ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 17.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­    Х-ти  административен  състав       

 

На седемнадесети февруари                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

                                                  

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно  дело номер 1596  по описа за    2007 година.                                                         

          На именното повикване в  11.40   часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.П.К., редовно уведомена, не се явява, за нея  адв. М., с пълномощно от днес.

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ  К.Г.К., Н.Д.Д., редовно уведомени, не се явяват, за тях адв. И., с пълномощно по делото.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Ел Би Джей”ООД, редовно призован, се явява  адв. И. с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, представител не се явява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Държавата чрез Министъра на Регионалното развитие и благоустройството, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ц., с пълномощно по делото.

Явява вещото лице М.Г., редовно уведомена.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е в срок заключение от вещото лице по допуснатата експертиза.

         

СТРАНИТЕ:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

          

Съдът ДОПУСКА до разпит вещото лице.

 

СНЕМА самоличността вещото лице, както следва:

          

М.Р.Г. 61 г.

българка, българска гражданка, неосъждана, семейна, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

 

ОБЕЩА да даде заключение по съвест и разбиране.

           

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представила съм писмено заключение, със  скица, които поддържам.

Червената линия изчертана на скицата приложена към заключението ми е края на плажната ивица. Това е граница, която е съобразно представените по делото актове за изключителна държавна собственост. В тези граници влиза възстановения по КВС имот № 005713, като имотът в кадастралната карта е отразен така, както е по КВС, но допълнително е записан като собственик Държавата. Този имот е ограден в оранжево.

 

Адв. И.: Нямам въпроси към вещото лице, но моля да се направи уточнение от него дали при изготвянето на заключението си същото се е съобразило с последващото заснемане възложено от МРРБ  юни месец 2008 година или не е взето под внимание, и дали въобще му е било предоставено такова заснемане. Преписката по това заснемане е с вх. № V8 – 683/ 04.06.2008 година по регистъра на МРРБ.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Изготвената експертиза не е съобразена с такова второ заснемане. При направените справки АГКК, служба Бургас съм информирана устно, че има такова възлагане за повторно заснемане,  но при тях не се съдържаха данни за неговото извършване.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 500 лева, платими от внесения депозит.

 

         Адв. И.: Във връзка със заявеното от нас в днешното съдебно заседание и от вещото лице, че има последващо заснимане, моля да се изиска от МРРБ преписка вх. №V8 – 683 от 04.06.2008 година, която преписка твърдя, че касае последващо заснемане на плаж „Хармани”, като след представянето и ще моля да ангажирам допълнителни въпроси към вещото лице.

 

Адв. М.:  Няма да  сочим други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Противопоставям се на така направеното искане за представяне на преписка на последващо заснемане, тъй като се цели събиране на доказателства за обстоятелства възникнали след издаване на обжалваната заповед, поради което са неотносими към нейното издаване и съответно към нейната законосъобразност или незаконосъобразност. Ако все пак намерите искането за основателно, моля исканата преписка да бъде изискана от МРРБ, със съобщение до администрацията на министерството. Няма да сочим други доказателства в днешното съдебно заседание.

 

Адв. И.: Това доказателства го искаме дотолкова, доколкото оспорваме с жалбата неправилно попълване на регистъра на собственици и неправилно ситуиране на имот. Съдът следва да съобрази всички новонастъпили обстоятелства. Едно последващо заснемане може да даде резултати, различни от посочените в акта за изключителна държавна собственост, който е послужил като основание за попълване на имота на държавата в кадастралната карта и следва да бъде съобразено от настоящия състав при постановяване на съдебното решение. Няма да сочим други доказателства в днешното съдебно заседание.

 

 

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА в 7- дневен срок от уведомяването МРРБ – гр. София да представи становище извършено ли е заснемане относно плаж „Хармани”, находящ се в землището гр. Созопол по преписка вх. №V 8 – 683 от 04.06.2008 година по регистъра на МРРБ – гр. София,  като ако е извършено такова следва да представи находящата се в административната преписка доказателства.

  ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.04.2009 година от 11.20 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.50   часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: