ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1580              Година 06.07.2018             град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на шести юли две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1594 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба на Д.И.Д. с ЕГН: ********** ***, В.Д.Д. с ЕГН: ********** ***, П.В.П. с ЕГН: ********** ***, А.Г.З. с ЕГН: ********** *** и С.А.З. с ЕГН: ********** ***, всички със съдебен адрес ***7, партер-адвокатска кантора адв.Ц.В. против заповед № РД-16-496/06.06.2018г. на кмета на Община Поморие. Със заповедта е отказано одобряване на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ ХІІ-2023, с идентификатор 57491.507.154 по КККР на гр.Поморие и УПИ ХІ-2024 с идентификатор 57491.507.153 по КККР на гр.Поморие, в кв.137 по регулационния план на гр.Поморие, поради обстоятелството, че лицето на УПИ ХХV, кв.137 по регулационния план на гр.Поморие е под минималните 14м. лице, определени в разпоредбата на чл.19, ал.1 от ЗУТ. В жалбата се прави искане да се отмени заповедта, като незаконосъобразна, неправилна и в несъответствие с целта на закона.   

Съдът след извършена служебна проверка констатира, че адм.дело № 382/2018г. по описа на Административен съд Бургас е образувано по жалба на Д.И.Д. с ЕГН: ********** ***, против мълчалив отказ на кмета на община Поморие да се произнесе по заявление с вх.№ 94Д-33-1/11.01.2018г., с което е поискано произнасяне по чл.129, ал.2, във връзка с чл.136, ал.1 от ЗУТ по внесен проект за изменение на действащ ПУП-ПР на гр.Поморие, относно УПИ ХІІ-2023 и УПИ ХІ-2024 и двата в кв.137. Останалите жалбоподатели в настоящото производство са конституирани като заинтересувани лица по това дело.  

Съгласно чл.213 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, когато в съда има висящи няколко дела, в които участват едни и същи лица на страната на ищеца и на ответника или които имат връзка помежду си, съдът може да съедини тези дела в едно производство и да издаде общо решение по тях. В случая между двете дела безспорно има връзка, тъй като и с двете  жалбите по повод на които са образувани производствата се оспорва мълчалив, респективно изричен отказ на кмета на Община Поморие да одобри подробен устройствен план-план за регулация на УПИ ХІІ-2023 и УПИ ХІ-2024, в кв.137 по регулационния план на гр.Поморие. Ето защо, производството по настоящото дело следва да бъде прекратено, а жалбата да бъде съединена за общо разглеждане с жалбата по повод на която е образувано адм.д.№ 382/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Настоящото определение, като непреграждащо пътя на защита на жалбоподателя и поради липса на законова възможност за инстанционен контрол, не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х състав:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СЪЕДИНЯВА административно дело № 1594/2018г. с административно дело № 382/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1594/2018г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

СЪДИЯ: