Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 415          Година 23.04.2009         Град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІІІ състав, на двадесет и шести март две хиляди и девета година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.  

                                             ЧЛЕНОВЕ:1.П.С.

                                                                2.Д.Д.

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор С.Х.

Като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 158 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от Районно полицейско управление гр.Несебър против решение № 583 от 30.12.2008г., постановено по н.а.х.д. № 290 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър. С касационната жалба се иска от съда да постанови решение с което да отмени обжалваното съдебно решение, в частта му в която е отменено наказателното постановление, като счита решението в тази му част за незаконосъобразно – необосновано и противоречащо на закона. 

            Ответникът  по жалбата – С.Д.Я. ***, редовно уведомен, в съдебно заседание оспорва жалбата и моли да бъде оставена без уважение.

            Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава заключение за  обоснованост и законосъобразност на обжалваното решение.

            Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

            С обжалваното решение № 583/30.12.2008г., Районен съд гр.Несебър е отменил наказателно постановление № 3574/22.08.2008г. на началника на РПУ гр.Несебър, в частта му с която за извършено нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, на основани чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП на С.Д.Я. е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 лв., като  наказателното постановление е потвърдено в останалата му част. Съдебното решение е обжалвано единствено в частта му с която е отменено наказателното постановление. В частта, с която е потвърдено наказателното постановление то не е обжалвано, влязло е в законна сила и не подлежи на касационна проверка. За да постанови решението си в обжалваната му част, съдът е приел, че наложеното наказание за нарушение на на чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, не съответства на констатираното от контролните органи в АУАН. Това нарушение, според решаващия съдебен състав е съществено, сериозно ограничава правото на защита на жалбоподателя, тъй като препятства възможността му да разбере какво същност нарушение му е вменено във вина. 

            Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

            Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

В касационната жалба посочения порок е незаконосъобразност на  обжалваното решение, тъй като е постановено в противоречие на закона и необосновано.

Възраженията на касатора са неоснователни. Решението на първоинстанционния съд е допустимо, правилно  и законосъобразно. При постановяването му съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Видно от мотивите на наказателно постановление № 3574/22.08.2008г. на началника на РПУ гр.Несебър, административното наказание  на С.Д.Я. е наложено за това, че “Не носи свидетелство за управление на МПС от съответната категория”. За това нарушение на лицето е наложено наказание на основание чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП, съгласно който с глоба от 100 до 300 лв. се наказва  който управлява МПС, след като е лишен от това право по съдебен или административен ред. В случая на лицето е наложено наказание за  административно нарушение, каквото не е констатирано нито в АУАН нито в НП, поради което правилно районният съд е приел, че при издаване на наказателното постановление е допуснато съществено процесуално нарушение. Обстоятелството, че пред настоящата инстанция се представят доказателства, че лицето е лишено от правоуправление, към момента на съставянето на АУАН не би могло да обуслови извод за законосъобразност на наказателното постановление в тази му част, тъй като както беше посочено по-горе такова нарушение не е констатирано от контролните органи. Ето защо правилно първоинстанционния съд е отменил обжалваното наказателно постановление.

            Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, ХІІІ-ти състав

Р Е Ш И :

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение  № 583 от 30.12.2008г. постановено по н.а.х.д. № 290 по описа за 2008г. на Районен съд гр.Несебър в частта му с която е отменено наказателно постановление № 3574/22.08.2008г. на началника на РПУ гр.Несебър, в частта му с която на основание чл.53 от ЗАНН за извършено нарушение на чл.100, ал.1, т.1, предл.1 от ЗДвП, на основани чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП на С.Д.Я. с ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание - глоба в размер на 200 лв., като незаконосъобразно.

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ:1.

 

                                                                                              2.