ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 07.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седми октомври                                   две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАД.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия РаД.

Административно дело номер 1588 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.М., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат М., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

Явяват се свидетелите Д.Н.Ж. и С.Д.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СНЕМА самоличността на свидетелите и ги предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Д.Н.Ж. – 41 години, българска гражданка, неосъждана, работи като главен инспектор по приходите в НАП Бургас, без родство със страните.

С.Д.Д. – 44 години, българска гражданка, неосъждана, работи като старши инспектор в НАП Бургас, без родство със страните.

 

Съдът ОТСТРАНИ от залата свидетелката С.Д.Д. и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката Д.Н.Ж..

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Вие ли извършихте насрещна проверка на „СИГМА ММ” ЕООД?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Аз участвах в екипа, който извърши насрещна проверка на „СИГМА ММ” ЕООД по повод ревизионно производство срещу К.М..

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Разкажете тази проверка в каква връзка беше и как се случи, какво Ви беше предоставено като документи.

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Целта на проверката беше да установим отчетените приходи в „СИГМА ММ” ЕООД. За целта връчихме искане за представяне на документи, след което беше поискано удължаване на срока, но не бяха представени исканите документи. Затова отидохме в офиса на г-н М., като предварително уговорихме среща. Там изчакахме, той ни даде оригинали на фактури, хронология от сметка 703 – Приходи, след което ние ги сверихме по съответствие на стойности, дати на издаване с хронологията. Съставихме протокол и взехме заверено копие от хронологията като доказателство.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Тези фактури, които ви се представиха имаха ли пълно съответствие с хронологията?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Констатирахме пълно съответствие между представените  фактури и хронологията на сметката и това го отразихме в протокол, който беше връчен на лицето.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Имате ли спомен как изглеждаха фактурите?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Мисля че бяха от кочан, ръчно написани.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля съдът да предяви представените в предходно съдебно заседание фактури.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетелката фактури, намиращи се на л.1078-1099 от делото.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Не мога да бъда сигурна, но не мисля, че са тези фактурите. Ние ги гледахме по номера и по стойности. Мисля че проверяваните от нас фактури бяха ръкописно изпълнени, а тези виждам, че са с печатан текст.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам други въпроси към свидетелката Ж..

АДВОКАТ М.: Вие когато отидохте в офиса на г-н М. какво ви направи впечатление – счетоводството на компютър ли се води или фактурите се пишат на ръка?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Бяхме поканени в стая и нямаше как да преценим как се води счетоводството. Там имаше компютър, но няма как да преценим как се води счетоводството.

Ние отидохме там и изискахме да ни бъдат представени конкретните документи, които са посочени в искането за насрещна проверка. Не сме имали задача да проверяваме счетоводството на жалбоподателя.

АДВОКАТ М.: Някакво обяснение беше ли ви дадено за една или няколко фактури защо не могат да ви бъдат представени?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Не си спомням.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Дали в деня на тяхното посещение представих хронология на сметка 702 или допълнително?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: В момента на проверката ми беше предоставена хронология на сметката, съставихме протокола и я взехме заедно с протокола.

АДВОКАТ М.: Допълнителен протокол да ви е представен с допълнителни документи по повод насрещната проверка?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Не сме работили с други протоколи и хронология. Допълнително не са ни били представяни документи по тази насрещна проверка.

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетелката Ж..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОЖДАВА свидетелката Ж. и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката С.Д.Д..

 

СВИДЕТЕЛКАТА Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да кажа истината.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Д. НА ВЪПРОСИ НА СЪДА: Беше връчено искане за представяне на документи на „СИГМА ММ” ЕООД.  Ревизираното лице поиска удължаване на срока за представяне на документи и беше издадено решение за удължаване и мисля, че вече в последния ден, когато изтичаше срокът за приключване на насрещната проверка, ние отидохме на място в счетоводния офис на „СИГМА ММ” ЕООД. Този офис съвпада с адреса на жалбоподателя като място на упражняване на консултантска дейност – счетоводни услуги. Целта ни беше да установим приходите на дружеството. Бяха ни представени приходни фактури, които отметнахме с хронологията на сметка „Приходи” и съответно те отговаряха на декларираните приходи по годишна декларация. За да не преснемаме всички фактури, понеже на място извършихме насрещна проверка и това е документирано в протокол, ние взехме само хронология на сметката, но в тази хронология бяха номерата на фактурите, контрагентите, стойността на услугата, която беше фактурирана.

Фактурите не си спомням дали бяха от кочан или от фактурен блок. Ако фактурите са били от кочан, са били изписани на ръка, но не си спомням по какъв начин ни бяха представени.

Допълнителни доказателства след съставяне на протокола за извършване на проверката не са ни били представени.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към свидетелката.

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетелката Д..

 

АДВОКАТ М.: Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните за липса на доказателствени искания,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ М.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата и да отмените акта като незаконосъобразен. Подробни съображения в подкрепа на становището си ще изложа в писмена защита в указан от Вас срок.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Никога не съм издавал фактури не съм имал кочан, за да издавам фактури писани на ръка. На ревизиращия екип представих фактури на компютър. Моите фактури, които издавам на моите клиенти, са само и единствено на компютърна програма. Допълнително, тъй като имах проблеми със счетоводната програма, представих на ревизиращия екип хронологичен регистър на сметка 702 „Приходи” и ми беше направен протокол от ревизиращия екип, че съм представил допълнително такъв.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да ми дадете възможност за представяне на писмено становище по делото, както и претендирам юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност в 14-дневен срок от днес да изложат в писмен вид аргументи в защита на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: