ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 06.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На шести март                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1590 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.А.Х., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. Р., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно. 

Явява се вещото лице С.А..

 

 

По хода на делото:

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

           Производството по настоящото дело е образувано по жалба срещу Ревизионен акт Ревизионен акт № 201400010/22.04.2014г. на орган по приходите при ТД на НАП-Бургас, потвърден с Решение № 204/18.07.2014г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП.

В открито съдебно заседание на 07.11.2014 г. съдът допусна до разпит един свидетел на жалбоподателя в условията на довеждане в следващото съдебно заседание, както и извършването на съдебно-икономическа експертиза. В съдебно заседание на 23.01.2015г. експертизата не беше извършена, жалбоподателят не се яви и не доведе за разпит допуснатия свидетел. Сега съдебно-икономическата експертиза е изготвена и представена по делото в законния срок.

 

АДВ. Р.: Водим свидетеля за днешно съдебно заседание. Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което СНЕМА самоличността както следва:

С.В.А. - ** г., българка, българска гражданка, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Вещото лице не посочва конкретна стойност на това предприятие. Да разбирам, че приемате, че няма как да са приложими методите при оценката на това предприятие?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Никой от изложените методи по посочената наредба не е приложим към оценката на дялове на дружеството, като подробно съображение съм изложила в заключението.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По принцип как се оценяват едни дялове? Има оценка на дяловете при прехвърляне на дружеството. Няма как да посочите конкретна сума за цена на дялове? Как следва да се оцени?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр. 3 от заключението, в отговора на въпрос № 1, в последния абзац съм посочила какво представлява чистата стойност на имуществото или основата, която служи за определяне на дружествените дялове. Посочила съм, че принципът, цената на дружествените дялове представлява разликата между активите на дружеството намалени с неговите задължения. Това теоретично представлява облигационният дял на един съдружник, когато той напусне дружеството по някаква причина. Доколко обаче задачата беше да се съобразят методите, а този начин, който съм посочила, е посочен в ТЗ. Като начин само принципно съм го споменала и той не е част от наредбата. Не съм изчислявала по този начин дружествените дялове. По принцип може да се изготви допълнително.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: нямам други въпроси към вещото лице. Имам допълнителна задача към вещото лице, за да се извърши някаква съпоставка между определената пазарна цена в хода на ревизионното производство и някаква друга пазарна цена, за да се види дали нещата ще изглеждат еднакво. Вещото лице да даде отговор на въпроса каква е цената на дяловете към момента на продажбата по начина, който е описан  в заключението за цената на ликвидационния дял.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Бих могла да отговоря на такъв въпрос.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице А., като й ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит.

 

АДВ. Р.: Не възразявам по направеното искане. Моля да бъде разпитан свидетелят.

 

 

Съдът ВЪВЕДЕ в залата допуснатия до разпит свидетел, на който СНЕМА самоличност както следва:

А.И.Х.  - ** години, българин, български гражданин, женен, неосъждан, баща на жалбоподателя. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Х. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Р.: В края на 2011 г. закупих от сина ми Х. дяловете от фирмата „Дейлайт Дизайн и Маркетинг” ЕООД. Тази фирма на сина ми беше прекратила дейност, а тя беше с „добра история” като фирма без нарушения и решихме да слеем двете фирми тази „Дейлайт Дизайн и Маркетинг” ЕООД с „Айгруп” ЕООД. Това беше причината. Причината беше както казах „добра история” и кандидатстване за кредити в банки по европейски фондове.

Имаме експерт-счетоводител наш и с него направихме консултация как да се закупи и каква е стойността, на която да се закупи, а стойността на която закупих е по дялове – за 5 000 лв.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Вие бяхте ли наясно с финансовото състояние на фирмата когато закупихте дяловете?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Отчасти, да. Беше в добро финансово състояние. Имаше добра дейност за времето до 2010 г. Цената не е съобразявахме със самата фирма, а с цената на дяловете. Когато прекрати дейността си, нямаше финансови операции, защото се занимаваше предимно с рекламна дейност в чужбина. Преди да закупя фирмата, тя вече беше прекратила дейността си, която извършваше. Единствено закупих фирмата заради добрата история.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Казахте, че идеята е била да слеете две фирми.

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Аз закупих фирмата и тя стана моя. Затова казах, че сливаме двете фирми. Нашата експерт-счетоводителка ни каза първо аз да закупя дяловете и след това да извършим сливане на двете фирми.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетеля.

АДВ. Р.: Нямам други искания по доказателствата.

 

С оглед направеното доказателствено искане, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза от вещото лице А., която да отговори на поставения от юрисконсулт Д. въпрос в днешно съдебно заседание, като ДАВА 7- дневен срок за уточнението на същия с нарочна писмена молба. Допълнителната експертиза да се извърши след внасяне на предварителен депозит в размер на 300 лв., платими от ответника в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2015 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: