ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.03.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети март                                    две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 158 по описа за 2017година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Б.П.Б., редовно и своевременно призован не се явява лично. За него се  явява адв.Д.Д. ***, надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ– ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАРА БУРГАС, редовно и своевременно призован не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

Адв.Д.- Да се даде ход на делото.Считам, че няма пречки делото да се разгледа от настоящия състав.

Съдът като взе предвид становището на процесуалния представател на жалбоподателя и териториалната  структура на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ съобразно Устройствения правилник  намира за установено следното:

          Производството е образувано по жалба на Б.П.Б. ***. Д. Добрев №14, вх.А, ет.1 против решение №РД-400 от 30.12.2016 година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/.

          Административен съд- Бургас намира, че не е компетентен да разгледа спора по същество по следните съображения:

          Съобразно нормата на чл.133, ал.1 АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

Според чл.14 от Устройствен правилник на ИАРА Главна дирекция „Рибарство и контрол“ има  четири териториални звена със статут на отдели, от които  отдел 'Рибарство и контрол - Черно море" със седалище Бургас и с териториален обхват областите Бургас, Варна и Добрич. От справка в интернет страницата на ИАРА се установи, че администрацията на отдел „Рибарство и контрол – Черно Море със седалище гр.Бургас има самостоятелна териториална структура в гр.Добрич с посочен адрес пл. “Свобода” №5, ет.8, ст. 803 тел./факс: ***, dobrich@iara.government.bg, Началник: А.Ч. – ***

Предвид обстоятелството, че адресът на жалбоподателя е в гр. Каварна, област Добрич, а в областния център администрацията на органа, издал спорния административен акт има териториална структура по смисъла на §1, т.1а ДР АПК, делото следва да се прекрати и да се изпрати на компетентния за произнасяне съд, който в случая е Административен съд-Добрич.

  По тези съображения и на основание чл.135, ал.2 АПК, Административен съд-Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №158/2017 година   по описа на Административен съд град Бургас.

          ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд град  Добрич.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в  13:10 часа.

 

 

 

          СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: