ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 26.01.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на двадесет и шести януари                                  две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1591 описа за 2007 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ, Я.К., редовно уведомен, не се явява. За него – адв. Х., надлежно упълномощена от по-рано.

         ОТВЕТНИКЪТ - Изпълнителен директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър София, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА, Министъра на регионалното развитие и благоустройството, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., надлежно упълномощена от по-рано.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, М.К. и АКБ Турс ООД, редовно уведомени, се представляват от адв. Х., надлежно упълномощена от по-рано.

        

         По хода на делото:

         АДВ. Х.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

 

         АДВ Х.: Аз намирам така представената преписка за непълна, тъй като липсва писмото, с което е извършено актуването. Считам, че същата по съществото в настоящия си вид, в който е представена няма такова доказателствено значение по чл. 72 от Закона за държавната собственост.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да приемете представената административна преписка за издаване на акт за собственост. Що се отнася до отсъствие на писмото, не мога да кажа, но то съдържа данни за извършена в акта промяна на отразените граници по чл. 72 от Закона за държавната собственост. Преписката беше изискана, тъй като жалбоподателят целеше да докаже, че акта за държавна собственост е с невярно съдържание. Към настоящия момент продължавам да твърдя, че доказателствената сила на акта за държавна собственост не може да бъде оспорена в настоящото производство, а следва да стане по общия исков ред. Ето защо, считам за неотносимо това, че липсва писмото в така представената преписка и че същата е непълна.

         АДВ. Х.: Аз намирам, че писмото е необходимо, тъй като съдържа инструкции и следва да се констатира нормативната основа, че е извършена тази корекция. Други доказателствени искания нямам. Предоставям на съда дали да изиска повторно писмото или да приключи събирането на доказателствата и даде думата по същество.

 

         Съдът по доказателствата и като намери, че цитираното в представения в заверено копие акт за държавна собственост не би се отразило по начин, по който да не може да се разреши спора по същество, намира за ненужно повторното му изискване, поради което и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. за повторно изискване на писмо от 26.05.1999 г. на управление «Концесии» на МРРБ, цитирано в т. 8 – забележка, в акт № 370 за изключителна държавна собственост, съставен на 11.05.1998 г.

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото изпратената от Министерство на регионалното развитие и благоустройството преписка във връзка с издаване на акт за изключителна държавна собственост № 370/11.05.1998 г. на община Созопол, представляваща документите от досието на акта послужили за съставянето му, находящи се от лист 87 до лист 92 от материалите по делото включително.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

        

         АДВ. Х.: Моля да уважите жалбата по съображения, които съм изложила в нея. Административната процедура с промяна на границите не е включена в предвидените по закона условия. Тя по никакъв начин не може да формира правото на собственост на доверителя ми, без по надлежния начин да са били обезщетени, нито да е била приета легитимна отчуждителна процедура и също така без да се уведоми по надлежен ред за така приетата промяна, за да могат да атакуват по административен ред съответните административни действия или акт на съответните органи. Ще представя подробна писмена защита.

         ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Предмет на настоящия спор е атакуване на заповед № РД-18-60/04.10.2007 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър относно отразяването на имота на жалбоподателите и имот изключителна държавна собственост морски плаж «къмпинг Веселие». За административния орган, който е одобрил процесната заповед не е била налице друга възможност при наличие на два документа за собственост, легитимиращи различни собственици в случая да избира кого от двамата да избира като собственици на процесните имоти. Предвид събраните по делото доказателства е установено, че в една част имотите на жалбоподателя се застъпват с имот, представляващ изключителна държавна собственост - морски плаж. Съгласно чл. 72 от Закона за държавната собственост имоти държавна собственост не могат да бъдат предмет на разпоредителни сделки или обект на придобивна давност. Предвид изложеното, моля да отхвърлите жалбата и да ми дадете възможност да представя писмена защита.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Дава на страните 14-дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: