ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 29.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети октомври през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1589 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.15 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД, редовно призован, се представлява от адв.Д.Г.П. от САК, с пълномощно от днес и адвокат Д.Й.Ц. от САК, с пълномощно от днес.

        

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Несебър, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът констатира, че по делото не е постановено определение за конституиране на заинтересованите страни поради което и на основание чл.154, ал.1 от АПК

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА „ТРАНСТУРИСТ” ООД с адрес гр.Поморие, ул.Солна № 5 и „СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД с адрес Община Несебър, к.к.Слънчев бряг, като заинтересованите страни в производството по адм.№1589/2014година по описа на Административен съд-Бургас.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Транстурист”ООД, редовно призована, призовката получена преди повече от 7 дни, се представлява от адвокат Д.Г.С.-БАК, с пълномощно от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Слънчев бряг” АД, редовно призована, призовката получена преди повече от 7 дни, се представлява от юрисконсулт С.С. Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Казино Бийч Ризорт Груп” ООД, представлявано от управителя Радослав Янков Попов срещу Заповед № 1295/24.06.2014г., издадена от кмета на Община Несебър, с която е наредено в срок от 01.10.2014г. до 31.10.2014г. дружеството-жалбоподател да премахне извършения от него незаконен строеж: „ПРИСТРОЙКА” на две нива, с размери около 18.00м/9.00м и височина около 6.00м, свързващи се посредством вита външна стълба, с открита тераса на второ ниво, с изграден навес (слънцезащитно съоръжение), с конструкция от дървени колони и греди, покрив дървен, покрит с ондулин, с изграден пред нея на западната й фасада дървен подиум на две нива с размери 18.00м/2.5м, ползващи се към заведението, затворен с РVС дограма, находяща се в ПИ с идентификатор 51500.505.127 по КККР на гр.Несебър, съставляващ УПИ І, кв.23 по плана на „Слънчев бряг-изток”, община Несебър, изградена на северозападната фасада на съществуващата в имота сграда „Морско казино” с идентификатор 51500.505.127.1, функционално свързана със съществуващ в същата сграда ресторант и която пристройка от северната си страна попада изцяло в ПИ с идентификатор 51500.505.322 (централна алея).

Направени са искания за допускане събирането на гласни доказателства и извършване на съдебно-техническа експертиза с конкретно поставени задачи.

С определение № 1303/31.07.2014г. настоящият съдебен състав ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането за спиране изпълнението на обжалваната заповед.

 

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата, като правя възражение и моля съдът да заличи конституираната в настоящото производство страна „Транстурист” ООД, тъй като тя не се явява заинтересована страна. В тази връзка представям съдебна практика - 3 броя определения на Върховен административен съд.

Поддържам искането за извършване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите, които са поставени в жалбата.

Моля да се приемат представените по делото доказателства.

 

АДВОКАТ Ц.: Поддържам заявеното от адвокат П..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорваме жалбата, тъй като не ни е връчен препис от нея и акта, и не сме запознати в пълнота с тях. Моля да ми се даде възможност да се запозная и да направя искания по доказателствата и изразя становище.

Относно доказателствените искания на жалбоподателя, предоставям на съда.

 

АДВОКАТ С.: Г-н съдия, моля да оставите това процесуално искане за заличаване на заинтересованата страна „Транстурист”ООД без уважение поради следните съображения:

Както е записано в заповедта неин предмет е премахване на извършена постройка, която попада съгласно заповедта в имота, който е съсобственост между „Транстурист”ООД и жалбоподателя, както и в друг имот съсобственост между жалбоподателя и „Слънчев бряг”АД. Малко неясно е защо се иска заличаване само на едната заинтер. страна. Представеното определение е от 2011година и не държи сметка на извършените изменения на ЗУТ, тези определения не касаят конкретно настоящото производство. Съгласно изменението на ЗУТ и в частност чл.225а, ал.5, т.5 от ЗУТ принудителното изпълнение е за извършителя и възложителя, а в чл.161 от ЗУТ е дадена легална дефиниция за възложител – това е собственикът на имота. Т.е. „Транстурист”ООД е възложител на пристройката и с оглед чл.92 от Закона за собственост, собственикът на имотите се явява и собственик на постройките върху тях, поради което се явяваме заинтересована страна и имаме право да участваме по делото, както и с оглед на обстоятелството, че сме участвали и в административното производство по издаване на акта.

Оспорваме жалбата като неоснователна. С оглед отделяне на спорното от безспорното, моля да укажете на жалбоподателя дали твърди, че пристройката представлява преместваем обект, а ние твърдим, че е строеж, каквото е твърдението и в административния акт. Това е индивидуален административен акт и съдът ще цени правните му последици.

По направените искания по доказателствата, първо ще взема становище по искането за разпит на свидетели. Поискано е с разпита на свидетели да се установява време на изграждане на тази пристройка. Не намирам каква връзка има с конкретното дело, както по ЗУТ, така и по  ЗТСУ за всяка строителна дейност се изискват строителни книжа, освен ако, но тази теза не е застъпена досега, ако строежът е търпим, тогава е от значение да се установим вече годината на изграждане. Досега няма такава теза от страна на жалбоподателя, както няма поставени и такива въпроси към исканата експертиза.

Относно искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, то към вещите лица се поставят единствено за установяване на фактическо положение, но не и да установява правни факти. Така например  възразявам против въпрос 8- това е абсолютно правен въпрос –„представлява ли строеж и за поставянето му следва ли да се издаде строително разрешение?” Вещото лице може да посочи какво представлява само. Възразявам и срещу въпрос 9 и 10, които също са правни. Възразявам по 10-ти въпрос дали има белезите на надстройка, никъде не се говори за надстройка. Възразявам и срещу 11-ти въпрос, който също е правен въпрос. Има легална дефиниция за преместваем обект.Последният абзац на стр.6, няма отношение към спора. Иначе възражение по останалите въпроси нямам, тъй като трябва да се установи фактическото положение. В тази връзка представям писмена молба и аз с въпроси към съдебно-техническа експертиза, с препис за страните.

Моля да се приеме административната преписка.

 

АДВОКАТ П.: Представям допълнителна молба с въпроси във връзка поисканата от нас експертиза, с копие за страните.

Освен това представям и моля да приемете едно писмо от ДНСК с указания, скица, 2бр.фактури, 1бр.скица, от които документи съм заверила само фактурата, тъй като по останалите документи не сме страна.

Искам да взема отношение по направените възражение по поставените от нас въпроси към вещото лице. Считам, че са неоснователни възраженията. Въпросите са зададени коректно, тъй като за да се отговори на тях трябва да имаш техническо образование, за да кажеш дали един обект е строеж или не. По отношение на 10-ти въпрос, дали е постройка или надстройка, вещото лице ще отговори. Това въобще не е правен въпрос, както и какъв е реда за разрешаване, това може в ЗУТ или Наредба на общината. Относно последния абзац, дали има  други съществуващи аналогични обекти, да не се допуска.

Относно представената молба от адвокат С. с въпроси към вещото лице, те до голяма степен преповтарят нашите въпроси, но обобщават няколко наши в един и не  следва да се допускат.  Вторият въпрос, касае нашите допълнителни, които представих днес с молба.

Искам да заявя също така, че изложените доводи, че възложителя е собственик, считам за неоснователни. Освен това заявявам, че за „Транстурист” ООД сме сигурни, че не са заинтересована страна, а за „Слънчев бряг”АД не сме сигурни.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Бих искала да допълня по въпросите относно заснемането, да се посочи точно с какви части въпросната пристройка  попада в съответните имоти и най-вече в Централна алея 61500322.

 

Съдът намира искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза допустимо, поради което по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание документи, като писмени доказателства по делото;

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, извърши оглед на място, и като направи справка в техническа служба на ответника, както и като извърши справка навсякъде където е необходимо, да даде заключение по поставените от страните въпроси включително и днес представените от адвокат П. и адвокат С. молби със задачи към съдебно-техническа експертиза, без последния абзац на стр.6 от делото.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит по допуснатата експертиза в размер на 400лева, вносими по равно /по 200лева/ от жалбоподателя и заинтересованата страна „Транстурист”ООД в 7-дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд гр. Бургас.

 

УКАЗВА на страните че в този срок следва да депозират доказателства за внесения депозит;

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице инж. З.Ч.А., което да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 28.01.2015 година от 14.15 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се призове вещото лице, след представяне на доказателство за внесен депозит по делото-

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.53 часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: