ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 29.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и девети октомври                две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Г. Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1593 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,00 часа се явиха:

Жалбоподателят „Т и Д КЪМПАНИ БГ” ЕООД  - редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Постъпила е молба от процесуален представител,  с която се иска да бъде даден ход на делото. Направени са и доказателствени искания.

 

Ответникът – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”-Бургас, редовно призован, се представлява от юк. Ж. - представя пълномощно.

 

В залата се явява прокурор Г. Колева от Бургаска окръжна прокуратура, която на основание чл.159, ал. 1 от ДОПК, предявява искане за конституиране на Прокуратурата на Република България като страна в производството, с оглед защитата на обществения интерес.

Съдът счита, че искането на прокурора е основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България като страна в производството.

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Т и Д Къмпани БГ” ЕООД против ревизионен акт на орган по приходите в частта, в която не е отменен от Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас, за определени задължения за корпоративен данък за данъчен период 2007 година.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА и доказателствено искане, формулирано в молба от процесуален представител на жалбоподателя, с което са формулирани две задачи  по поискана съдебно-счетоводна експертиза.

 

Юк. Ж.: Оспорвам жалбата. По доказателствените искания – предоставям на Съда.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Считам жалбата за процесуална допустима. Да се приеме административната преписка. По депозираната молба с доказателствени искания – не намирам пречка да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза с формулираните задачи.

 

След като се запозна със съдържанието на молбата за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза и съпостави формулираните задачи с мотивите на органите по приходите, с които на лицето е начислен допълнително корпоративен данък за 2007 година, съдът счита, че формулираните задачи са неотносими към спора. Задачата формулирана във въпрос № 1 е свързана с правни познания и с преценка, която съдът може да извърши сам, а задачата формулирана по т.2 от молбата, във вида в който е описана, би могла да бъде съставена от журналист, но не и от адвокат. За съда остава неясно какво има предвид процесуалния представител на жалбоподателя под „правилно преобразуване” на счетоводен финансов резултат и каква е връзката му със законосъобразността на ревизионния акт. Основанието за допълнително начисляване на корпоративен данък, не е свързано с липсата или наличието на реквизити във фактури или с начина на тяхното осчетоводяване , а е свързано с недоказване от страна на жалбоподателя на фактическото извършване на посредническа услуга.

В този смисъл Съдът счита, че искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза следва да бъде отхвърлено, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото.

 

ОТХВЪРЛЯ ИСКАНЕТО за допускане на съдебно-счетоводна експертиза със задачите формулирани от адв. Р.Н. – процесуален представител на жалбоподателя по делото.

 

Юк. Ж.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Нямам доказателствени искания да се приключи.

 

С оглед изявленията на страните, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

Юк. Ж.: Уважаеми г-н Съдия,  считам, че жалбата е неоснователна и недоказана и моля да отхвърлите същата като такава и да потвърдите обжалвания ревизионен акт в частта, в която на лицето са установени задължения по ЗКПО за 2007 година.

Подробни съображения са изложени в решението на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

Моля за присъждане на юрисконсутско възнаграждение.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми г-н Съдия, жалбата считам за неоснователна. Моля да потвърдите ревизионния акт като правилен и законосъобразен, като споделям и се присъединявам към изводите направени в решението на Директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: