ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 10.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На десети октомври                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1596 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Оспорващият Областен управител на Област Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът - Общински съвет Камено, редовно призован, не изпраща представител.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по оспорване на областния управител на област Бургас на решение на Общински съвет Камено, взето по т.4 от дневния ред на заседанието на общинския съвет, проведено на 25.05.2017г., отразено в протокол № 23 от същата дата, в частта му по т.2 – „В населените места на територията на община Камено с население под 1 000 жители – с.Кръстина; с.Винарско; с. Вратица; с. Свобода; с. Черни връх; с. Ливада; с. Константиново; с. Желязково; с.Тръстиково; с. Полски извор, нежилищните общински имоти – лекарски кабинети за здравни дейности за задоволяване на съответните нужди на населението да се предоставят безвъзмездно, без търг или конкурс за срок от 1 (една) година, когато за конкретното населено място има подадено заявление от един единствен участник и са налице предпоставките на закона – наличие на договор с Националната здравноосигурителна каса“.

Съдът ДОКЛАДВА, че с административната преписка, председателят на Общински съвет Камено е представил протокол № 24 от 29.06.2017г., отразяващ проведено заседание на Общинския съвет, в което по т.17 от дневния ред е взето решение за отмяна на решението на общинския съвет по т.4.2, проведено на 25.05.2017г., отразено в протокол № 23 от 25.05.2017г., което напълно съвпада с оспорения предмет по настоящото дело.

Не са представени доказателства, от които по категоричен начин да се установява, че това решение е влязло в сила.

По тази причина, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА председателят на Общински съвет Камено, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото доказателства, от които се установява, че решението на общинския съвет, взето по т.17 от дневния ред на заседание, проведено на 29.06.2017г., отразено в протокол № 24 от същата дата, изразяващо се в отмяна на решение на същия общински съвет взето по т.4.2 от заседанието, проведено на 25.05.2017г., е влязло в сила.

ПРЕДУПРЕЖДАВА председателят на Общинския съвет, че при неизпълнение на разпореждането на съда в срок, на основание чл.89, т.2, във вр. с чл.91, ал.1 от ГПК, съдът ще му наложи глоба.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.11.2017г. от 9.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на председателя на общинския съвет Камено с вмененото му от съда задължение.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.26 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: