ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 25.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и пети февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1589 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД, редовно уведомен. В съдебно заседание се явява управителя Р. П. и с адв.Д.Г.П. от САК и адвокат С.Р. от САК, с пълномощни по делото.

        

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Транстурист”ООД, редовно призована, се представлява от адвокат С., с пълномощно по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Слънчев бряг”АД, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Силвия Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.Ч.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

АДВОКАТ П.: Във връзка молбата, която съм депозирала от 06.11.2014година, моля да се произнесете по конституирането на заинтересованата страна „Транстурист” ЕООД. Поддържам становището, че същата следва да бъде заличена като страна в производството.

АДВОКАТ Р.: Поддържам искането на колегата адвокат П..

 

АДВОКАТ С.: Предоставям на съда по направеното искане, като сме изразили становище в писмен вид.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предоставям на съда по направеното искане.

 

Съдът намира, че по направеното искане от жалбоподателя с нарочна молба за заличаване на заинтересованата страна „Транстурист” ЕООД не е обвързан с определен срок и не са налице процесуални пречки  да се произнесе с окончателния съдебен акт. В този смисъл настоящото съдебно заседание следва да продължи със събиране на доказателства по делото, в която насока съдът преминава към изслушване заключението на вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице А. и не възразяваме същото да се изслуша днес.

 

Съдът снема самоличността на вещото лице З.Ч.А., както следва:

 

З.Ч.А. – 73години, българска гражданка, неосъждана, вдовица, без дела със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение с приложения към него, които поддържам.

Запозната съм с молбата на адвокат С., която е входирана след представяне на заключението ми. Тя касае повторен съвместен оглед като считам, че с представено по делото заключение съм отговорила на всички въпроси, включително и на поставените от адвокат С., поради което не ми е нужен повторен оглед.

При огледа, който беше направен на два пъти, разбихме циментовия разтвор около една от колоните, която имаше правоъгълно сечение. Аз настоявах да се разбие и представител на „Казино бийч ризорт груп” ООД разби замазката за да видя как са закрепени колоните. Колоната представлява два стоманени профила закрепени към метална планка стъпваща върху бетонова настилка. По надолу не разбихме за да видим какво има. Не знаем каква е бетоновата основа, тя е на ниво терен-улица. Моето впечатление като специалист е, че колоните нямат фундаменти или ивични основи, защото нямаме зидове.

 

АДВОКАТ П.: На въпрос 1, стр.6 от заключението, където сте записали, че на първо ниво има обособен бар, може ли да уточните този бар открит ли е или е закрит?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тази дървена конструкция по принцип е открита, тъй като няма външни зидове. Тя сега за неработещия сезон е затворена с PVC дограма. При експлоатация през летния сезон барът е открит.

 

АДВОКАТ П.: На второто ниво, което е над бара, какво предназначение има и открит ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: То е обслужващо и за сезона също е открито. Има вход от северната страна на това второ ниво към ресторанта. Второто ниво обслужва ресторанта.

 

АДВОКАТ П.: На стр. 7, на отговор 7, тази прилежаща площ към сградата какво предназначение има?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: След като се премахне обектът, земята остава незастроен прилежащ терен към основната сграда - ресторант.

 

АДВОКАТ П.: Относно отговор на въпроси на адвокат С. раздел ІІ, отговор 2, дали тези два обема, които се описват попадат в застроителния план около предвиденото двуетажно тяло?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не попада цялата дървена конструкция върху петното посочено върху застроителния план, попада само част от него, която е с размери 4.60м. на 18м.

 

АДВОКАТ П.: Където описвате дървената конструкция и подиум. Тази конструкция има ли слънцезащитен характер? А подиумът какво представлява?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Част от дървената конструкция попада в улица „Трета”, съобразно последните изменения. Слънцезащитният характер се намира на тази част, която е на улица „Седма”, която е на второ ниво. Към улица „Трета” няма слънцезащитна конструкция. Подиумът представлява настилка пред дървената конструкция.

 

АДВОКАТ П.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Р.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ С.: Моите въпроси към вещото лице са свързани с молбата, която съм депозирал с въпроси от 05.02.2015година, а именно колко са на брой колоните, които осигуряват конструктивната сигурност на процесната пристройка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: На фасадата се виждат пет единични колони, а в самото помещение има пет двойни колони - правоъгълна и кръгла.

 

АДВОКАТ С.: Колоните в бетонната настилка ли са прикрепени или в бетонови стъпки?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Колоните са стъпили на бетонна плоскост поставена е метална планка и са заварени.

Планката стъпва върху бетонна повърхност, друго не мога да кажа тъй не виждам. За да отговоря по точно трябва да навлезем още в дълбочина в земята за да видя. От това, което беше разкрито не може да се види по какъв начин е стъпила колоната. Не видях да има аркерни болтове между бетоновата основа и планката. Когато имаме добра бетонова основа тази планка може да бъде замонолитена хубаво и с циментов разтвор. Затова планката е с конкретни размери за да  поема колоната килограмите на конструкцията. Колоните в случая носят лека конструкция, която е дървена и замонолитването с циментов разтвор е достатъчно.

 

АДВОКАТ С.: Няма други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Поддържам искането да се отговори на поставените от мен въпроси в молбата, която е приложена по делото. 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Каква част от дървената конструкция попада в улица „Трета”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Отговорила съм на този въпрос на страница 5 от заключението ми, а именно дървената конструкция по улица „Трета” е 26.95кв.м., но по отношение на подиума не можах да дам конкретни размери, тъй като регулационната линия е скрита под подиума и нямаше как да направя измервания. Това е отразена в т.4 на стр.5 от заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: В т.3 казвате, че площта на подиума от 26.95кв.м. попада в тротоара на улица „Трета”

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Тези 26.95кв.м. е за конструкцията на самата постройка, а не и за подиума.

 

ЮРИСКОНСЛУТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице З.А., с днес направените допълнения, уточнения и конкретизации.

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400лева, платими от внесения на депозит от страните (л.78 и л.95).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ П.: Моля съда да задължи „Слънчев бряг „АД да представи акт за публична държавна собственост за улица „Трета”, по която имаме спор. Освен това моля да ги задължите да представят платежни нареждания или вносни бележки по отношение на заплащане на тротоарно право от „Маестро” ЕООД, които са наши наематели. Твърдим, че има заплатено тротоарно право за този подиум.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам исканията на адвокат П..

 

АДВОКАТ С.: В предходно съдебно заседание бяха представени от адвокат П. точно документи за такива плащания, но предоставям на съда.

По отношение на експертизата поддържам искането си да се извърши повторен оглед и разкриване поне на една вътрешна колона за да се види по какъв начин е замонолитена в терена и дали с 10см или 5см или влиза надолу като бетонова стъпка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Представям доказателства за собственост на ”Слънчев бряг”АД върху терените представляващи ПИ 329 и 322 с начин на трайно ползване улици. Това е акта за собственост № 2600/1995година, с който заинтересованата страна „Слънчев бряг”АД се легитимира като собственик и с документи на надлежните държавни органи за предоставяне на имота за стопанисване и управление и включване в последствие в  капитала на дружеството. В тази връзка представям документи за собственост и други с опис и преписи за другите страни по делото. Представям и съдебни решения, като включително и решение на ВКС, който съвсем скоро приключи и реши спора за материално право между дружеството „Слънчев бряг”АД и община Несебър за улиците и общественото ползване на пътища в курортния комплекс в Слънчев бряг, като беше отхвърлена  претенцията на общината и същата не се легитимира като собственик на улицата и въпреки, че това дело касае една улица, това решение има принципно значение поради констатацията, че липсва придобивен способ, по силата на който правото на собственост е възникнало в патримониума на общината.

Относно искането за представяне на платежни документи, това е свързано с трето неучастващо по делото лице и няма правно значение по настоящия спор. В случая се касае за дървена конструкция и подиум, които заемат територии на дружеството „Слънчев бряг”АД и твърдим, че не са уредени облигационните отношения между жалбоподателя и „Слънчев бряг”АД, а плащания независимо на какво основание на лице извън участниците на спора считам за неотносимо. Твърдим, че не са уредени отношенията за ползване на завзетите частни с въпросните конструкции и подиуми. Нямаме данни жалбоподателят да е плащал.

Присъединявам се към искането на адвокат С. за допълнителни задачи към експертизата. Считам, че следва този въпрос да бъде по-детайлно изяснен, тъй като начина на прикрепване на колоните дават данни за вида на колоните. Категорично не се касае за конструкции и постройки през които могат да минават свободно хора, каквото е предназначението на улицата. Начинът на закрепяне на колоните за земята имат значение за изясняване на настоящия спор.

 

АДВОКАТ П.: По така направеното изявление за допускане на допълнителни въпроси към експертизата се противопоставям, тъй като достатъчно обстоятелствено има изложени съображения от вещото лице и в съдебно заседание се изясни. Вещото лице даде обяснение в днешното съдебно заседание как са закрепени колоните. Противопоставям се на повторен оглед и извършване на разрушителни действия.

По днес представените доказателства от процесуалния представител на „Слънчев бряг”АД, моля да ми бъде дадена възможност да взема становище, след като се запозная с тях, но заявявам, че принципно ги оспорвам. По отношение изявленията за плащанията ние твърдим, че нашите наематели са плащали и по делото представихме едно копие, което е малко нечетливо, като основанието за плащане е за ползване на тротоарно право. Искам да се установи заплащано ли е тротоарно право на собственика.

 

АДВОКАТ С.: Преди малко казахте, че „Слънчев бряг”АД не е собственик, пък сте плащали в счетоводството му тротоарно право?

 

АДВОКАТ П.: Искаме да се представят тези доказателства, тъй като това е отрицателен факт и единствения друг начин е да поискаме експертиза и да утежняваме още повече процеса.

Правя уточнение, че искаме да се представят вносни бележки за 2012,2013 и 2014 година за летните периоди – юни, юли, август, плащал ли е „Маестро” ЕООД, които са наши наематели за ползване на този тротоар.

 

АДВОКАТ Р.: Поддържам изцяло исканията на адвокат П..

 

ЮРИСКОНСЛУТ Д.: На този етап мога да заявя, че няма плащане от жалбоподателя, но с оглед днес уточнените периоди, моля да ми предоставите възможност да извърша проверка и представя съответните документи, ако има такива. Копие на платежния документ, който е бил представен по-рано по делото от жалбоподателя, не ни е връчен, тъй като по-късно встъпихме в процеса и не сме запознати с него.

Моля съдът да задължи жалбоподателя при положение, че твърди че  има плащания за конструкцията, евентуално да представи разрешение от Общината, от главния архитект за въпросната конструкция за поставяне.

 

АДВОКАТ С.: В предходно съдебно заседание  колегите процесуалните представители на жалбоподателя оставиха за днешно съдебно заседание  да разпитат свидетел, който в момента е извън съдебната зала. Моля във връзка доказателственото ми искане за допускане на допълнителна задача или повторна експертиза, ако в днешното съдебно заседание посредством свидетелските показания може да се установят тези въпроси които съм поставил, да оттегля искането за експертиза.

 

АДВОКАТ П.: Да се допусне водения от нас свидетел и се разпита в днешното съдебно заседание.

 

Съдът по направеното доказателствено искане от адвокат П. за разпит на свидетел,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит водения свидетел. 

ПРЕМИНАВА към разпит на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му както следва, като го предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни показания:

 

Ж.С.Д.- Години, български гражданин, неосъждан, обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: В момента работя във фирма „Казино бийч ризорт груп” ООД, като охрана. Работя в тази фирма от 2012година.

Охрана съм на тъй нареченото старо „Морско казино”, в момента това е комплекс от заведения и се намира в к-с Слънчев бряг. В този комплекс има дискотека, два ресторанта, нощен клуб и районът е търговски – с помещения за магазини. Това е една обширна двуетажна сграда, където се помещават двата ресторанта, нощен клуб и дискотеката. Аз охранявам сградата, но имам някакви технически познания и предполагам, че сградата не може да е без колони.

От 2012 година досега в тази сграда са правени козметични ремонтни, но не съм виждал да се изграждат колони. Не съм виждал такова нещо да се изгражда.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Д. на въпроси на адвокат П.: По нареждане на работодателя ми, трябваше да разбия в основата на едната колона, за да може вещото лице да извърши оглед. Това беше една дървена колона на първия етаж в ресторанта. Заведението е открито с дървени колони. Като разбихме фундамента се показа дървена конструкция, като имаше пълнеж с итонг, отгоре с тънка циментова замазка. Видях, че тази колона продължава с метален профил и завършва с метална планка на нивото на улицата.  Не мога да кажа точно кога е изградена тази дървена конструкция. Нямам представа. Когато започнах работа, то си беше там.

Процесният обект представлява открит бар, който е покрит с някаква дървена конструкция, която се придържа от тези колони. Слънцезащитно съоръжение не мога точно да си спомня 2011година или 2013година беше подменено, поради това че имаше преди това слънцезащитна тента, която беше остаряла и беше изгнила дървената конструкция. Наемателят го знам като В.. Той го замени с винило платно.

Наемателят за да бъде сигурен, че ще е опазено имуществото му през зимата се е подсигурил, като поставя временна дограма, а лятото я маха напълно.

Половината от живота си съм прекарал в Слънчев бряг. Тази сграда много преди 2012 година беше порутена и после не знам как точно се е случило е правена реконструкция. Моите наблюдения от 2002година са, че сградата не беше боядисана в този цвят, а после се извърши реконструкция и имаше изграждане на слънцезащитна тента, която доколкото имам спомен беше откъм банката. От трите страни на сградата преди 2012година имаше тротоарни плочки, а от към морето имаше зелена площ.

 

АДВОКАТ П. и АДВОКАТ Р.: Нямаме други въпроси към свидетеля.

 

Адв С.: Тази конструкция е на две нива, оринтеровъчно колко хора се събират на нея?

СВИДЕТЕЛЯТ Д. на въпроси на адвокат С.:  Целогодишна охрана съм на сградата. Моите служебни задължения касаят периметъра около сградата, а не самата сграда и не мога да кажа оринтеровъчно колко хора се събират на тази конструкция.

Не съм присъствал на изграждане на колони и елементи около сградата и в сградата.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ П. И АДВОКАТ Р.: Противопоставям се на искането за представяне на разрешение за строеж.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам искането за повторна съдебно-техническа експертиза и моля за възможност, с оглед свидетелските показания дадени в днешно съдебно заседание да доуточня въпросите в указан от съда срок.

 

АДВОКАТ П.: Противопоставям се за допускане на повторна експертиза, изслушахме в днешното съдебно заседание свидетеля пожелание на адвокат С..

 

С оглед заявените в днешното съдебно заседание от представителите на страните доказателствени искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от юрисконсулт Д. документи по опис като доказателства по делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок от днешното съдебно заседание за запознаване с документите представени днес от юрисконсулт Д. и за становище с нарочна писмена молба, в която да уточни какви точни платежни документи иска да бъдат представени от заинтересованата страна „Слънчев бряг”АД.

 

ПРЕДОСТАВЯ на заинтересованите страни 7-дневен срок от днешното съдебно заседание да изразят становище и да формулират доказателствените си искания, в случай че имат такива.

 

УКАЗВА и ПРЕДОСТАВЯ възможност на заинтересованата страна „Слънчев бряг”АД в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, да завери представените в препис документи, а при неизпълнение същите ще бъдат изключени от доказателствата по делото;

 

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на допълнителни задачи към съдебно-техническата експертиза, тъй като към настоящия момент са събрани доказателства установяващи релевантните за спора факти, а извършването на дейности нарушаващи целостта на обекта не е в интерес на страните по настоящото производство. Липсва и искане за допускане на повторна експертиза.

 

След изтичане на определения срок за заявяване на становища и сочене на нови доказателства, делото да се докладва в закрито заседание за произнасяне от съда.

 

СТРАНИТЕ: Към настоящия момент нямаме други искания по доказателствата.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 15.04.2015година от 14:15 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:50 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: