ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми април                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 158 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Д.Б. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър се явява юрисконсулт Н., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице С.А..

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя, с искане да се даде ход на делото в отсъствие на негов представител. С молбата е заявено и становище по съществото на спора.

 

Юрисконсулт Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 52 г. българка, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните. Предупредена за отговорността по чл.291 от НК за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-икономическата експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение за положения труд в размер на 300 лева, съобразно представената справка- декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Юрисконсулт Н.: Моля да бъдат приети допълнителни доказателства, описани в придружително писмо №Н4-МДТ-1435/27.04.2016г. Заявявам, че това е всичко налично в общината. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ намира представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателства по опис, приложени към писмо изх№Н4-МДТ-1435/27.04.2016г.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Н.: Уважаема госпожо съдия, моля да потвърдите оспореният АУЗД, като съдът ми даде подходящ срок за представяне на подробни писмени бележки.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на процесуалния представител на ответника 14-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: