ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 27.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми юни                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 158 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.Д., редовно призован, уведомен, не се явява

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.С.П., редовно призована, не се явява.

За жалбоподателите се явява адвокат Д.К., с представено пълномощно по делото.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Заместник-кмет „Устройство на територията и строителството” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт С.Д., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.П., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.П., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Л.П., редовно призована, се явява лично.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА ДОКЛАДВА:

               Производството е образувано по жалба на М.Г.Д. и М.С.П. против Заповед № 2759/09.10.2013г. на заместник-кмет „УТС”, Община Бургас, с която е наредено премахването на незаконен строеж: „Плътна ограда” с дължина 12.00 метра и височина 2.00 метра, находящ се в УПИ ХVІ-1320, кв.116 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 070779.608.256 по КК на гр. Бургас.

В предходното открито съдебно заседание на 13.05.2014 г. бе дадена възможност на заинтересованите страни да доведат  за разпит един свидетел при условията на довеждане.

 

ЗАИНТ. СТРАНА А.П.: Водим свидетеля, който моля да бъде разпитан.

         АДВ. К.: Да бъде разпитан свидетеля.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че искания свидетел не следва да бъде разпитан, тъй като са налице факти, за които са представени писмени доказателства и в тази връзка считам, че не следва да бъде разпитан.

 

         Съдът, с оглед гарантиране на правото на защита на страните

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит доведения от заинтересованите страни свидетел.

         СНЕМА самоличността му както следва:

         С.Т.К. – ** г., българка, българска гражданка, вдовица, неосъждана, трета братовчедка на заинтересованите страни, предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

         Обещава да говори истината.

        

         СВИДЕТЕЛКАТА К. НА ВЪПРОСИ НА ЗАИНТ СТРАНА А.П.: Аз ще говоря по памет, което си спомням. Родителите ни бяха много близки на мен и на А.. Аз почти там израснах, в този имот. Къщата беше много стара, срутена и винаги се правеше някакъв ремонт. Те бяха много бедни. Отвън имаха дървена, зелена ограда. Казваха се „тарби”. Оградата беше такава от лявата до дясната страна, с една счупена дървена входна врата, с дръжка. Пак беше зелена. Това беше преди 1970 г., след което аз през 1971-1972 година се омъжих, но продължавах да ходя при близките си. Аз непрекъснато минавах оттам и през 1984-1985 г. видях, че там местото се оголи, нямаше я оградата и аз вече започнах работа в Созопол, Приморско и ми се налагаше по-рядко да минавам оттам. Имах работа на „Дюни” от 1998 г. до 2010 г. като камериерка в х-л „Смокиня” и слизах на другата спирка и по- рядко ми се налагаше да минавам оттам. През 2012 г. видях, че там има нова и солидна ограда и знам, че това нещо не може да си го позволи А. защото няма средства.  Говорих с А. и я попитах: „Ти ли си я направи?” Тя ми каза, че не е направила оградата, а сигурно някой от съсобствениците.

         Градината, която беше с дървена ограда имаше два големи кипариса и смокиня в лявата страна, чемшир по оградата. Много отдавна ги няма, откогато събориха оградата.

         След като съм минавала видях, че има телена ограда открай до край на двора. Това беше някъде 1998-2010 г.

         Вътре в двора имаше частни коли. Преди да се направи новата ограда, в двора имаше коли. Сега има една кола.

         СВИДЕТЕЛКАТА НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: През 2012 г. оградата беше такава, каквато е и в момента.

         АДВ. К.: Нямам въпроси към свидетелката.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към свидетелката.

         АДВ. К.: Нямам други доказателствени искания. Във връзка с отправеното искане в предходно съдебно заседание да взема становище след изслушване на свидетеля, представям удостоверение от фирменото досие на „Актив” ООД. Със становище от 1994 г. им е възложено събаряне на сградата. Представям и моля да приемете извлечение, от което е видно, че близо година след периода, за който твърди свидетеля са извършвали каквито и да е дейности за събаряне на оградата. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Моля да приключите събирането на доказателствата. По отношение на представеното доказателство, предоставям на съда.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П.: Това, което се твърди в този документ не е вярно. Може да е била пререгистрирана фирмата. Има достатъчно доказателства. Други доказателства няма да соча.

 

         С  оглед изявлението на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представеното в днешно съдебно заседание извлечение от фирмено досие.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: Моля да постановите решение, с което да отмените процесната заповед като незаконосъобразна. Моля да ми дадете срок за писмена защита, за да формулирам подробни съображения.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че в настоящия случай е проведена правилна и законосъобразна процедура по констатирането на незаконосъобразен строеж, за което са налице всички предвидени и изискуеми по закон стъпки, включително и констативен акт за констатирането му станал основание, за да се издаде и обжалваният индивидуален административен акт, който считам за правилен и законосъобразен, постановен в изпълнение на закона, който моля да бъде потвърден и да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

         ЗАИНТ. СТРАНА А.П.: Искам от съда справедливост. Да бъде съборена тази незаконна сграда и да бъде потвърдена заповедта на общината.

         Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

         ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: