ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М. В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1587 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Ищецът М.П.П., редовно призован, се явява лично, доведен от ОД „Охрана“.

За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ София, няма представител.

За прокуратурата на Република България, чрез окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът УКАЗВА на всички страни, че в ЗИНЗС е настъпила законодателна промяна, която е в сила от 07.02.2017г. и която има пряко отношение към производства като процесното.

Конкретно към процесното производство има отношение промяната, която е в част VІІ, наречена „Отговорност за дейност на специализираните органи по изпълнение на наказанията”, където в чл.284, ал.1 е регламентирано, че държавата отговаря за вредите, причинени на лишените от свобода и задържаните под стража от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушение на чл. 3 от закона.

По-нататък в закона до чл.286 са уредени отношения, които до сега се регламентираха от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, тълкувани от Съда по правата на човека в Страсбург в неговата, в частност приложението на чл.3 от Конвенцията. Например, че се вземат кумулативното въздействие на всички случаи като възражения, нещо, което в класическото исково производство следва да бъде заведено като обективно съединяване на различни искове.

Според чл.284, ал.5 от ЗИНЗС, в случаите, в които държавата отговаря за вреди причинени на лишените от свобода и задържаните под стража, настъпването на неимуществените вреди се предполага до доказване на противното. Тази разпоредба е частен случай в исковото производство и обръща доказателствената тежест. Производствата по тази част VІІ от ЗИНЗС, за която съдът докладва, се разглежда по реда на глава ХІ от АПК, по който ред се разглеждат и производствата по ЗОДОВ. Касае се за един специален случай на производството по ЗОДОВ.

Според §49 от ПЗР на ЗИД на ЗИНЗС, от бр. 13 на ДВ, в сила от 07.02.2017г., подадените до влизане в сила на този закон искове за вреди, причинени на лишени от свобода или задържани под стража от задържане в лоши условия, се разглеждат по реда на чл.284, ал.1 ,т.е. по новия ред.

 

Съдът ДОКЛАДВА исковата молба:

Ищецът е предявил иск против Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ за това, че през периода 13.11.2012г.-21.10.2013г., пребивавайки в Затвора Бургас, е претърпял неимуществени вреди оценени от него на 8 000 лв., вследствие на бездействие на органи на ответника, като иска съдът да осъди ответника да му заплати обезщетение за неимуществени вреди, представляващи болка и страдания в размера, в който той ги е оценил.

 

ИЩЕЦЪТ П. – Поддържам иска.

Бях посочил в исковата молба да бъде призовано лицето Б.Н.М.. Оттеглям искането си да бъде призован, защото мислех, че на първото заседание ще бъде призован като свидетел. Оттеглям искането си, защото от два дена съм в Бургас и ме наядоха дървениците. Условията в затвора Бургас са много лоши и не желая да се връщам в този затвор.

Този Б. беше с мен в една килия. Не през целия период беше с мен. От месец март до месец август 2013г. бяхме с Б. в една килия. Той беше чистач на коридора и исках да бъде призован първоначално за да докажа, че това, което казвам е истина. Аз не искам пак да бъда тук, в затвора Бургас.

Чрез разпитът му искам да докажа, че съм пребивавал в затвора, в коя килия съм бил, че съм бил с много лишени от свобода и така нататък.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ – Исковата претенция считам за процесуално допустима и моля да бъде разгледана.

Моля да се даде възможност на ответната страна да депозира доказателствени материали във връзка с необходимостта от визираната от вас промяна на чл. 284 от ЗИНЗС.

Не възразявам да бъде допуснат искания свидетел, а също и във връзка с изискванията на закона и указаната доказателствена тежест считам, че е относимо към спора за периода 2012-2013г. да се изиска справка от затворническата администрация, в кои килии е пребивавал, с колко души, какъв е бил размерът на помещенията, какъв е бил дневния режим и осъществените санитарно-хигиенни мероприятия за съответния процесен период.

 

СЪДЪТ докладва постъпил писмен отговор от ответника. Отговорът е по възраженията от исковата молба. Към отговорът е приложена справка от началника на затвора Бургас, в която има някои данни, свързани с битовите условия.

 

СЪДЪТ към ищецът П. – В затвора Бургас вие само в една килия ли бяхте или в различни?

ИЩЕЦЪТ П. – В няколко килии. Първоначално бях настанен в килия №412, в VІ група, на ІV етаж на затвора Бургас. След което бях преместен в килия №410, след което в килия №404, след което в килия №406 и последно бях в килия №402. Бях все на четвъртия етаж.

С Б.Н.М.,  бяхме в последната килия, в килия №402 от м.март, където беше и Бяндов. Свидетелят Б.Н.М., в настоящият момент също е в затвора Пловдив.

В самото начало бях настанен в приемно отделение, след което бях преместен в отряд „Следствен отряд“, килия №101, защото тогава нямах влязла в сила присъда. След като получих окончателна присъда бях настанен в отряд, където лишените от свобода изтърпяват наказанията си.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената с писмо рег.№ 370/21.02.2017г. справка от началника на затвора с изх.№ 369/16.02.2017г. 

 

УКАЗВА на ответника, че на основание чл.284, ал.5 от ЗИНЗС в случаите, при които се твърди наличие на понесени вреди причинени на лишените от свобода и задържаните под стража от специализираните органи за изпълнение на наказанията в резултат на нарушения по чл.3 от ЗИНЗС, настъпването на неимуществените вреди се предполага до доказване на противното.

ДАВА възможност на ответника в 14-дневен срок от днес, в писмен вид, да изчерпи доказателствените си искания, като държи сметка за обстоятелството, че негова е тежестта да докаже неоснователността на твърденията в ИМ за настъпили неимуществени вреди. В противен случай съдът може да приеме за доказани фактите, които се твърдят в исковата молба на основание чл. 284, ал.3 от ЗИНЗС.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в същия срок, да представи по делото подробна справка, от която точно да се установява кога е постъпил ищецът в затвора Бургас; последователно в кои килии е бил настанен; каква е площта на тези килии; колко лица общо са били настанени в тях през същия период, през който там се е намирал ищецът; имат ли прозорци и колко във всяка от килиите, в които е пребивавал ищецът; в кои периоди от денонощието лишените от свобода са длъжни да пребивават в тези помещения без възможност за достъп до общата тоалетна; как се поддържа хигиената в помещенията, където е настанен ищецът; има ли вредители, каква дейност е предприела управата на затвора за отстраняването им; какъв е резултатът от тази дейност; какво е хигиенното състояние и каква организация е създадена за това по отношение поддържане хигиената в помещенията, където се хранят лишените от свобода и в частност ищеца.

През претендирания период какво е било здравословното състояние на ищеца, колко са регистрираните от него желания да получи медицинско обслужване, колко от тези нужди са били реализирани.

УКАЗВА на ответника, че освен писмени доказателства може да ангажира и други доказателства във връзка с осъществяване на доказването, което му е вменено по закон.

 

Съдът, след като установи мотивите на ищеца да се откаже от разпита на поискания от него свидетел Б.Н.М., счита, че на основание чл.284, ал.3 и ал.4 от ЗИНЗС и въз основа на служебното начало, което притежава, регламентирано в АПК, следва да бъде призован този свидетел за следващото съдебно заседание, тъй като той е пребивавал заедно с ищеца в една и съща килия през периода месец март - месец август 2013г., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит свидетелят Б.Н.М.,***, който да се призове чрез началника на затвора.

ДАВА възможност и на ищеца, в 14-дневен срок в писмен вид, да изчерпи доказателствените си искания във връзка с възраженията, които е навел в отговора на исковата молба.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.04.2017г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ответника с указанията на съда във връзка със законодателната промяна.

ЗАДЪЛЖАВА началника на Затвора Пловдив да осигури присъствието на ищеца и на допуснатия свидетел Б.Н.М.,, за следващото съдебно заседание.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.51 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: