме такса битови отпадъци - сметоизвозване, това е таксата която дължим, тъй като сметосъбиране не ни е предоставено.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В частта относно данък за недвижими имоти, ми е известно, че данък не се плаща, но ще проверя служебно.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:23 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: