ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети октомври                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1595 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Г.Г., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът, с разпореждане от 22.06.2018г. е задължил кмета на община Поморие в 7-дневен срок от съобщаването да посочи длъжностното лице, което е издало обжалваната принудителна административна мярка и да представи административната преписка.

На 31.08.2018г. по делото, с придружително писмо изх.№ 11-41-157/30.08.2018г., е постъпила заповед № РД-16-535/15.06.2018г. на кмета на община Поморие, с която той е определил длъжностните лица, които да извършват преместването на неправилно паркирано пътно превозно средство (ППС) в изпълнение на разпоредбите на ЗДвП, Правилника за неговото приложение и Наредбата за организацията на транспортната дейност и безопасността на движението на водачите на ППС и пешеходците в община Поморие, прието от Общински съвет Поморие.

Освен тази заповед е представен и протокол за осъществено преместване на неправилно паркирано ППС № 999/19.06.2018г. и два броя снимки.

Съдът констатира, че със заповедта, кметът на общината е предоставил правомощията да преместват неправилно паркирани ППС на три лица на длъжност „инкасатор“ в Общинско предприятие СУОИ - Община Поморие, но не е изпълнил разпореждането на съда, в частта, в която е следвало да посочи кое конкретно лице е наложило процесната принудителна административна мярка, която се обжалва от Д.Г.Г. по това дело.

 

АДВОКАТ А.: От името на кмета на Община Поморие заявявам, че от представения протокол № 999/19.06.2018г. се установява, че лицата, които са извършили, съответно и са участвали в това принудително преместване, са И.И.А., с адрес гр. София, ж.к Дружба, бл. 120, вх.Г., ет.8, ап. 116 и Ю.Д.Х.от с. Крушевец, община Созопол. Същите се ангажират за сезона и извън летния сезон не работят в община Поморие.

Искам да посоча, че съобразно Наредбата за организацията на транспортната дейност и безопасността на движението на водачите на ППС и пешеходците в община Поморие, в чл. 53 е посочено, че контролът на изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета на община Поморие или определени от него с писмена заповед длъжностни лица и на второ място - началника на Районно управление „Полиция“ Поморие, чрез определени от него длъжностни лица.

По този повод моля, да се изиска от Районно управление Поморие да посочи, участвал ли е представил на районното управление при репатрирането, или друг служител, който е бил командирован в сектор „Пътна полиция“ от друго РПУ, в репатрирането на МПС на 19.06.2018г. на лек автомобил с марка „АУДИ“ с рег. У6999АС, както и да представи, ако има такова лице, да представи заповед за това.

 

Съдът, указа на страните, че протоколът за осъществено преместване на неправилно паркирано пътно превозно средство е акт, който отразява изпълнението на вече наложената принудителна административна мярка по чл. 171, т.5, б.б от ЗДвП, което означава, че посочените в протокола лица са участвали във фактическото преместване, но за ответник следва да бъде конституирано лицето, което е наредило да се извърши тази принудителна административна мярка, защото това е лицето, което е издало принудителната административна мярка в устна форма. Това лице, по смисъла на ЗДвП, може да бъде определено както от кмета на общината, която е собственик на пътя, така и от началника на съответното районно управление на МВР, тъй като и двата органа имат правомощие, предоставено им от закона, да налагат принудителна административна мярка от такъв вид, т.е. не е задължително компетентният административен орган да е полицай.

По тези съображения, както и с оглед изявленията на адвокат А., пълномощник на кмета на Община Поморие, който към настоящия момент е конституиран като ответник, доколкото не е посочил кои са лицата, които са наредели извършването на процесната ПАМ, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото, поради факта, че по делото все още не е изяснен ответника - административният орган, който е постановил обжалваната принудителна административна мярка и съответно не е конституиран и призован редовно.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на община Поморие, в 7-дневен срок от днес, писмено да посочи на съда кое длъжностно лице е наредило да бъде преместен лек автомобил марка „АУДИ“ с рег. № У6999АС на 18 или 19.06.2018г., като му УКАЗВА, че името на това длъжностно лице не следва от протокола за осъществено преместване на неправилно паркирано моторно превозно средство.

След като посочи лицето, кметът освен това изрично да заяви дали към настоящия момент това лице заема същата длъжност в Община Поморие или съответното общинско предприятие. В случай, че не заема тази длъжност, кметът да представи доказателства за прекратяване на правоотношението с това лице, както и да посочи кое друго лице към настоящия момент заема същата длъжност.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Поморие да представи схема на пътните знаци за съответния участък, от където е било преместено моторното превозно средство.

ПРЕДУПРЕЖДАВА кмета на община Поморие, че при неизпълнение на горното разпореждане в срок, на основание чл. 91, ал.1, във вр. чл. 89, т.2 от ГПК, вр. 144 от АПК, съдът ще му наложи глоба.

ЗАДЪЛЖАВА началника на Районно управление на МВР Поморие, в 7-дневен срок от съобщаването, писмено да посочи на съда кое длъжностно лице е наредило да бъде преместен лек автомобил марка „АУДИ“ с рег. № У6999АС на 18 или 19.06.2018г.

ПРЕДУПРЕЖДАВА началника на Районно управление МВР Поморие, че при неизпълнение на горното разпореждане в срок, на основание чл. 91, ал.1, във вр. чл. 89, т.2 от ГПК, вр. 144 от АПК, съдът ще му наложи глоба.

След като посочи лицето, началникът на Районно управление на МВР Поморие изрично да заяви дали към настоящия момент това лице заема същата длъжност в Районно управление МВР Поморие. В случай, че не заема тази длъжност, началникът на Районното управление да представи доказателства за прекратяване на правоотношението с това лице, както и да посочи кое друго лице към настоящия момент заема същата длъжност.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.12.2018г. от 10:20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

След представяне на информацията изискана от кмета на община Поморие и началника на Районно управление Поморие, съдът ще конституира и призове надлежния ответника.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: