ПРОТОКОЛ

 

 

 

 

Година 2014, 13.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     VІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети май                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 158 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.Д., редовно призован, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.С.П., редовно призована, не се явява.

 

За жалбоподателите се явява адвокат Д.К., с представено пълномощно от предходното съдебно заседание.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник-кмет „Устройство на територията и строителството” при Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д.,  с представено по пълномощно в предходното съдебно заседание

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Г.П., редовно призована, не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.П., редовно призована, се явява лично.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Л.П., редовно призована, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

Делото е образувано по жалба на М.  Г.Д. и М.С.П. срещу Заповед № 2759/09.10.2013година на заместник-кмет на „УТС” при Община Бургас, с която е разпоредено премахването на незаконен строеж: „Плътна ограда” с дължина 12.00метра и височина 2.00метра, находящ се в УПИ ХVІ-1320,кв.116 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 070779.608.256 по кадастралната карта на гр.Бургас.

 В предходното съдебно заседание е дадена възможност на заинтересованите страни да направят доказателствени искания в 14-дневен срок. С оглед на това М.П. и В.П. с нарочна молба са поискали разпит на един свидетел при условията на довеждане и издаване на съдебно удостоверение. Представили са и писмени доказателства - протокол №164/18.04.1994година и заповед №791/22.04.1994 година, и двете на община Бургас, както и удостоверение от „Актив” ЕООД. След отказа на съда от закрито съдебно заседание да бъде издадено съдебно удостоверение и дадени други указания във връзка с разпита на свидетеля, заинтересованите страни са посочил, че желаят разпита на свидетеля да се извърши при условията на довеждане.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П.: Наложили се свидетелят да отиде в чужбина по някакви семейни причини и остана там не известно за колко време. Предполагам още 10 дни ще бъде в чужбина. Не желаем понастоящем да кажем самоличността на свидетеля, тъй като в предходното съдебно заседание по същия начин беше доведен свидетел от ответната страна, като преди това не  беше посочен кой е този свидетел. Ако може делото да се отложи и разпита свидетеля.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.П.: Аз поддържам това, което каза А.П..

 

АДВОКАТ К.: Относно искането за отлагане на делото за разпит на допуснатия в предходното съдебно заседание свидетел, считам че следва да се уточни самоличността му да са могат да се представят доказателства, че съществува този свидетел и че действително е бил в чужбина, иначе няма предпоставки за основателно отлагане на делото.

Искам да направя уточнение във връзка заинтересованите страни, като считам, че неправилно са конституирани заинтересовани страни в настоящото производство, защото съществува константна практика на Върховен административен съд, съгласно която в производство по чл.215 от ЗУТ по осъществяване на съдебен контрол по законосъобразността на Заповед по чл.225а, ал.1 от ЗУТ, заинтересовани лица се явяват адреса на заповедта и органът издал заповедта. Собствениците на поземления имот, които са посочени като възложители, но не  са извършители на строежа, не следва да участват в настоящото производство. Заповедта за премахване на незаконния строеж не засяга  М.П. и В.П., с някакви задължения и съответно не рефлектира върху тяхната правна сфера и не следва да участват в настоящото производство.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Относно искането за разпит на свидетеля в следващото съдебно заседание,  нямам възражения делото да се отложи.

Относно изразеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание за заличаване на заинтересованите страни в настоящото производство, считам същото за неотносимо, тъй като е преклудирано и възражението не е направено в първото съдебно заседание. Считам, че заинтересованите лица са ползват с правен интерес, тъй като са инициатори на настоящото административно производство.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П.: Не сме съгласни да бъдем изключени като заинтересовани страни по делото. Ние сме инициатори на това производство. Производството преди това беше пред РДНСК, след това в община Бургас и се доказа, че оградата е незаконна и с нея се заграбва от парцела. Тази ограда е без наше съгласие и участие изградена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.П.: Съгласна съм с А.П.. Ние сме съсобственици в идеални части на този имот и в момента нямаме достъп до нашата собственост.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П.: Представяме протокол от 24.04.1992година на строителен техник Т.Йовчев, който доказва че не е имало наличие на ограда тогава и безнаказано и безпрепятствено е сложена оградата.

 

АДВОКАТ К.: Искам да взема становище по представените между двете заседания писмени доказателства от заинтересованите страни, но след като бъде изслушан свидетелят. Единият документ касае едно от лицата, което е представило удостоверение.

Относно представения в днешното съдебно заседание протокол от 24.04.1992година, считам за неотносимо, тъй като не касае предмета на настоящото производство, а именно ограда. Установено е, че на посочения административен адрес, още в предходно съдебно заседание се установи, че има няколко сгради.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Аз също ще взема становище по представените преди съдебно заседание доказателства от заинтересованите страни следващия път, каквото процесуално право използва жалбоподателя.

Не възразявам срещу приемането на представеното в днешното съдебно заседание доказателство от заинтересованите страни по  делото. Считам, че косвено могат да се извлекат данни за действително липсата на преграждане.

 

Съдът с оглед изявленията на страните намира, че следва да даде последна възможност на заинтересованите страни да доведат за следващото съдебно заседание поискания от тях свидетел. Съдът счита, че не е необходимо засега да изисква разкриването на самоличността на този свидетел, но ако в следващото съдебно заседание заинтересовани страни не доведат свидетел за разпит, съдът ще счете че с това си действие, че шиканират процеса.

По отношение на искането на пълномощника на жалбоподателя за заличаване на заинтересованите страни в настоящото производство, съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

По отношение на представения в днешното съдебно заседание протокол от 24.04.1992година на строителен техник при „ТСУ”  при АТБ”Приморие” съдът намира, че следва да приеме същото като доказателство по делото, а неговата доказателствена стойност ще бъде ценена при постановяване на окончателния съдебен акт.

По отношение на представените писмени доказателства от заинтересованите страни докладвани в началото на съдебното заседание, съдът счита, че същите следва да бъдат приети като доказателства по делото, като се даде възможност на страните да вземат становище по тях в в следващото съдебно заседание.

Предвид горното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА възможност на заинтересованите страни да доведат в следващото съдебно заседание поискания от тях свидетел, като им УКАЗВА, че при ново недовеждане на такъв свидетел, съдът ще счете че шиканират процеса и производството по делото ще бъде приключено без разпит на такъв свидетел.

 

ПРИЕМА докладваните в съдебно заседание писмени доказателства, а именно протокол №164/18.04.1994година и заповед №791/22.04.1994 година, и двете на община Бургас, както и удостоверение от „Актив” ЕООД.

 

ПРИЕМА представения в днешното съдебно заседание протокол от 24.04.1992година на строителен техник при „УТС” при АТБ Приморие.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2014година от 9.20 часа,за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.41 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: