ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 07.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІ Административен състав

На седми ноември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 1590 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 09:50 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Х.А.Х., редовно уведомен, се явява адвокат Р., представя пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗА ОТВЕТНИКА по жалбата Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., представя пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба против Ревизионен акт №201400010/22.04.2014 г., издаден от инспектор по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №204/18.07.2014 г. на Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП.

Ответникът е представил преписката, по която е издаден обжалваният акт. В жалбата са направени две доказателствени искания – за назначаване на експертиза и за разпит на свидетели.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам жалбата.

По отношение на първото доказателствено искане съм формулирал въпроси в молба, която представям.

 Поддържам направеното доказателствено искане за допускане до разпит на  лицето А.И. Х. – приобритател на дяловете  на „Дилайт дизайн и маркетинг” ЕООД, по отношение на установяване на обстоятелството за реалната платена от него цена на дяловете, както и на обстоятелството, че същият преди покупката на дяловете е участвал пряко в дейността на дружеството. Това е бащата на жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

По доказателствените искания не възразявам.

Във връзка с искането за допускане на свидетел искам да направя едно уточнение – в жабата е посочено, че ние оспорваме авторството, ние авторството не го оспорваме, оспорваме съдържанието.

 

С оглед изявлението на страните, съдът намери, че следва да се приемат доказателствата, представени по делото, както и да се уважат доказателствените искания на жалбоподателя, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите на жалбоподателя, поставени в днешно съдебно заседание.

Експертизата да се извърши от вещото лице А.А., след внасяне на депозит в размер на 400 лева, платими от жалбоподателя в 5-дневен срок от днес.

ДОПУСКА до разпит при условията на довеждане на посочения свидетел от жалбоподателя за установяване на твърдените факти.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.01.2015 г. от 09:30 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: