Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 23.02.2009г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на двадесет и шести януари 2009 година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело № 1591 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.49, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Образувано e по жалба, подадена от Я.Г.К. ***, против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, област Бургас, в частта й относно имоти с идентификатори 67800.54.129, 67800.54.169 и 67800.54.170 по кадастралната карта.

Жалбоподателят оспорва заповедта като незаконосъобразна и моли за отмяната й в посочената част, поради неправилно отразяване в одобрената кадастрална карта и регистри на площта на имотите и техните граници, чрез изземване на 215 кв.м. от площта им, попадащи в плажната ивица на морски плаж къмпинг „Веселие”. Счита, че от представените писмени доказателства безспорно се установява, че по отношение на имот № 10574 по плана на землището на гр.Созопол, местността „Ачмалъците”, е проведена процедура по разделяне и промяна на предназначението му и е налице влязло в сила частично изменение на ПУП, поради което трябва да бъде нанесен в кадастъра в границите и обема, които съществуват съгласно изпълнения ПУП. Представя писмени доказателства в подкрепа на оспорването и ангажира съдебно-техническа експертиза по делото. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, поддържат жалбата на посоченото в нея основание и моли съдът да я уважи по изложените в нея съображения и конкретизирани в представена по делото писмена защита.

Ответната страна – изпълнителният директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър-гр.София, редовно уведомен, не взема становище по подадената жалба и не изпраща представител в съдебно заседание. Представя административната преписка по оспорената заповед. 

Заинтересованата страна – държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез процесуалния му представител, оспорва жалбата и моли съдът да я отхвърли като неоснователна и недоказана по съображенията, изложени в съдебно заседание и в представено по делото писмено становище.

Заинтересованите страни – М.Г.К. ***, чрез процесуалния им представител, дават становище за основателност на подадената жалба.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Заповед № РД-18-60/04.10.2007г. е публикувана в ДВ, бр.85/23.10.2007г. Жалбата до съда е подадена на 21.11.2007г., чрез административния орган, в законоустановения 30-дневен срок за оспорване от обнародването й, съгласно чл.49, ал.2 от ЗКИР, от надлежна страна. Същата отговаря на изискванията за редовност по АПК. Предвид изложеното, жалбата е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

От събраните по делото доказателства се установява, че жалбоподателят Я.К. и заинтересованите страни М.К. *** се легитимират за съсобственици на имот със стар идентификатор 10 574 по картата на възстановената собственост, нива десета категория с площ 2 137 кв.м., находящ се в местността „Ачмалъците”, землище гр.Созопол. Впоследствие, с влязла в сила заповед № 112/03.02.2004г. на кмета на община Созопол за имота е одобрен ПУП, изработен с цел провеждане на процедура за промяна на предназначението на земеделската земя, като същият се урегулира с цел изграждане на вилни сгради за собствени нужди и се обособяват три нови УПИ с номера – I-10574 с площ 712 кв.м.,  II-10574 с площ 713 кв.м. и III-10574 с площ 713 кв.м. С решение № 11/22.11.2007г. на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ е извършена промяна на предназначението на земеделската земя.      

С акт за изключителна държавна собственост № 370/11.05.1998г., одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл.18, ал.1 от Конституцията на Република България и чл.69 от Закона за държавната собственост (ЗДС), е актуван недвижим имот, находящ се на територията на община Созопол, а именно – морски плаж “Къмпинг „Веселие”” с обща площ 7 018 кв.м., при граници: изток – брегова линия на Черно море; запад и север – къмпинг „Веселие” и пясъчни дюни, юг – скалист бряг, с описани координати на определящите го точки по чупките на границата по координатна система от 1970г. На 16.06.1999г., по реда на чл.72 от ЗДС е извършена поправка на АИДС по отношение на общата площ на имота – 19 126 кв.м., и граници: изток – брегова линия на Черно море; запад – път и къмпинг „Веселие”, север – аналитично определена граница между морски плаж “Каваците – юг” и морски плаж “Къмпинг “Веселие””, определена по координатите на точки с №№ 35, 122, 123, 124, 53 от схемата на границите на морски плаж „Каваците”, юг – скалист бряг и мера.

С оспорената в настоящото производство заповед № РД-18-60/04.10.2007г., изпълнителният директор на АГКК-София, на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР, е одобрил кадастралната карта и кадастралния регистър за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, обл.Бургас. В кадастралната карта процесните имоти са отразени с идентификатори както следва: ПИ № 67800.54.129 с площ 710 кв.м., трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), ПИ № 67800.54.169 с площ 660 кв.м., трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), ПИ № 67800.54.170 с площ 553 кв.м., трайно предназначение – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.). Вписаните в регистъра на недвижимите имоти към кадастралната карта собственици са: Я.Г.К., М.Г.К. и С.Ж.Г., съгласно нотариален акт № 7/03.06.2004г., том XV, рег.№ 5755 на Служба по Вписванията. Последният е апортирал своята идеална част от имота в „АКБ Турс” ООД-гр.Бургас, съгласно решение от 12.11.2004г. на БОС по ф.д. № 1934/2004г.

Съседен на гореописаните имоти е отразеният в кадастралната карта с идентификатор ПИ № 67800.54.156 с площ 14 957 кв.м., трайно предназначение – защитена територия и начин на трайно ползване – крайбрежна плажна ивица. Вписаният в регистъра на недвижимите имоти към кадастралната карта собственик е Република България, съгласно АИДС № 370/11.05.1998г., описан по-горе в решението.

Според заключението на вещото лице по приетата съдебно-техническа експертиза, в кадастралната карта имотите с идентификатори 67800.54.129, 67800.54.169 и 67800.54.170 не съответстват по площ и конфигурация на УПИ I-10574, УПИ II-10574 и УПИ III-10574, обособени с одобрения ПУП. Несъответствието се дължи на нанесената впоследствие в КВС и в кадастралната карта линия на морски плаж “Къмпинг “Веселие””, актуван с АИДС № 370/11.05.1998г. Предвид нанесената граница на имот с идентификатор 67800.54.156 по КК, представляващ крайбрежна плажна ивица, вещото лице е констатирало застъпване с имот № 10574 по КВС, като застъпващата се част е с обща площ 215 кв.м. Именно по отношение на тази застъпваща се част между имот № 10574 по КВС и имот с идентификатор 67800.54.156 по КК са насочени доводите на жалбоподателя за отмяна на оспорената заповед, с искане за нанасяне на имот № 10574 по КВС в кадастралния план в пълния му обем и граници.

При тази установената по делото фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

Оспорената заповед е валидна, като издадена от компетентен административен орган, съгласно чл.49, ал.1 от ЗКИР, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила за издаването й.

Съдът намира, че оспореният индивидуален административен акт не противоречи и на материалноправните разпоредби по издаването му. Установените в хода на административното производство релевантни за спора юридически факти се подкрепят от събраните в съдебното производство доказателства.

Съгласно разпоредбата на чл.41, ал.1 от ЗКИР, кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрена по реда на ЗЕКНРБ (отм.), ЗТСУ (отм.), ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ; имат характера на основни кадастрални данни; отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл.31 от ЗКИР или са набрани чрез геодезически, фотограметрични и други измервания и изчисления. Съобразно чл.41, ал.2 и ал.4 от ЗКИР в кадастралния регистър на недвижимите имоти се посочват данни за собствениците и носителите на ограничени вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, които се набират от представените документи, регистрите към картите и плановете, регистрите на общинската и областната администрация и други данни съгласно наредбата по чл.31 от ЗКИР.

Съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на кадастралната карта и регистър се определят с Наредба № 3/28.04.2005г. Според чл.2, ал.1 от същата,  кадастралната карта документира местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти, а кадастралният регистър съдържа информация за собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят правата си върху недвижимите имоти, както и за точките от геодезическата основа и за идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени. Конкретно, за териториите на морските плажове и дюни, в чл.44, ал.7 е предвиден начина, по който следва да бъдат нанесени в кадастралната карта – съобразно координатите на определящите ги точки, описани в акта за изключителна държавна собственост.

В разглеждания случай претендираните от жалбоподателя 215 кв.м. попадат върху територията на имот с идентификатор 67800.54.156 по КК, който представлява морски плаж „Къмпинг „Веселие”” съгласно представения АИДС № 370/11.05.1998г. и по силата на чл.18, ал.1 от Конституцията на РБ и чл.6, ал.3 от ЗУЧК е изключителна държавна собственост. Съгласно чл.5, ал.2 от ЗДС, актът за държавна собственост е официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма, определени в закона. Вярно е, че според чл.5, ал.3 от ЗДС актът няма правопораждащо действие, но същият се ползува с обвързваща доказателствена сила до доказване на противното, която при определени условия може да бъде оспорена по съдебен ред. При това положение съдът приема, че е налице спор за материално право относно претендираната застъпваща се с морския плаж част, който обаче не може да бъде решен от административния орган и не съставлява основание за отмяна на процесната заповед. В съответствие с цитираните разпоредби на Конституцията и закона, както и в изпълнение на изискванията на чл.44, ал.7 от Наредба № 3/28.04.2005г., е извършено законосъобразно отразяване на процесните имоти в одобрената кадастралната карта и регистри, при съобразяване на приложения акт за изключителна държавна собственост. Наличието на АИДС обвързва длъжностните лица, съставили кадастралната карта, както и административния орган, одобрил същата, да нанесат в кадастралната карта отразените в него граници на морския плаж. В случая административния орган е спазил изискванията на чл.41, ал.2 от ЗКИР относно източниците, от които да черпи данни за създаване на кадастралната карта за процесните имоти и вярно ги е отразил, съобразно установеното от фактическа страна. Към момента на постановяването на акта, той е съобразен с конкретната фактическа обстановка и нормативната уредба.

Съдът намира за неоснователни изложените от процесуалния представител на жалбоподателя доводи, че извършената корекция на границата на морския плаж по начин, който отнема 215 кв.м. от процесните три имота, сам по себе си не може валидно да генерира право на собственост в полза на държавата върху тази част. С оглед предмета на развилото се административно производство по ЗКИР, нанасянето на границата на морския плаж не представлява „отчуждаване”, тъй като процесната заповед, издадена на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР няма конститутивно, а е с констативно действие – тя не създава права на собственост, а само отразява актуалните такива, поради което очерталият се имуществен спор следва да бъде разрешен по общия исков ред. В тази връзка, съдът намира за недопустими в настоящото съдебно производство развитите от жалбоподателя доводи по оспорване на доказателствената сила на акта за изключителна държавна собственост.

За неоснователно съдът приема и позоваването от страна на жалбоподателя на чл.72, ал.2 от ЗДС, която разпоредба според него е била нарушена и води до неправилно попълване на имота в кадастралната карта, тъй като направената поправка в АИДС на границите на плажната ивица е следвало да бъде вписана в съответната служба по вписванията. Разпоредбата на чл.72, ал.2 от ЗДС (Нова - ДВ, бр.17 от 2006г.), съгласно която промяната или поправката в акта за държавна собственост се вписва в службата по вписванията, не е действала към датата на поправката в акта за държавна собственост – 16.06.1999г., поради което е неприложима. 

В рамките на осъществения съдебен контрол за законосъобразност не се констатираха отменителни основания по чл.146 от АПК, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, Административен съд– град Бургас, пети състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Я.Г.К. ***, против заповед № РД-18-60/04.10.2007г., издадена от изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – гр.София, с която на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр.Созопол, общ.Созопол, област Бургас, в частта й относно имоти с идентификатори 67800.54.129, 67800.54.169, 67800.54.170 и № 67800.54.156 по кадастралната карта.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                                

                      

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: