ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 30.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На тридесети октомври                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 1589 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Либра 4” ООД – гр. София - редовно уведомен, се явява адв. С. Т. – представя пълномощно.

За ответника – Началник на Отдел „Местни данъци и такси” към Община Несебър-редовно уведомен, представител не се явява.

 

По хода на делото:

 

Адв. Т.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на „Либра - 4” ООД /в несъстоятелност/ с ЕИК по БУЛСАТ ***, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Софроний Врачански” № 53, представлявано от синдика Р.С.Т. с адрес за кореспонденция: гр. **, ***, срещу Акт за установяване на задължение по декларация № 082/20.11.2012 г. на Община Несебър, мълчаливо потвърден от Началника на Отдел „МДТ” към Община Несебър.

 

         Адв. Т.: Представям и моля да приемете публична информация от Търговския регистър и съдебни книжа от Окръжен съд – гр. Враца и Софийски апелативен съд, от които е видно статута на дружеството в несъстоятелност и безспорни факти, че вземането е предявено и разгледано от Съда по несъстоятелност, който с решение не го е приел.

Решение № 67/14.02.2011г. по търговско дело № 961/2006 г.; молба от Агенцията за държавни вземания, получено от синдика на 07.05.2009г.; допълнителен списък на неприетите от синдика вземания, предявени в срока по чл. 688, ал.1 от ТЗ; Възражение от Агенцията за държавни вземания – София, изх.№ 2200-384/02.12.2009 г. по цитираното по-горе дело; Определение № 257/30.03.2011 г. на Окръжен съд – гр.Враца; Решение № 63/03.11.2011г. на Окръжен съд – гр.Враца по търговско дело № 27/2011 г. и Решение на Софийски апелативен съд от 15.10.2012г. за обжалването по административен ред като доказателства по това соча жалба от „Либра-4” ООД /в несъстоятелност/ до Началника на Отдел „МДТ” при Община Несебър, изпратена по пощата на 04.03.2013г. за което прилагам и пощенски документ - Разписка № 15 и № 16 от същата дата и известие за доставяне – обратна разписка, от които е видно, че АУЗД е обжалвано в законовия срок и е налице мълчалив отказ по чл.156, ал.4 от ДОПК.

         Нямам други доказателствени искания. Считаме, че целият акт за установяване на задължения по декларация има друг ред за уреждане, а именно по Търговския закон.

         В случай, че бъде отхвърлено това искане, моля, да се произнесете и по размера.

         А по същество, считаме за незаконосъобразни и недопустим цитираните актове. Заявих, че това вземане е предмет на друго производство по несъстоятелност, разгледано от Съда по несъстоятелност и недопуснато, поради пропуснат срок.  Вземането от 2007 година е възникнало преди началото на производството по несъстоятелност, от която дата тече и срока за предявяване. За това вземане съществува друг ред по Търговския закон и няма друга възможност за принудително изпълнение, освен регламента на Търговския закон.

         Моля, да бъдат присъдени разноските по делото, направени от жалбоподателя.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по административната преписка писмени доказателства.

         ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

         ЗАДЪЛЖАВА Председателя на Общински съвет Несебър да представи по делото надлежно заверено копие от Наредбата по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за определяне размера на местните данъци и такси на територията на Община Несебър, в сила за 2007 година, в 7-дневен срок от уведомяването.

         ЗАДЪЛЖАВА Началника на Отдел „Местни данъци и такси” при Община Несебър да представи доказателства, че Акт за установяване на задължение по декларация № 082/20.11.2012 година е обжалван по административен ред, както и копие от жалбата, в цялост Декларация по чл. 17 от ЗМДТ, както и Обяснителна записка за начина по който е изчислен данъка, установен в цитирания по-горе АУЗД, върху каква данъчна основа е начислен и за кой имот, в 7-дневен срок от уведомяването.

 

         На основание чл. 171, ал. 2 АПК, УКАЗВА НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ да ангажира допълнителни доказателства в подкрепа на твърденията изложени в жалбата, включително извършване на съдебно-счетоводната експертиза за установяване размера на данъка, с въпроси формулирани в нарочна писмена молба, с препис за другата страна, в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 12.02.2014 година от 9,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: