Р Е Ш Е Н И Е

 

      Номер 517     Година 12.05.2009    Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на четиринадесети април две хиляди и девета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар С.А. 

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия ДРАГНЕВА, административен характер                  дело номер  1596 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по повод жалби на Е.П.К. ***, “Ел Би Джей” ООД, със седалище и адрес на управление к-с”Златни пясъци”, хотел Акация и Гладиола, община Варна, представлявано от управителя К.И.М., Н.Д. *** и К.Г.К. *** против заповед № РД-18-60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, обнародвана в ДВ бр.85 от 23.10.2007г. с която се одобрява кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас в частта и относно записването на Република България в кадастралния регистър като собственик на имот с кадастрален номер 67800.504.347. Молят да се отмени заповедта в обжалваната и част и да се върне делото, като преписка на административния орган за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър. 

Ответникът по жалбата – Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен не изразява становище по жалбите.

Заинтересуваната страна – Република България, чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството, редовно уведомена, чрез процесуалния си представител оспорва жалбите, като неоснователни и недоказани  и моли да бъдат отхвърлени.

Административен съд Бургас, намира, че жалбите са процесуално допустими като подадени в срока по чл.49, ал.2 от ЗКИР от надлежни страни, имащи право и интерес от обжалването. Разгледана по същество са неоснователни.

В съответствие с разпоредбата на чл.35, ал.1 от ЗКИР е открито производството по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землище гр.Созопол, със заповед на изпълнителния директор на АГКК № 300-3-11/15.01.2004г.. Съдържанието на Заповедта е в съответствие с изискванията на чл.35, ал.2 от ЗКИР и тя е публикувана в ДВ бр.12 от 13.02.2004г.(л.7 от делото).

Със заповед № РД-18-60/04.10.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, обнародвана в ДВ бр.85 от 23.10.2007г., е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас. В картата е отразен поземлен имот с идентификатор 67800.504.347, находящ се в м.”Буджака”, с площ от 1269 кв.м., с трайно предназначение – защитена и с начин на трайно ползване – крайбрежна плажна ивица. Като собственици на имота в кадастралния регистър са записани “Ел Би Джей” ООД, гр.Варна, съгласно нотариален акт № 77/14.09.2001г., Република България, съгласно акт за публична държавна собственост № 445/11.03.1999г., К.Г.К., съгласно нотариален акт № 40/26.02.1998г., Е.П.К. съгласно нотариален акт № 21/04.04.1997г. и Н.Д.Д. съгласно нотариален акт № 40/26.02.1998г..

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Настоящия съдебен състав счита, че заповед № РД-18-61/08.10.2007г. на изпълнителния директор на АГКК е издадена от компетентен орган, в съответствие с разпоредбата на чл.49, ал.1 от ЗКИР, в изискващата се от закона писмена форма, при спазване на процесуалноправните и материалноправните изисквания на закона.

Съгласно чл.41 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ, ЗТСУ, ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ или са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления. Данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си се набират от регистрите към картите и плановете, представените актове, регистрите на общинската и областната администрация и се уточняват въз основа на представените от службата по вписванията предварителни имотни партиди. Заповедите издадени по реда на чл.49, ал.1 от ЗКИР нямат конститутивно действие, а с тях се констатират актуалните данни за всеки отделен имот и административния орган в процеса на изготвянето на кадастралните карти е длъжен да събира актуални данни, включително чрез извършване на замервания на място. Съгласно чл.2, ал.1 от Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри кадастралната карта и кадастралните регистри документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, а кадастралните регистри съдържат информация и за собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти.

С нотариален акт № 129, т.ІІІ, рег.№ 7386, дело 486/2001г. на нотариус рег. № 133 в регистъра на нотариалната камара (л.63-64 от делото) “Ел Би Джей” ООД, *** се легитимира като собственик на 1/2 идеална част, представляваща 634,5/1269 кв.м.ид.ч. от нива в м.”Харманите” землище гр.Созопол, представляваща имот № 005713. С нотариален акт № 40, т.І, дело 521/1998г. на нотариус при БРС (л.65-66 от делото) К.Г.К. и Н.Д.Д. се легитимират като собственици на 332,75/1331 кв.м.ид.ч. от земеделски имот в м.”Мисаря” землище гр.Созопол. С нотариален акт № 21, т.Х, дело 2775/1997г. на нотариус при БРС (л.4 от делото) Е.П.К. се легитимира като собственик на 1/4 идеална част от земеделски имот в м.”Мисаря”, землище гр.Созопол, целия с площ от 1331 кв.м.ид.ч.. С Акт за изключителна държавна собственост № 445/11.03.1999г. (л.33-34 от делото)  одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството е актуван като имот изключителна държавна собственост морски плаж “Созопол-Харманите”, с обща плажна ивица 51715 кв.м., при посочени граници. Видно от заключението на вещото лице по приетата и неоспорена от страните по делото съдебно-техническа експертиза, притежавания от жалбоподателите имот е идентичен с имот с идентификатор 67800.504.347, находящ се в м.”Буджака”, с площ от 1269 кв.м., попадащ в границите на морски плаж-изключителна държавна собственост, съобразно АИДС № 445/11.03.1999г.. Също така,  за разлика от регистъра към приетата през 1998г. карта на възстановената собственост, в регистъра към кадастралната карта като собственик на имота е записана и Република България.

В случая жалбоподателите се легитимират като собственици на съответните идеални части от имота с нотариални актове за покупко-продажба на които се противопоставя акт за изключителна държавна собственост. От една страна нотариалните актове, се ползват с обвързваща доказателствена сила за обективираните в тях волеизявления, а от друга страна акта за държавна собственост, съгласно чл.5, ал.2 и ал.3 от ЗДС е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона и той макар да няма правопораждащо действие, се ползва с обвързваща доказателствена сила до доказване на противното. След като всяко от лицата се легимира като собственик на имота с надлежен, актуален документ за собственост е налице спор за материално право, който не може да бъде решен нито от административния орган, нито от съда в настоящото производство. Правилно административния орган е отразил всички представени пред него документи за собственост, като ги е записал в кадастралния регистър, тъй като ако бъдат отразени едните или другите от лицата, като собственици на имота, ще се стигне до решавана на спора за собственост по административен ред, което е недопустимо. Този спор следва да се разреши предварително по общия исков ред, след което да се инициира и развие производството по чл.53, ал.2 от ЗКИР за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Видно от изложеното административния орган е спазил нормативните изисквания относно източниците на данни за създаване на кадастралните регистри и е отразил процесния имот съобразно установените права и представените документи за собственост и жалбите на Е.П.К., “Ел Би Джей” ООД, Н.Д.Д. и К.Г.К. се явяват неоснователни и следва да бъдат отхвърлени.

Мотивиран от горното и на основание чл.172 ал.2 от АПК, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, десети състав

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите на Е.П.К. ***, “Ел Би Джей” ООД, със седалище и адрес на управление к.к.”Златни пясъци”, общ.Варна, хотел Акация и Гладиола, Н.Д. *** и К.Г.К. *** против Заповед № РД-18-60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър в частта и относно записването на Република България в кадастралния регистър като собственик на имот с кадастрален номер 67800.504.347.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ: