ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1596 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

За оспорващия Областен управител на Област Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт И., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Ответникът - Общински съвет Камено, редовно призован, не изпраща представител.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили писмени доказателства от председателя на Общински съвет Камено, във връзка с определение на съда в предходно съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не възразявам да бъдат приети представените доказателства.

Решението на Общински съвет Камено е постъпило в Областна администрация Бургас, не е оспорено от областния управител и с него се отменя процесното решение. Не поддържаме оспорването, тъй като нямаме правен интерес от оспорване, защото няма предмет за оспорване, но няма да го оттеглим, защото нямам такива пълномощия.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от председателя на общински съвет Камено писмени доказателства, описани в молба вх. № 11236/24.10.2017г.

 

Съдът, с оглед изявлението на пълномощника на оспорващия и като се съобрази с представените доказателства счита, че производството по делото следва да бъде прекратено по следните съображения:

Областният управител е оспорил решението на Общински съвет Камено, прието по т.4.2 от дневния ред на заседание на същия общински съвет, отразено в протокол № 23/25.05.2017г.

Ответникът представи по делото протокол № 24 от 29.06.2017г., в който се съдържа решение на Общинския съвет, взето по т.17 от дневния ред, с което е отменено предходното негово решение от 25.05.2017г., отразено в протокол № 23 и взето по т.4.2 от дневния ред.

С последно представените доказателства се установява, че решението на общинския съвет, с което е отменено оспореното от Областния управител решение, е влязло в сила на 21.07.2017г.

При тези данни производството следва да бъде прекратено, поради това, че е останало без предмет. Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на област Бургас против решение на Общински съвет Камено, прието по т.4.2 от дневния ред на заседание на същия общински съвет, отразено в протокол № 23/25.05.2017г.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1596/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок, който за оспорващия тече от днес, а за ответника от съобщаването.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.02 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: