ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 08.04.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На осми април                                                         две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело номер 1592 по описа за 2007 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ П.И.И., редовно уведомен, не се явява. За него  - адв.Г. с пълномощно отпреди.

За Агенцията по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомени,  не се явява представител.

За заинтересованата страна Република България чрез МРРБ София, редовно уведомена, се явява юрисконсулт С., която представя пълномощно.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.Б., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Г.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

И.П.Б. - 60г., българска гражданка, семейна, неосъждана, предупредена за отговорността по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм заключение със скици, което поддържам.

Въпрос на адв.Г.: Кога точно са разделени процесните имоти?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: С изработването на кадастралната карта за първи път са разделени имотите и те получават нови номера.

Установих, че в заключението съм допуснала техническа грешка и моля на стр.2 изречение първо вместо думата “концесията” да се чете “кадастралната карта”.

По същия начин думата “концесия” в отговора на въпрос № 2 следва да се замени и изречението да се чете “след изработване на кадастралната карта на плаж “Смокините” имотът е разделен на два имота с идентификатор № 67800.54.68 с площ от 317 кв.м.”

Въпрос на адв.Г.: В отговор на въпрос № 4 – как се получава застъпването на имотите при положение, че кадастралната карта и картата за възстановяване на собствеността са изработени по една и съща координатна система?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Застъпването е в резултат на това, че двете карти са изработени поотделно от различни състави, без да  се съобразят, че има възстановяване на собствеността по две различни процедури.

Въпрос на юрисконуслт С.: По въпрос № 6 -  картата за възстановяване на собствеността съобразена ли е с границите на морския плаж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: КВС възстановява имоти в стари реални граници независимо къде попадат. Те са попаднали в плажната ивица, но са възстановени в земеделска земя.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме въпроси.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300 лева,  от които 200 лева платими от внесения депозит, а разликата от 100 лева платена в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

Адв.Г.: Във връзка с даденият отговор на вещото лице на въпрос № 5 от заключението, представям нарочна молба, с която моля да задължите МРРБ да представи по делото всички писмени документи, въз основа на които са определени координатите на границите на морски плаж „Созопол-Харманите” и „Смокините-север”, представляващи изключителна държавна собственост, както и да представи становище кой е извършил геодезическото заснемане на морски плаж „Созопол-Харманите” и „Смокините-север” и как е одобрено това заснемане.

Юрисконсулт С.: Считам искането за неоснователно и моля да го оставите без уважение.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна Република България чрез МРРБ София, да представи всички писмени документи, въз основа на които са определени координатите на границите на морски плаж „Созопол-Харманите” и „Смокините-север”, представляващи изключителна държавна собственост, както и да представи становище кой е извършил геодезическото заснемане на морски плаж „Созопол-Харманите” и „Смокините-север” и как е одобрено това заснемане, най-късно до следващото съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.06.2009г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: