ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 15.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На петнадесети април                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1589 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД, редовно уведомен. В съдебно заседание се явява с адв.Д.Г.П. от САК и адвокат С.Р. от САК, с пълномощни по делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Транстурист”ООД, редовно призована, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Слънчев бряг”АД, редовно призована, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Постъпило становище от адвокат П. по представените в предходното съдебно заседание  доказателства от заинтересованата страна „Слънчев бряг” АД.

 

АДВОКАТ С.: Не съм запознат със становището на адвокат П., но нямам възражение по него.

 

АДВОКАТ П.: Във връзка с дадената ни възможност да изискаме документи - платежни нареждания и плащане на тротоарно право, не сме посочили в становището кои документи точно искаме, тъй като ги намерихме в нашето счетоводство и ги представям на съда, с препис за другата страна. Представям фактура, приходен касов ордер, фискален бон за 2014година за платено тротоарно право от нашия наемател, в която е посочен номера на имота. Представям  вносна бележка за платено тротоарно право за 2013година. Представям също и моля да приемете по делото скица от кадастралната карта, от която е виден номера на имота посочен в платежното нареждане. Представям една скица от имота като местоположение на сградата, за да се види къде е сградата. Моля да приемете представените в днешно съдебно заседание документи от мен като доказателства по делото. Няма да сочим други доказателства.

 

АДВОКАТ Р.: Придържам се към становището на адвокат П.. Няма да соча други доказателства.

 

АДВОКАТ С.: Не възразявам съдът да приеме представените днес доказателства от жалбоподателя. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства – фактура, касов ордер, фискален бон за заплащане на тротоарно право, вносна бележка и 2 броя скици - на сградата и поземления имот.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ДАВА ход по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да уважите жалбата като основателна и доказана, и отмените процесната заповед. Моля да уважите направените от доверителя ми разноски, за което представям списък за разноските. Моля да ми дадете срок в писмен вид да изложим съображения.

 

АДВОКАТ Р.: Моля да уважите жалбата като основателна и доказана. Придържам се към становището на адвокат П..

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо председател, от името на доверителя ми, моля да постановите съдебен акт, с който отхвърлите оспорването и по същество оставите в сила оспорваната заповед.

Само ще маркирам с оглед процесуална икономия. По първата теза на жалбоподателя, че е налице преместваем обект, видно от приетото по делото заключение по съдебно-техническата експертиза се установяват строително-монтажни работи, които не покриват кумулативните изисквания за преместваем обект по смисъла на ЗУТ. На следващо място видно от представената в днешното съдебно заседание  скица от кадастъра или по-точно кадастрална схема става ясно, че постройката при заснемането и в кадастъра е с едни параметри ресторант-казино, а в заключението на вещото лице с други, което води до извода, че представлява ново строителство. На следващо място пак съобразно документите представени по делото от жалбоподателя, в частичния  застроителен план пристройката съответства на това което е заснето в подробния устройствен план, но казвам частично, тъй като определена част от имота несъответства и съответства в една част, като попада в улица. Именно в ПУП  част от пристройката е заснета и  нанесена, т.е е налице строеж по смисъла на закона, тъй като в ПУП съгласно чл.140 от ЗУТ се нанася застрояване, а не преместваеми обекти.

 Моля за възможност в писмен вид в указан  от съда срок да изложа подробни съображения.

Моля да бъдат присъдени на доверителя им направените по делото разноски, за което представям нарочен списък с препис за жалбоподателя.

 

АДВОКАТ П.: Правя възражение по отношение исканите разноски, тъй като не считам, че дължим разноски на заинтересованата страна, която между другото не е заинтересована страна, за което сме изразили становище и в писмен вид ще го доразвием. Считам, че определения  хонорар за адвокатско възнаграждение на заинтересованата страна в процеса е завишен  и моля предвид правомощията Ви по чл. 80 от ГПК да го намалите при положение, че уважите тяхното искане и съответно отхвърлите жалбата.

 

Съдът ДАВА 7-дневен срок считано от днес на страните за представяне на писмени бележки.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: