ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 02.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На втори март                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 158 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят С.Д.Б. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомен.

За ответника- Началник отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър се явява юрисконсулт Н., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ докладва постъпила по делото молба от жалбоподателя с вх. № 2053/29.02.2016г., с която се иска да се даде ход на делото в негово отсъствие.

 

Юрисконсулт Н.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на С.Д.Б. против акт за установяване на задължения по декларация (АУЗД) №МДТ-231/24.09.2015г. издаден от орган по приходите и потвърден с решение № 231001/07.12.2015г.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

С жалбата е направено искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, което се поддържа с депозираната от жалбоподателя молба с вх. № 2053/29.02.2016г. С последната са приложени и писмени доказателства.

С определение №185/04.02.2016 г., връчено на страните, е указана на същите доказателствената тежест, както следва: в тежест на ответната страна е да установи обстоятелствата съставляващи фактическо основание за издаване на оспорения акт. Жалбоподателят следва да докаже обстоятелствата, на които основава своите възражения и от които черпи благоприятни последици.

 

Юрисконсулт Н.: Оспорвам жалбата, считам същата за неоснователна и недоказана. Моля да бъдат приети представените ведно с жалбата административна преписка по издаване на обжалвания акт с писмо Н4-МДТ-4665-001/20.01.2016г., като моля същите да бъдат допълнени със следните доказателства: декларация № 73136/25.08.2011г. с приложения към нея нотариален акт за отстъпено право на строеж, също така договор за отдаване на концесия от 13.04.1999г. във връзка с правото на ползване на имот определен за депото за отпадъци; акт за публична общинска собственост №5798/11.07.2014г. ведно със скица на поземлен имот, удостоверяващи депото за битови отпадъци, ведно със справка по кадастрална карта за имота на жалбоподателя. Представям и доказателства за изпращане на решението на Началника на отдел „МДТ”, копие от известие за доставяне на АУЗД, заповед № 7 за назначаването на Паскал Апостолов. По представените удостоверения за данъчна оценка, предоставям на съда дали да бъдат приети като доказателствен материал по делото, поради това, че удостоверението за данъчна оценка и това дали е вписано, не удостоверява извършено плащане за такса битови отпадъци и данък недвижими имоти, т.е. данъчната оценка не е документ, който да удостоверява извършването на плащането. Моля също така, поради това, че не са представени всички доказателства по административната преписка, съдът да ми даде възможност да представим доказателства във връзка с реалното извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и почистване на териториите на процесния имот.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото и днес представените писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направеното искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза съдът намира за основателно, доколкото заключение с посочените от жалбоподателя задачи ще спомогне за изясняване на обстоятелствата по делото. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства по опис, съдържащ се в писмо изх.№ Н4-МДТ-4665-001/20.01.2016г., представените от жалбоподателя с писмо вх. №2053 от 29.02.2016г. три броя удостоверения за данъчна оценка, както и днес представените от процесуалния представител на ответника писмени доказателства, както следва: декларация № 73136/25.08.2011г. с приложен към нея нотариален акт за отстъпено право на строеж, договор за отдаване на концесия от 13.04.1999г.; акт за публична общинска собственост №5798/11.07.2014г., ведно със скица на поземлен имот и справка; копие от писмо изх. № Н4-МДТ-4441/08.12.2015г., ведно с известие за доставяне и известие за доставяне на АУЗД от 30.09.2015г.; заповед № 7 за назначаване на Паскал Апостолов.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставената в молбата на жалбоподателя с вх.№ 2053/29.02.2016г. задача.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от съобщението.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да ангажира допълнителни доказателства за установяване на посочените от пълномощника в днешното съдебно заседание обстоятелства.

 

СЪДЪТ с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.04.2016г. от 10.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит за експертиза.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: