ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 30.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесети май                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1587 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:11 часа се явиха:

 

Ищецът М.П.П., редовно призован, не се явява.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ София, редовно призован, няма представител.

За прокуратурата на Република България, чрез окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Костова.

 

ПРОКУРОР КОСТОВА – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА, че във връзка с изричните и подробни указания дадени от съда в предходното съдебно заседание и вмененото във връзка с тях задължения на ответника по делото, е представено писмено становище-справка на началника на затвора и медицинска справка, като справката на началника на затвора е абсолютно идентична с представената вече по делото, не съдържа конкретно описание на всички килии, в които е бил настанен ищеца, нито съдържа данни за броя на лицата, които са ги обитавали през този период. В писменото становище е заявено, че Затвора Бургас не съхранява данни за всички лишени от свобода, от които да е видно в каква последователност са настанявани в съответните килии.

Пълномощникът на ответника е заявил, че счита представените доказателства за абсолютно достатъчни за разкриване на обективната истина и няма да сочи други доказателства. Счита, че съдът може служебно да събере доказателства, каквито намери за нужни, в т.ч. да събере и гласни доказателства, като служебно призове лицата.

На съдът служебно е известно, тъй като до този момент е разглеждал десетки дела с подобен предмет, че администрацията на затвора има данни в кои килии е настаняван всеки от затворниците и какво представляват тези килии като помещения, площ, населяемост и т.н. Такива данни именно ответникът до този момент е представял по делата.

За това съдът намира за нужно, че по делото следва да бъде събрано личното досие на ищеца и тъй като няма данни къде се намира то, доколкото ищецът в момента не е в Затвора Бургас, следва да задължи ответника в конкретен срок да го представи по делото. Освен това ответникът следва да представи по делото и списък на лицата пребивавали в една килия с ищеца в периода 13.11.2012г. – 13.02.2013г., доколкото за останалата част от претендирания период по делото вече са събрани гласни доказателства.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от съобщаването, да представи по делото заверено копие на личното досие на ищеца, което да съдържа всички данни, намиращи се в това досие от постъпването на ищеца в Затвора Бургас до 21.10.2013г.

В същия срок ответникът следва да представи списък на всички лица, които са пребивавали в една килия с ищеца в периода 13.11.2012г. – 13.02.2013г., ведно с данни за това къде се намират към настоящия момент тези лица. В случай, че лицата не са в затвора, ответника да посочи ЕГН на тези лица.

ПРЕДУПРЕЖДАВА главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, че при неизпълнение в срок на горното разпореждане ще му бъде наложена глоба на основание чл. 91, ал.1, във вр. чл.89, т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК.

Копие от писменото становище, ведно с копие от справката на началника на затвора и медицинската справка да се изпратят на ищеца.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.09.2017г. от 9.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се изпрати съобщение на ответника с вменените му задължения.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: