ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1595 по описа за 2007 година

 

На именното повикване в 11.05 часа се явиха:

 

Жалбоподател – З.Н.М., редовно уведомена, не се явява. Вместо нея се явява адвокат Т., редовно упълномощена от по-рано.

Ответник по оспорването – Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

Заинтересована страна –  Министерство на регионалното развитие и благоустройство, редовно уведомени, явява се юрисконсулт Ц., упълномощена от по-рано.

Вещо лице – инж. Д.Ж.В., редовно уведомена, явява се.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване на допълнителното заключението на назначената съдебно-техническата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.291 от НК:

 

ИНЖ. Д.Ж.В. – 55 години, българска гражданка, неосъждана, висше образование, без родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение.

Поддържам заключението, което съм дала в писмен вид.

 

АДВОКАТ Т.: Бихте ли обяснили какво означава заснемане по полярен метод?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Когато едно измерване се извършва с тотална станциия, това е пряко геодезическо заснемане по полярен метод, в резултат на който след това измерванията се обработват с компютър и съответно изчертаванията също са с компютър. В случая актуализираната скица, която ми е представена, не е изчертана с компютър, изготвена е на ръка, което буди съмнение, че е работено с тотална станция. Последната скица е такава, която е към технически доклад към акта за държавна собственост и към  материалите, свързани с предоставянето на концесия на част от плажната ивица.

 

АДВОКАТ Т.: Относно въпрос №4  бихте ли обсъдили отговора по-подробно.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Уточнение по абзац последен на т.4 от отговорите на въпросите:

При съставянето на Акт № 370 най-напред са дадени координатите на четири точки, като точки, представляващи Морски плаж «Къмпинг «Веселие». Тези четири точки на скицата са отразени със зелен цвят. На база на измервания на фирма «Диамант» - гр. Бургас нанасям на скицата с червен цвят границите на този морски плаж, отдаден на концесия на «Хелио тур-с». С червен цвят измерванията са по-подробни и имаме повече точки с координати и фактически зелената граница, която е била хипотеза в една от предишните експертизи, се отразява по-подробно с червено нанесените граници. Това е едно и също нещо, само че е по-подробно. Зеленото е по акта – това са четирите задраскани координати по акт № 370. Червените са координати от заснемането на фирма «Диамант». Те въобще не са нанеси. В акта са нанесли черното, от което произтичат проблемите. В случая е налице фактическа грешка в акта.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Получава ли се застъпване от имота, който представлява къмпинг «Веселие», и координатните точки, които са описани в акта за изключителна държавна собственост, тъй като казвате, че процесните имоти попадат почти на сто процента в земите на къмпинг «Веселие» и застъпването е почти толкова според акт № 370?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: За имотите на жалбоподателката те се застъпват почти на сто процента с къмпинг «Веселие». Според мен има явна фактическа грешка.

Работила съм по Акт № 370 за изключителна държавна собственост, Акт № 228 за държавна собственост, въз основа на технически доклад относно обект Морски плаж «Каваците» и въз основа на материалите във връзка с предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - Морски плаж «Къмпинг «Веселие», и всички останали документи, които съм ползвала в предишни експертизи.

Акт №228 се отнася за целия къмпинг «Веселие» – 30 дка. Включва плажна ивица, сгради и терен към плажна ивица, а Акт №370 се отнася за 19.126 дка. Двата акта според мен се отнасят за различна площ и това е видно от разликата в квадратурата.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: В Акт №228 се казва, че къмпинг «Веселие» граничи на изток с море. В Акт №370 пише, че на изток граничи с море, а на запад с път. Това  не може ли да доведе до заключение, че има застъпване?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. В.: Не мога да отговоря на този въпрос.

 

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице.

Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като добросъвестно и компетентно изготвено и да присъди съответното възнаграждение за това, а с оглед липсата на други доказателствени искания съдебното дирене се приключи и се даде ход по същество.

По изложените съображения

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на допълнителната съдебно-техническа експертиза, изготвено от инж. В..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 100 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да уважите жалбата и отмените оспорената заповед.

Ще представя писмени бележки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ц.: Заповедта е правилна и законосъобразна.

Ще се представя писмено становище.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: