Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер             27.11.2009г.            град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесет и първи октомври две хиляди и девета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 1592 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.49, ал.2 от ЗКИР.

Образувано е по жалба на П.И. *** против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, област Бургаска. Иска се от съда да отмени процесната заповед в частта, в която собственият на жалбоподателя имот, находящ се в землището на гр.Созопол, местността „Буджака” с № 005006 и площ от 367 кв.м е разделен на два имота, от които единият с идентификатор № 67800.504.353 и площ от 114 кв.м., а другият с идентификатор № 67800.504.348 и площ от 252 кв.м., последният записан в регистъра като съсобствен с Република България и в частта, в която притежаваният от жалбоподателя имот, находящ се в землището на гр.Созопол, местността „Каваци” с № 010185 и площ от 1000 кв.м. е разделен на два имота, от които единият с идентификатор № 67800.54.64 и площ от 683 кв.м., а другият с идентификатор № 67800.54.86 и площ от 317 кв.м., отразен в регистъра като съсобствен с Република България, както и да се върне преписката на административния орган със задължителни указания по прилагането на закона. В съдебно заседание жалбоподателите се представляват от адвокат Г. от БАК, която поддържа претенцията, ангажира доказателства, претендира разноски.

Ответната страна – изпълнителният директор на АГКК не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването. Не ангажира допълнителни доказателства, извън представените към административната преписка.

Заинтересованата страна – Република България, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството участва в процеса чрез надлежно упълномощения юрисконсулт А., която оспорва жалбата и настоява за отхвърлянето й.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Заповед № РД-18-60/04.10.2007г. е публикувана в ДВ, бр.85/23.10.2007г. и съгласно разпоредбата на чл.49, ал.2 от ЗКИР подлежи на оспорване в 30-дневен срок от обнародването й пред административния съд по местонахождение на имота. Сезиращата жалба е депозирана в АКГК на 21.11.2007г. Изхожда от надлежна страна и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е неоснователна.

Със заповед № 300-3-11/15.01.2004г. е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землищата на гр.Созопол, с.Черноморец, в.с.”Дюни”, с.Веселие, гр.Приморски, с.Китен, гр.Царево, гр.Ахтопол, с.Варвара, с.Лозенец, с.Резово и с.Синеморец. Указано е на собствениците в 30-дневен срок от обнародването й да означат границите на поземлените имоти в съответствие с актовете за собственост. Заповедта е публикувана в ДВ, бр.85/23.10.2007г. Със заповед № РД-18-60/04.10.2007г., произнесена от изпълнителния директор на АГКК, на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър за землището на гр.Созопол, област Бургаска, в които собствеността на жалбоподателя е отразена, както следва: 1. имот № 005006, находящ се в землището на гр.Созопол, местността „Буджака” с площ от 367 кв.м е разделен на два имота, от които единият с идентификатор № 67800.504.353 и площ от 114 кв.м., а другият с идентификатор № 67800.504.348 и площ от 252 кв.м., записан в регистъра като съсобствен с Република България; 2. имот № 010185, находящ се в землището на гр.Созопол, местността „Каваци” с площ от 1000 кв.м. е разделен на два имота, от които единият с идентификатор № 67800.54.64 и площ от 683 кв.м., а другият с идентификатор № 67800.54.86 и площ от 317 кв.м. Собствениците, вписани в регистъра на недвижим имот № 67800.54.86 са Република България и П.И.И..

При служебно извършената проверка за законосъобразност на оспорваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че тя е произнесена от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила за нейното издаване и в съответствие с материалноправните разпоредби, уреждащи конкретното правоотношение между страните.

Съгласно разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗКИР кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрена по реда на ЗЕКНРБ (отм.), ЗТСУ (отм.), ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ; имат характера на основни кадастрални данни; отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл.31 от ЗКИР или са набирани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления. Според алинея четвърта и втора на цитираната норма в кадастралния регистър на недвижимите имоти се посочват данни за собствениците и носителите на ограничени вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, които се набавят от представените документи, регистрите към картите и плановете, регистрите на общинската и областната администрация и други данни съгласно наредбата по чл.31 от ЗКИР.

От съдържанието на приложения по делото нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 03, том V, рег.№ 7505, дело № 694/2003г. на нотариус с рег.№ 133 на НК се установява, че жалбоподателят е придобил право на собственост върху земеделска земя – изоставени трайни насаждения с площ от 367 кв.м., находяща се в землището на гр.Созопол, местността “Буджака”, представляваща имот № 005006, десета категория при граници и съседи: имот № 001207 – пасище, мера, предоставена за стопанисване на общината; имот № 005007 – изоставени трайни насаждения на наследниците на И.Я.Е.; имот № 005517 – изоставени трайни насаждения на наследниците на С.Н. Б.; имот № 000005 – град Созопол; имот № 000061 – пасище, мера за стопанисване от общината. Видно от представения към административната преписка нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 84, том ІІІ, рег.№ 4908, дело № 469/2000г. на нотариус с рег.№ 133 на НК П.И.И. притежава право на собственост върху земеделска земя – лозе с площ от 1 000 кв.м., находяща се в землището на гр.Созопол, местността “Каваци”, представляваща имот № 01018, който е част от бивш парцел 155 в масив 10, десета категория при граници и съседи: парцел 365 – пасище, мера; парцел 227 – изоставена нива на З.Л.Г.; парцел 187 – лозе на И.А.Г.. С акт за изключителна държавна собственост № 755/22.10.2003г., одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството е актуван морски плаж “Смокините - север” с обща площ от 45 371,97 кв.м. при граници: изток – брегова линия на Черно море; запад– къмпинг „Смокиня”, оградна линия, частни лозя; север – къмпинг „Каваците”, дере, аналитично определена граница между морски плаж „Каваците – юг” и морски плаж „Смокините – север” от точка 103 и точка 30 по схемата на морски плаж „Смокините– север”; юг – дере, водно течение, аналитично определена граница между морски плаж “Смокините - север” и морски плаж “Смокините - юг” от точки 78, 153, 154, 155 и 43 от схемата на морски плаж „Смокините – север”. С акт за изключителна държавна собственост № 445/11.03.1999г., одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството е актуван морски плаж “Созопол-харманите” с обща площ от 51 715 кв.м. при граници: изток – брегова линия на Черно море; запад– регулационна линия на гр.Созопол, пътен насип и археологически разкопки; север – нос „Харманите”; юг – мера и скалист бряг.

По делото е допусната и извършена съдебно-техническа експертиза, в констативната част на която се сочи, че имот с № 005006, за който жалбоподателя се легитимира като собственик е идентичен с имот № 67800.504.353 с площ от 114 кв.м. и имот № 67800.504.348 с площ от 252 кв.м. Налице е също пълна идентичност между притежавания от И. имот с № 010185 и имоти с идентификатор № 67800.54.64 с площ от 673 кв.м. и идентификатор № 67800.54.86 с площ от 317 кв.м. Границите на поземлените имоти, актувани като държавна собственост с АПДС № 755/22.10.2003г. и АПДС № 445/1999г. са определени с линии, обозначени чрез точки по координатната система от 1970г., по която е изработена картата на възстановената собственост. Същата е одобрена с нарочна заповед, обнародвана в ДВ, бр.143/04.12.1998г. и не е провеждана процедура за промяната й по реда на чл.26 от ППЗСПЗЗ. Според констатациите на вещото лице, границите на територията, актувана като изключителна държавна собственост е следвало да се определят чрез геодезическо заснемане, но данни за извършването му не са установени, поради което определянето на координатите не е съобразено с КВС в землището на гр.Созопол.

Съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на кадастралната карта и регистър се определят с Наредба № 3/2005г. Според чл.2, ал.1 от цитирания нормативен акт картата документира местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, а регистърът съдържат информация за собствениците и актовете, от които черпят правата си, за точките от геодезическата основа и за идентификаторите. Одобряващата заповед по чл.49, ал.2 от ЗКИР има констативно, а не конститутивно действие. Тя онагледява действителното фактическо положение съобразно представените и съществуващи удостоверителни документи без да създава право на собственост. В настоящия случай жалбоподателят се легитимира за правата си с нотариални актове, които се ползват с обвързваща формална доказателствена сила за обективираните в тях волеизявления. На същите са противопоставени актове за изключителна държавна собственост, които са официални документи без правопораждащо действие. При това положение не съществува съмнение, че е налице спор за материално право, който не може да бъде решен от длъжностните лица в АГКК и който не съставлява основание за съдебна отмяна на процесната заповед. В този смисъл е и съдържанието на писмо № 487/08-2/13.01.2009г., изходящо от Районен съд – Бургас и документите, приложени на стр.44, стр.45 и стр.53 от делото, които свидетелстват за наличието на гражданско дело № 487/2008г. по описа на БРС. Визираният материалноправен спор трябва да се разреши по общия исков ред предварително, след което да се инициира и развие производството по чл.53, ал.2 от ЗКИР за изменение на кадастралната карта и регистър. Да се приеме обратното на това разбиране, означава по административен ред да се даде предпочитание на една от страните, спорещи за правото на собственост, което е в противоречие с установения процесуален ред за защита на субективни материални права. В настоящия случай органът на АГКК е спазил нормативните изисквания относно източниците на данни за създаване на кадастралната карта и е отразил процесните имоти съобразно установените права. В изложения смисъл е трайната практика на ВАС, обективирана в множество съдебни решения, между които и тези по АХД № 6443/2009г. и АХД № 7850/2009г.

Предвид гореизложеното, жалбата на П.И.И. се явява неоснователна и следва да се остави без уважение.

 

Мотивиран от горното, на осн. чл.172, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ оспорването на П.И. *** против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, област Бургаска в частта относно поземлен имот № 005006, находящ се в местността „Буджака” с площ от 367 кв.м и поземлен имот № 010185, находящ се в местността „Каваци” с площ от 1000 кв.м.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………