ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 9.03.                                                                       град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІ-ти  административен  състав       

На девети март                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                                                     

Секретар:   М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер   1597   по описа за 2007 година.                     

 

На именното повикване в 10.00   часа се явиха:

Жалбоподателите И.С. и С.С., редовно призовани,  не се явяват, и не се представляват

За ответника по жалбата – Изпълнителна Агенция по геодезия, картография и кадастър – София, редовно призован, няма представител .

За заинтересованата страна – Министерство на регионалното развитие и благоустройството – София, редовно призована, се явява представител по пълномощие юрисконсулт С. от Областна администрация  Бургас, по реда на преупълномощаване, с пълномощно по делото.

Заинтересованата страна М.Н.П., редовно призован, не се явява,  за него се явява адв. Г., надлежно упълномощена, с пълномощно по делото.

 

АДВ. Г. - Предоставям на съда.

 ЮК С. -  Да се даде ход на делото

        

На основание чл.107, ал.1,  ГПК (отм.), във връзка с чл.144  АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По делото е постъпило писмо изх. № V8-683/19.01.2009 г. от гл. секретар на МРРБ, в което се посочва, че след направена справка е установено, че МРРБ никога не е възлагало на „ГЕОС ДИМИТРОВ и СИЕ” СД  заснемане на изключителна държавна собственост – част от крайбрежна плажна ивица, морски плаж с наименование „Созопол – Харманите”.

 

АДВ.Г. -  Тъй като разполагам със заключение  по друго административно дело, от което е видно, че така нареченото заснемане е извършено по искане на настоящия жалбоподател. Моля да се даде възможност в следващото съдебно заседание да представим доказателство за трасиране и заснемане, която обхващат имотите и контактна зона.

ЮК С. – Моля да се приеме като доказателство,  представеното писмо от МРРБ. За новото искане на преписката от заинтересованата страна, моля да не се уважава. От писмото е видно, че такава преписка не съществува. Видно от експертизата изготвена по друго дело вещото лице е казало, че въпросното заснемане е извършено по молба на физическо лице, която е била входирана в МРРБ и е била изпратена по компетентност на изпълнителния директор на Агенция „Геодезия, картография и кадастър” (АГКК), който го е препратил и води кореспонденция, за която в МРРБ не се съхраняват данни и не могат да бъдат изискани. Считам, че така направеното заснемане не е от значение за изхода на настоящето дело, тъй като очевидно то установя факта, че е налице застъпване на имотите по КДС и АИДС за морски плаж „Созопол -  Харманите”.

 

         На основание чл.111 от  ГПК(отм.), във връзка с чл.144 от АПК,съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА като доказателство по делото писмено доказателствено средство, представляващо  писмо изх. № V8-683/19.01.2009 г.

 

         Съдът намира, че следва да даде възможност на жалбоподателя да установи с надлежни доказателства, че по негова молба е извършено повторно заснемане на морски плаж „Созопол – Харманите”, в частта в която се намира неговия имот, с оглед на твърдението, че такава молба е входирана в МРРБ, както и в А”ГКК”,  свързани с възложена от жалбоподателя на фирма „ГЕОС ДИМИТРОВ И СИЕ” СД  извършване на трасиране на имотите по КДС, изясняване на територията, която те обхващат.

Поради необходимостта от събиране на нови доказателста, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и  НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.05.2009 г. от 11.00 ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя  най-късно до следващото съдебно  Заседание да представи доказателства свързани с твърдението за налично повторно заснемане на процесните имоти.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.10   часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ