Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 16 февруари 2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на четиринадесети януари, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                      

              

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 1595 по описа за 2007 година и за да се произнесе, съобрази:

 

            Производството е по реда на чл.49 ал.2 ЗКИР във  вр. чл. 145 и сл. АПК.

Образувано е по жалба  на З.Н.М. против Заповед № РД- 18- 60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол,общ. Созопол, обл. Бургас. по отношение на имоти с кад.№ 67800.54.172 с площ 917 кв.м.; №  67800.54.173 с площ 1.475 дка и №  67800.54.174 с площ 910 кв.м.

С жалбата се иска отмяна на акта, като се навеждат доводи за материална незаконосъобразност, като се твърди че посочените имоти неправилно са записани в регистрите, като съсобствени между нея и държавата.

Жалбоподателят в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител адв. Т., поддържа становището си за материална незаконосъобразност на акта,твърди и съществени нарушения на процесуални правила при издаване на акта. Представя и писмено становище.

Ответникът по оспорването – не взема становище по жалбата.

Заинтересованата страна- МРРБ, чрез юрисконсулт Ц., намира оспорения акт за законосъобразен. Представя писмено становище.

Жалбата е допустима. Подадена е  от лице, имащо право на такава и в предвидения от закона срок.Оспорената заповед е публикувана в ДВ бр. 85/23.10.2007г.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

Със Заповед № РД- 18- 60/04.10.2007г., Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, е одобрил кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол,общ. Созопол, обл. Бургас.Имоти с кад.№ 67800.54.172 с площ 917 кв.м.; №  67800.54.173 с площ 1.475 дка и №  67800.54.174 с площ 910 кв.м., са отразени като съсобствени между Република България, въз основа на АПДС № 370/ 11.05.1998г. и З.Н.М., въз основа на НА № 139 / 16.06.1999г. и НА 34/ 12.04.2002г. по опис на служба по вписванията.

Според жалбоподателката , собствеността и върху имотите е безспорно установена, а държавата като собственик е нанесена въз основа на акт за собственост, в който имота е неправилно индивидуализиран поради грешки при посочване на координатните точки. Поради това и в кадастралната карта и регистъра към нея жалбоподателката следвало да бъде записана като единствен собственик на трите имота / 172, 173 и 174/.

Тези доводи са неоснователни.

 Съгласно чл. 41, ал. 1 ЗКИР (изм. "в, бр. 36/04 г.) кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които : т. 1 се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация одобрени по реда на отменения Закон за кадастъра и имотния регистър на народна република България, отменения Закон за териториално и селищно устройство , Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за възстановяване собствеността върху горите и земите от горския фонд , имат характер на кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл. 31,както и са набрани чрез геодезически, фотометрични и други измервания и изчисления, а съгласно ал. 2 данните за собствениците се набират от представените актове по чл. 38, ал. 1, т. 3, регистрите към картите и плановете, и регистрите на общинската и областната администрация.

В настоящият случай, по отношение на имоти 172, 173 и 174, данни за тях са получени и при двете хипотези на ал.1 на чл. 41.

Данни за тях се съдържат, както в регистъра на земеделските земи, така и в координатен регистър по координатна система от 1970г. Следва да се отбележи, че кадастралната карта е създадена при следните данни за собственици на имотите:

1. за жалбоподателката: се легитимира като собственик с НА № 139 / 16.06.1999г.на нива от 3.558 дка. съставляваща имот № 010597 по плана за земеразделяне, находяща се в м. „Ачмалъци”в землището на гр. Созопол и НА 34/ 12.04.2002г. по опис на служба по вписванията на лозе с площ 1.007 кв.м., съставляващо имот № 010601,находящо се в м. „Ачмалъци”в землището на гр. Созопол .

Със Заповед № РД-11-386/19.03.2001г., вр.и.д. областен управител на гр. Бургас, нарежда да се отпише от актовите книги, недвижим имот, представляващ нива / имот № 010597/, находяща се в землището на гр. Созопол, местността Ачмалъци, актуван съгласно АЧДС № 228/12.09.1996г. и се предаде на З.Н.М..

2. за държавата- Акт за изключителна държавна собственост № 370/ 11.05.1998г., с извършена върху него поправка по реда на чл. 72 от ЗДС, който удостоверява собствеността на държавата върху обща площ 19 126 кв.м. / пясъчен плаж и обекти на инфраструктурата/, индивидуализирани със съответни координатни точки по координатна система 1970 г.

Действително и предвид заключенията на вещото лице, и изготвената скица л. 176, е възможно да е допусната неточност или грешка при индивидуализирането на плажа по АИДС № 370. Тези съмнения възникват и при съпоставка с данните, съдържащи се в Акт № 228 /12.09.1996г. за държавна собственост. Този въпрос обаче не може да бъде разрешен в рамките на настоящото производство. Акта за държавна собственост, съгласно чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗДС е официален документ, съставен в определените в закона ред и форма, утвърден от посочените в закона длъжностни лица. Той няма правопораждащо действие, но се ползува с обвързваща доказателствена сила до доказване на противното, която при определени условия може да бъде оспорена по съдебен ред.

Наред с това обаче, вещото лице констатира почти пълно съвпадение между имотите, за които жалбоподателкята представя титули за собственост и този по АИДС № 370.

В случая, за жалбоподателката съществува специален ред за защита на правата си, така както ги заявява- чл. 72 респ. чл. 78 от ЗДС. По този ред, е възможно и да бъде преодолян възникналия спор за собственост, а в случай че не се касае до грешки или неправилно актуване, то спора следва да се разреши по общия исков ред.

Съдът, споделя становището, изложено от процесуалния представител на заинтересованата страна, че в случая е налице спор за собственост между жалбоподателката и държавата ,след разрешаването на който, е възможно иницииране на производство по реда на чл. 53 от ЗКИР и да се отрази само един собственик на спорните имоти.

За органите, съставили кадастралната карта, както и за административния орган, одобрил същата, фактите  удостоверени с Акт за изключителна държавна собственост № 370/ 11.05.1998г., е следвало да бъдат отразени. В този смисъл не е налице нарушение на нормата на чл. 41 ал.2 ЗКИР, така както твърди жалбоподателя.

По изложените съображения съдът, намира оспорения административен акт - Заповед № РД- 18- 60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол,общ. Созопол, обл. Бургас. по отношение на имоти с кад.№ 67800.54.172 с площ 917 кв.м.; №  67800.54.173 с площ 1.475 дка и №  67800.54.174 с площ 910 кв.м., за  издаден при правилно приложение на закона, в предвидената форма и от компетентен орган.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2 АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

Отхвърля  жалбата  на З.Н.М. против Заповед № РД- 18- 60/04.10.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Созопол,общ. Созопол, обл. Бургас. по отношение на имоти с кад.№ 67800.54.172 с площ 917 кв.м.; №  67800.54.173 с площ 1.475 дка и №  67800.54.174 с площ 910 кв.м.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                            СЪДИЯ: