ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 05.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На пети ноември                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1588 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:53 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.М., редовно призован, се представлява от адвокат М., редовно упълномощен.

За ОТВЕТНИКА - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт М.,  редовно упълномощен.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Направили сме искане за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, което моля да уважите. Заявявам от името на доверителя ми, че поддържам жалбата в частта, в която оспорваме определените задължения по чл. 48, ал. 1 от ЗДДФЛ и оттеглям жалбата, подадена срещу ревизионния акт в потвърдената му част, с която са оспорени задължения за вноски за фонд ДЗПО и НЗЛК за данъчен период 2009-2011 г.

Поддържам искането си за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, които съм формулирал в нарочна молба представена с жалбата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата. Нямаме възражение относно назначаване на съдебно-счетоводна експертиза. Възразявам относно поставения въпрос № 1, понеже се твърди в жалбата, че не са издавани фактури и няма как вещото лице да отговори дали са осчетоводявани. Считам, че е безпредметно да бъде извършена такава проверка.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да допусне извършването съдебно-счетоводна експертиза.

 

Предвид изявлението на жалбоподателя, с което се оттегля жалбата против ревизионния акт, с който са определени задължения за внасяне на вноски за ДЗПО и вноски за НЗЛК за период 2009-2011 г., то в тази част производството по делото следва да бъде прекратено.

 

По изложените съображения, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от К.М. против Ревизионен акт № 021302696/28.03.2014 г., с която се оспорват определени задължения за вноски за фонд ДЗПО и за НЗЛК за данъчен период 2009-2011 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 1588 от 2014 г. по писа на Административен съд – Бургас, в тази му част.

Определението в тази част подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес.

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от жалбоподателя в писмена молба на лист 10 от делото и ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лв., които да се внесат в 14-дневен срок от днес, от жалбоподателя.

НАЗНАЧАВА за вещо лице М.Л..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 11.02.2015 г. от 10:30 часа, за която дата  страните редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. 

 Да се призове вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12,02 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: