ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 21.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи ноември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1595 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.С.Ж., редовно уведомен, не се явява.

ОТВЕТНИКЪТ по жалбата - Изпълнителен директор на ДФ Земеделие”, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Постъпила е молба от адв. Д.В., в качеството й на пълномощник на жалбоподателя Д.Ж., в която адв. В. е поискала делото да бъде отсрочено за друга дата предвид ангажираността й по други дела в Районен съд - Карнобат. С молбата е представено и пълномощно.

 

Съдът намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като съгласно нормата на чл. 139, ал. 1 от АПК делото се отлага ако и страната и пълномощникът й не могат да се явят поради неотстранимо препятствие. По делото няма данни жалбоподателят Д.Ж. да е възпрепятстван да се яви в днешно съдебно заседание, а ангажираността на адв. В. по друго дело пред по-нисък по степен съд, също не може да се счете като неотстранимо препятствие.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Уведомително писмо изх.№ 02-020-6500/2527/27.06.2014г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по реда на Наредба №2/21.02.2011г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане на животни, издадено от Изпълнителния директор на Държавен фонд ”Земеделие”.

Ответникът е представил преписката, по която е издаден обжалваният акт.

На 28.08.2014г. е постъпило писмо от ответника, с което е представена административната преписка. В писмото е изразено становище, че жалбата е неоснователна и са направени правни твърдения.   

На 13.11.2014г. е постъпило ново писмо от ответника, с което е направено искане да се даде ход на делото, потвърдено е предходното становище по оспорването и са направени искания по съществото на спора.

 

Съдът, предвид молбата за отлагане на пълномощника на жалбоподателя, намери, че не следва да приключва събирането на доказателствата и делото да бъде отложено за друга дата, за която бъде дадена още една последна възможност на жалбоподателя да реализира правото си на защита, с представяне на доказателства.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, приложеното към жалбата писмо, както и приложената административна преписка от ответника.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.12.2014 г. от 11,10 ч., за която дата страните да се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: