ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 22.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и втори април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1588 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.М., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 60 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Изготвили сте една таблица на стр.2 и стр.3 от заключението с издадените фактури. Искам да Ви попитам дали сте проверили дали представените Ви фактури съответстват на отразените от лицето в неговата хронологична ведомост, приложена по делото, по сметка 501? Това са фактури, които са издадени от „Сигма – ММ” ЕООД.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, съпоставил съм това, което е приложено по преписката, предоставено от К.М. и част от фактурите съвпадат с това, което е представено при мен. За 2009 г. няма спор, че няма издавани фактури, но 2010 г. и 2011 г. на мен са представени фактури, които не са били включени в хронологичната ведомост, представена в хода на ревизионното производство. Има и такива, които са ми представени и са включени в хронологичната ведомост, но с различни стойности. Имат един и същ номер, но различни стойности. Не съм го отразил, защото по делото няма приложени фактури, а аз виждах самите фактури. Тази си констатация не съм изложил изрично, тъй като копия от фактурите не съм правил, но съм ги виждал. Някъде има сериозни разликите в стойностите, като във фактури с един и същ номер и с една и съща дата на издаване стойностите, посочени в хронологичната ведомост са различни от тези, които действително са вписани във фактурите, които съм видял. Представени ми са и фактури, издадени на дружества, които изобщо не са били включени в хронологичната ведомост, представена в хода на ревизионното производство. Това са фактури, издадени на дружествата: „Аквапол” ЕООД, „Бож мар плод” ООД, „Брюц” ООД, „Вен” ЕООД, „Вълкачовки 8127” ЕООД, „Гуд фууд” ЕООД, „Дасифарм” ЕООД, „Дим груп 09” ЕООД, „Дип трейд” ООД, ЕТ „Д.Ж.”, ЕТ „Жаклин – М.Я., ЕТ „ИПСМУ д-р Х.Албелтажи”, ЕТ „Кейт – С.К.”, ЕТ „Ким – Ч.М.”, ЕТ „Мери – М.В.”, ЕТ „Мира – И.Н.”, ЕТ „Надежда – Г.Г.”, ЕТ „Н.К.”, ЕТ „Резвая – Д.П.”, ЕТ „С. – Т. Г.”, ЕТ „Степ – З.К.”, ЕТ „С. строй – Д. С.”, „Идея 8284” ЕООД, „Комет експрес” ЕООД, „Митос 64” ЕООД, „МСГ 2008” ЕООД, „Никка” ЕООД, „Помпозо” ООД, „Призма М джи” ООД, „Степ 2007” ЕООД, „С. фрукт” ООД, „Строй консулт груп” ЕООД, „Флоранс” ЕООД и „Юропласт” ЕООД

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Защо по т. 3 намаляте установените средства с неустановен произход с 25 процента необходими присъщи разходи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Защото определям размера на физическото лице като извършило услугите, където има доказателства, че е извършило услуги, независимо че твърди, че не са му плащали, защото са му били приятели. Като неустановен произход съм имал предвид за тези услуги, за които не е издал фактури.

Отговорът на въпрос № 3 съм дал единствено и само в зависимост от начина, по който е формулирано искането. На практика изчисленията, които съм извършил съобразно зададения въпрос, биха довели до влошаване на положението на ревизираното лице и определяне на по-голям размер на дължими данъци тогава, когато се отчете корекция, т. е. по втория вариант за 2010 г. и 2011 г. Първият вариант, който съм посочил, е определяне на данъчните задължения без корекция на начално салдо за 2010 г. и те са такива, каквито са констатирани от ревизиращия орган. Този ми отговор касае началното салдо.

Разликата в окончателно определения от мен размер на данъка за двете години се дължи на това, че за някои от предоставените услуги, за които липсват документи, съм определял средни цени и така съм формирал данъчната основа.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението така, както е изготвено, като считам, че същото е невярно и едностранчиво без да се взети предвид доказателствата в административната преписка. Невярно е, тъй като неправилно е установена данъчната основа по отношение на фактурите, които са в нашата хронологична ведомост, която е представена и заверена от самото лице и те се различават от тези, представени от лицето, и не са представени в хода на ревизионното производство. Имам предвид и отговора на въпрос № 3, тъй като считам, че не са доходи с недоказан произход.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да му определи възнаграждение за положения труд.

 

В момента в залата влиза адвокат М. – процесуален представител на жалбоподателя.

 

С оглед констатираните несъответствия между представените на вещото лице фактури и тези, издадени от „Сигма – ММ” ЕООД и декларирани в хронологичната ведомост, представена пред ревизиращия орган, съдът намира, че следва да задължи жалбоподателя за следващо съдебно заседание да представи заверени преписи от всички фактури по номера и дати на издаване, посочени в хронологичната ведомост, представена пред ревизиращия орган и тези, представени на вещото лице и описани в таблица № 1 на стр. 2 и 3 от заключението на вещото лице.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 500 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя за следващо съдебно заседание да представи заверени преписи от всички фактури по номера и дати на издаване, посочени в хронологичната ведомост, представена пред ревизиращия орган и тези, представени на вещото лице и описани в таблица № 1 на стр. 2 и 3 от заключението на вещото лице.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 20.05.2015 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени в съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: