ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 08.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На осми октомври                                         две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1588 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ЛИБРА 4” ООД, представлявано от управителя , редовно призован,  представлява се от адв. С.Т. от САК, с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Началник на отдел „МДТ” при Община Несебър, редовно призован, представител не се явява.

        

         По хода на делото:

         АДВ. Т.: Моля да се даде ход на делото.

 

         Съдът с оглед изразеното становище и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по жалба от „Либра 4” ООД срещу АУЗД № 141/28.11.2012 г.

 

         АДВ. Т.: „Либра 4” ООД е в несъстоятелност.

Поддържам жалбата. Представям Ви и моля да приемете публична информация за статута на дружеството, както и официални и съдебни книжа от които е видно, че вземането предмет на настоящото производство е предявено и разгледано от съда по несъстоятелността и е неприето след разглеждането на съда.

         Няма да соча други доказателства. Нямам нови доказателствени искания.

 

         Съдът с оглед изразеното от процесуалния представител на жалбоподателя искане и по доказателствата

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени документи като писмени доказателства по делото.

         Независимо от липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания, съдът с оглед всестранно, обективно и пълно установяване на относимите към спора факти и обстоятелства намира, че следва да изиска от страните допълнителни писмени доказателства по отношение на следното:

         С настоящата жалба се оспорва АУЗД № 141/28.11.2012 г. на Община Несебър. В така депозираната жалба е посочено, че оспореният АУЗД е получен на 18.02.2013 г. и е обжалван пред началника на „МДТ” на Община Несебър. Посочено е също, че жалбата е изпратена по пощата с обратна разписка на 04.03.2013 г., като до изтичане на срока по чл. 155, ал. 1 от ДОПК отговор по така депозираната жалба не е постъпил, което според жалбоподателя е налице мълчаливо потвърждаване на обжалвания АУЗД.

         Съдът след запознаване с приложените както от жалбоподателя, така и от административния орган документи констатира, че липсват такива удостоверяващи направеното по административен ред обжалване на АУЗД № 141/28.11.2012 г. Наличието на оспорване по административен ред е абсолютна процесуална предпоставка за оспорването по съдебен ред. С оглед на това, съдът счита за нужно да изиска от страните доказателства относно заявеното в жалбата твърдение за оспорване на АУЗД по административен ред.

         Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес да представи за прилагане по делото на екземпляр от твърдяната жалба против АУЗД № 141/28.11.2012 г. депозирана пред Началник отдел „МДТ” при Община Несебър. Към така представеното писмено доказателство жалбоподателят следва да представи и доказателства относно твърдяното от него депозиране на жалбата по пощата с обратна разписка от 04.03.2013 г.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника по оспорване - Началник отдел „МДТ” при Община Несебър, в 7-дневен срок от получаване на съобщението да изпрати за прилагане по делото жалбата от „Либра 4” ООД в несъстоятелност против АУЗД № 141/28.11.2012 г., депозирана по административен ред или информация дали такава жалба въобще е постъпвала в деловодството на администрацията.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.2014 г. – 14,10 часа.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: