ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 26.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и шести ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1592 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хотелски комплекс Черноморец БС” ЕАД, редовно призован, се представлява от адвокат Д.П. ***, с пълномощно по л.59 от делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.А., нередовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. За него се явява адвокат П., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП-Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

На именното повикване в 13:38часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хотелски комплекс Черноморец БС” ЕАД, редовно призован, се представлява от адвокат Д.П. ***, с пълномощно по делото, л.59.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.А., нередовно призован за днешното съдебно заседание, не се явява. За него се явява адвокат П., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП-Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВОКАТ П.: Уведомени сме преди повече от седем дни за днешното съдебно заседание и двамата жалбоподатели. Моля да дадете ход на делото.

 

С оглед изрично заявеното от адвокат П. в днешното съдебно заседание, че са редовно уведомени жалбоподателите, съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Хотелски комплекс Черноморец БС”ЕАД против Заповед №317/29.05.2014година на Директора на ТД на НАП-Бургас. С обжалваната Заповед № 317/29.05.2014г. на Директора на ТД на НАП – Бургас на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС, във връзка с чл.186, ал.3 от ЗДДС, във вр. с чл.187 ЗДДС, във вр. с чл.7, ал.1, т.2 от ЗНАП, във вр. с АУАН № 0155872/03.12.2013г. и НП № 317/29.05.2014г. за нарушение на разпоредбите на чл.185, ал.1-5, във вр. с чл.188 ЗДДС, вр. с чл.60, ал.1 от АПК, срещу дружеството жалбоподател „Хотелски комплекс Черноморец БС” ЕАД е приложена принудителна административна мярка (ПАМ) – запечатване на обект, представляващ – апартамент, находящ се в гр.Бургас, ж.к. Лазур, бл.61, вх.Б, ет.4, ап.8, ляв за срок от един месец и е забранен достъпът до същия.

 

В жалбата е инкорпорирано искане на основание чл.60 от АПК за спиране на предварителното изпълнение на наложената принудителна административна мярка по изложени съображения.

 

С определение № 1527/11.09.2014г. настоящият съдебен състав е уважил искането на жалбоподателя за спиране на предварителното изпълнение на принудителните административни мерки по процесния протокол за извършена проверка, което определение е влязло в сила, като необжалвано.

 

С определение №1306/01.08.2014година по адм. д.№1593/2014година по описа на Административен съд Бургас, ІV състав е присъединено адм.д. №1593/2014 към адм.д.№1592/2014 година за съвместно разглеждане. Определението е съобщено на страните.

Производството по адм.д. №1593/2014година е образувано по жалба на Георги Дражев против Заповед №317/29.05.2014година на Директора на ТД на НАП-Бургас. С обжалваната Заповед № 317/29.05.2014г. на Директора на ТД на НАП – Бургас на основание чл.186, ал.1, т.1 от ЗДДС, във връзка с чл.186, ал.3 от ЗДДС, във вр. с чл.187 ЗДДС, във вр. с чл.7, ал.1, т.2 от ЗНАП, във вр. с АУАН № 0155872/03.12.2013г. и НП № 317/29.05.2014г. за нарушение на разпоредбите на чл.185, ал.1-5, във вр. с чл.188 ЗДДС, вр. с чл.60, ал.1 от АПК, срещу дружество „Хотелски комплекс Черноморец БС” ЕАД е приложена принудителна административна мярка (ПАМ) – запечатване на обект, представляващ – апартамент, находящ се в гр.Бургас, ж.к. Лазур, бл.61, вх.Б, ет.4, ап.8, ляв за срок от един месец и е забранен достъпът до същия.

 

Съдът УКАЗВА на административния орган, че в изпълнение на нормата на чл.170, ал.1 от АПК има доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в оспорваната заповед и изпълнението на законовите изисквания при издаването й.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбите депозирани от търговеца и физическото лице- собственик на запечатаното жилище. Моля да приемете приложените към жалбите доказателства и представената административни преписки. Твърдим, че обжалваната заповедта е незаконосъобразна, даже нищожна, защото страда от много пороци, които сме изложили в жалбите. Нямаме възражение по разпределението на доказателствената тежест. Не поддържам искането за разпит на свидетел, тъй като обстоятелството, което искахме да установим е къде е извършена проверката, но по делото има официални документи, от които това се изяснява. Нямам доказателствени искания. Считам делото за изяснено от фактическа страна, поради което моля да се даде ход по същество.

 

Съдът, като съобрази изявлението страната и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените документи с жалбите и административните преписки приложени в кориците на адм.д. №1592/2014година и адм.д. №1593/2014година, като писмени доказателства по делото.

 

АДВОКАТ П.: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаеми административен съдия, моля да отмените обжалваната заповед. Тя е постановена при пълна липса на правни основания, няма такава правна норма за запечатване на жилищно  помещение, още повече когато то е собственост на трето лице, различно от адресата на заповедта. Има административно-процесуални нарушения и относно уведомяването на  засегнатото лице. Липсват мотиви в заповедта. Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмена защита.

Моля да отмените обжалваната заповед.

Нямам списък за разноските, но представям две разписки, както от физическото лице, така и от търговското дружество, за реално платен адвокатски хонорар в настоящото производство и моля да ни бъдат присъдени разноските.

Съобщенията до двамата жалбоподатели моля да бъдат изпращани чрез мен, на адрес гр.Бургас, Фердинандова № 57, ет.2.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.48часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: