О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер    412                 от 13.02.2015г.             град Бургас

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на десети февруари две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Любомир Луканов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 158 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „ДАН СТАР“ ЕООД с ЕИК 201877869, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя С. Т.Г. ЕГН ********** против Решение № 2018/26.11.2014г., постановено по НАХД № 4882/2014г. на Районен съд Бургас, с което е изменено Наказателно постановление № 485/09.09.2014г., издадено от Директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 год. на МФ, вр. с чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2, вр. с ал. 1 от ЗДДС на „ДАН СТАР“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева, като БРС е намалил размера на санкцията на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен и постановен в нарушение на процесуалните правила. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

След като прецени твърденията на касатора и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, но след преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК поради което се явява процесуално недопустима.

Видно от приложените по делото доказателства, Решение № 2018/26.11.2014г., постановено по НАХД № 4882/2014г. по описа на Районен съд Бургас е съобщено на адреса, на който е седалището на дружеството „ДАН СТАР“ ЕООД, а *** (видно от касационната жалба, адреса на търговското дружество е идентичен с адреса на физическото лице С. Т. Г. – управител на дружеството). Съобщението за постановения съдебния акт на първоинстанционния районен съд е връчено на 17.12.2014 год. Жалбата против така постановения съдебен акт е входирана в деловодството на Районен съд гр. Бургас на 07.01.2015 год. С Разпореждане от 22.01.2015 год. на настоящия състав е указано на касатора в 7-дневен срок да ангажира доказателства, удостоверяващи датата на подаване на касационната жалба. Съобщението за това разпореждане е връчено на 29.01.2015 год., като в указания 7-дневен срок не са представени доказателства за датата на подаване на касационната жалба. С оглед на това, съда приема, че жалбата е подадена на датата, на която е заведена в деловодството на БРС, а именно – 07.01.2015 год.

Съгласно чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, решението подлежи на касационно обжалване пред административния съд на основанията, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс. Нормата на чл. 211, ал. 1 от АПК изисква жалбата да се подава до касационната инстанция чрез съда, който е постановил решението, в 14-дневен срок от деня на съобщението, че решението е изготвено. Срокът за подаване на жалба срещу процесното решение е изтекъл на 31.12.2014 год. - неработен ден, поради което следва да се приеме, че срока изтича в първия работен ден – 05.01.2015 год. В настоящия случай се установява, че касационната жалба е подадена на 07.01.2015 год., т.е. след изтичане на преклузивния 14-дневен срок.

 

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 215, т. 3 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН и чл. 211, ал. 1 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на „ДАН СТАР“ ЕООД с ЕИК 201877869, със седалище и адрес на ***, представлявано от управителя С. Т. Г. ЕГН ********** против Решение № 2018/26.11.2014г., постановено по НАХД № 4882/2014г. на Районен съд Бургас, с което е изменено Наказателно постановление № 485/09.09.2014г., издадено от Директора на ТД на НАП гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 33, ал. 1 от Наредба № Н-18/2006 год. на МФ, вр. с чл. 118, ал. 4 от ЗДДС, на основание чл. 185, ал. 2, вр. с ал. 1 от ЗДДС на „ДАН СТАР“ ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 700 лева, като БРС е намалил размера на санкцията на 500 лева.

ПРЕКРАТЯВА производството по КНАХД № 158/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в седмодневен срок от съобщаването на страните.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                                                 2.