ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 26.10.                                                                    град  Б.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХХІІ Административен състав

На двадесет и шести октомври              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНА КОЛЕВА

 

Секретар: Г.С.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

административно дело номер 1587 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  И.Г.И., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Постъпила е с вх.№ 11805/26.10.2018 г. преди съдебното заседание в 09:00 часа молба от жалбоподателя, с която моли настоящото производство да бъде спряно. В случай, че молбата му за спиране не бъде удовлетворена, изразява становище, че поддържа жалбата си, моли да бъдат приети представените с нея писмени доказателства и приложената от Община Б. административна преписка. Моли за решение, с което жалбата да бъде уважена и да бъде отменена заповед № 1003/23.04.2018 г. на зам.-кмет “Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Б..

 

ОТВЕТНИКЪТ Зам.кмет “Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Б., редовно призован, се представлява от юрисконсулт З.Х., с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ЮК.Х.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, предвид становищата на страните и липсата на процесуални пречки,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба от   И.Г.И. *** против Заповед №1003/23.04.2018 год. на Зам.кмет “Строителство,инвестиции и регионално развитие“ при Община Б.,с която на осн.чл.129 ал.2 и чл.134 ЗУТ е прекратена процедура по изработване на изменение на ПУП-ПР на УПИ **по плана на  кв.“Л.“ гр.Б..

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административният орган е да установи наличие на всички фактически и правни основания, отразени в оспорения и акт. В тежест на жалбоподателя предвид обстоятелството, че в жалбата се позовава на позитивни факти и обстоятелства, от които същия  черпи права, е да установи съществуването на тези факти и обстоятелства.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№6966/20.06.2018г. административната преписка, предоставена от ответника.

 

ЮК.Х.: Оспорвам жалбата. Ще изразя писмено становище по искането за спиране.

 

Съдът с оглед направеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ответника заместник-кмет “Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Б. да вземе становище по искането в молбата за спиране на настоящото производство, след запознаване с доказателствата, представени от жалбоподателя.

ДАВА възможност на жалбоподателя да представи доказателства с препис за другата страна във връзка с твърдени от него висящ спор с предмет, установяващ наличието на предпоставки по чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ, а именно висящо производство по чл.54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, като посочи номер на делото, страни, както и дали са с предмет имотите предмет на настоящото дело, включително и на какъв етап е производството в седмодневен срок от получаване на съобщението.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2018г. от 10:40 ч., за които дата и час страните се считат уведомени на основание чл.137, ал.7 от АПК.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.29 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: