ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 05.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1597 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Фарпорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт А., с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Местни приходи от данъци такси и реклама” при Община Бургас, се представлява от юрисконсулт М., с приложено по делото пълномощно.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед редовната процедура по призоваване на страните поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД против решение № 70-00-73073/7/08.07.2014 година на директор на дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, с което е потвърден Акт за установяване на задължения по декларация №70-00-3073/5/12.06.2014година на главен експерт в Дирекция „Местни приходи от данъци, такси и реклама” при Община Бургас.

С жалбата се иска изцяло отмяна на АУЗД №70-00-3073/5/12.06.2014.

 

УКАЗВА на страните, че съгласно нормата на чл.170 ал.1 от АПК, в тежест на административния орган - ответник в настоящото производство е да установи фактическите основания посочени в АУЗД, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Поддържам жалбата изцяло. Моля да приемете приложените към нея доказателства и представената административна преписка. Запозната съм с административната преписка. Искам да заявя още едно основание за незаконосъобразност на обжалвания  акт, а именно, че противоречи на материалния закон като имам предвид, че съгласно чл.8, т.7 от ЗУТ, територията на летището попада извън урегулирано населено място, а именно гр.Бургас, т.е. всички имоти върху, които е разположено летището са с начин на трайно ползване за летище съгласно ПУП и КР и КТ за гр.Бургас. В този смисъл считаме, че жалбоподателят не е данъчно задължено лице по смисъла на чл.19 от ЗМДТ, тъй като съгласно чл.10 ал.1 ЗМДТ с данък върху недвижими имоти са облагат сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т.1 от Закона за устройство на територията, поради което не дължи жалбоподателя посочените в акта задължения.

За тези задължения ние водим дела от 2009година,  като сега с промяната на чл.8 от ЗУТ, обнародван в Д.В.бр.28 от 2013година, имаме още едно допълнително основание за обжалване на тези актове, с които ни се определяне на тези задължения.

Моля за изясняване на фактическата обстановка по делото да бъдат допуснати съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертизи, с въпроси формулирани в писмени молби, които представям в днешното съдебно заседание, с препис за страните.

Моля да бъдат допуснати до разпит на двама свидетели, които ще водим в следващото съдебно заседание за установяване на различни обстоятелства, както съм посочила в писмена молба, която представям.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото 3 броя приемо-предавателни протоколи за извършена работа във връзка представения договор по делото за извършени мероприятия от „Вики конфорт 2002“ЕООД по подържане на зелените площи за месец юли, август и септември.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Считам, че Актът за установяване на задължения по декларация е законосъобразен.

Считам, че така изразеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя е неправилно, доколкото не се подкрепя от действащия материален закон. За пълнота на протокола ще добавя, че безспорно жалбоподателят има качеството на задължено лице, доколкото е концесионер на имота. Твърдението, че имотът е необлагаем е неоснователно, тъй като основна предпоставка определящ недвижимия имот като облагаем е наличието на влязъл в сила и действащ ПУП, като в случая безспорно процесната територия на летището има влязъл ПУП.

По доказателствените искания, не се противопоставям да бъдат допуснати исканите експертизи, като искам да поставя по още един въпрос към тях, а именно към съдебно-техническа експертиза.

Има ли граничещи или в непосредствена близост с концесионната територия на летище Бургас, територии за обществено ползване и ако има да се посочат кои са те?

Към съдебно-икономическата експертиза моля вещото лице да отговори и на въпроса: В приложените по делото протоколи и пътни листи за извършена работа или по скоро описаните в тях мероприятия, осъществявани ли са върху имоти или територии граничещи или в непосредствена близост до конценсионната територия на летище Бургас?;

По представените протоколи, за пореден път искам да кажа, че община Бургас не се противопоставя на почистващите дейности, които жалбоподателят за своя сметка извършва в концесионната си територия, доколкото няма нормативно изискване услугата по поддържане на чистотата да се предоставя в собствения  на гражданите или наетия имот, поради което не възразявам да се приемат.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не се противопоставям да бъдат допуснати поисканите допълнителни въпроси към експертизите.

 

Съдът, като съобрази изявленията на страните, намира  направените доказателствени искания за допустими и относими към предмета на спора, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, както и днес представените приемо-предавателни протоколи за  07.08 09 2014година, като писмени доказателства по делото

 

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза по която вещото лице след като се запознае със събраните по делото доказателства, извърши справка при ответника и навсякъде, където намери за необходимо, да даде отговори на поставените въпроси с днес депозираната писмена молба от юрисконсулт А., както и по въпроса поставен от юрисконсулт М. в днешното съдебно заседание.

Вещото лице по съдебно-икономическа експертиза да отговори и  на следните въпроси:

1.) Върху каква основа е определена ТБО в частта „Поддържане чистота на териториите за обществено ползване“ за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. и данък НДИ за 2014г.;

2.) Да отговори математически вярно ли е определена основата и са изчислени ТБО в частта „Поддържане чистота на териториите за обществено ползване“ за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г. и данък НДИ за 2014г. по АУЗД № 70-00-3073/5/12.06.2014година.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допуснатата експертиза в размер на 400 (четиристотин) лв. вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза вещото лице по която след като се запознае със събраните по делото доказателства, да даде отговори на поставените въпроси с днес депозираната писмена молба от юрисконсулт А., както и по въпроса поставен от юрисконсулт М. в днешното съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400 (четиристотин) лв. вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас;

 

Конкретни вещи лица по допуснатите експертизи, съдът ще определи в закрито заседание, след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УВЕДОМЯВА жалбоподателя, че при невнасяне на депозита по допуснатите експертизи, съдът ще възприеме, че не поддържа доказателственото си искане и определението за допускане ще бъде отменено и делото решено с оглед наличните доказателства.

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателствени средства на жалбоподателя при довеждане в следващото съдебно заседание на двама свидетели, всеки от които ще установява различни обстоятелства, изложени в писмената молба, представена днес от юрисконсулт А..

 

УВЕДОМЯВА жалбоподаля, че при недовеждане на свидетелите в следващото съдебно заседание без уважителни причини, производството по делото ще бъде приключено без събиране на гласни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

СЪДЪТ за събиране на доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 04.02.2015 година от 14.30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Делото да се докладва в закрито заседание, след представяне на доказателства за изцяло внесен депозит за определяне на конкретни вещи лица по допуснатите експертизи.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.12часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: