ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и шести септември             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1587 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 9:30 часа се явиха:

 

Ищецът М.П.П., редовно призован, се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана”.

За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанието“ София, редовно призован, няма представител.

За прокуратурата на Република България, чрез окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Манев.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Съдът предостави на ищеца цялото дело за запознаване.

Ищецът се запозна с делото и заяви, че всичко, което се съдържа по делото, му е известно.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Никой не беше ме уведомил какво се е случило с делото в предното заседание. 

Съдът към ищеца: Съобщението с последния протокол от 30.05.2017г. е получено на 14.08.2017г., а доказателствата представени от другата страна в същото с.з. са получени със съобщение от 06.06.2017г.

ИЩЕЦЪТ П.: Тези от 06.06.2017г. не съм ги получил. Ще проверя в затвора. Този месец получих призовка за дело и още един формуляр.

Съдът предяви на ищеца разписката от съобщения получени на 06.06.2017г. и 14.08.2017г..

ИЩЕЦЪТ П.: Моят подпис е на призовката за копието от протокола, на другата призовка също е моят подпис.

Съдът към ищеца: След като свърши разпита на свидетеля, който вие пожелахте да бъде разпитан, аз ви обясних, че гласните доказателства касаят част от периода, за който искате обезщетение. За останалия период продължаваме да събираме доказателства.

 

В съдебното заседание на 30.05.2017г. ответникът беше задължен да представи личното досие на ищеца, както и списък на лицата, които са пребивавали в една килия с ищеца за периода 13.11.2012г. – 13.02.2013г.

В отговор, пълномощникът на ответника е представил писмено становище, към което са приложени писмени доказателства и в което се заявява, че ответникът не може да представи повече данни, тъй като такива не се пазят. Накратко - общото изявление е такова „не бавим умишлено делото, не укриваме писмени доказателства, просто няма такива” и са представени доказателства, които са част от досието на ищеца, което се пази в затвора Бургас.

 

Съдът предостави копие от последно представените от ответника доказателства на ищеца, както и запозна представителя на прокуратурата с тях.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам други доказателствени искания. Нямам възражения по така представените доказателства.

ПРОКУРОР МАНЕВ: Да бъдат приети писмените доказателства. Няма да соча други доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от пълномощника на ответника писмени доказателства, съгласно писмено становище, което ги придружава.

 

Съдът, като взе предвид становището на ищеца, на представителя на прокуратурата, както и изявлението на ответника в писменото становище за липса на други доказателствени искания, на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ИЩЕЦЪТ П.: Моля да осъдите Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ за всичко посочено в исковата молба, като ми присъдите обезщетението, което претендирам в нея.

ПРОКУРОР МАНЕВ: Считам, че предявената искова претенция е неоснователна и недоказана по основание и размер. Основателността предполага установяването на кумулативно наличие на следните предпоставки, а именно незаконосъобразни действия или бездействия на орган, осъществяващи административна дейност и причинна връзка между тях. Исковата молба съдържа обобщени декларативни изявления, относно лошите условия в Бургаския затвор, без каквато и да е индивидуализация на обстоятелствата, които се отнасят до личното положение на ищеца, а именно претърпени вреди и причинна връзка. Предвид на това моля да приемете, че исковата молба е неоснователна и недоказана и като такава следва да отхвърлите изцяло.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9.48 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: