ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 08.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юли през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1587 по описа за 2014 година.         

        

На именното повикване в 13:07 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Д.Г.Д., редовно уведомен от преди, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ - Национална експертна лекарска комисия-София, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

ЗАНИТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Регионално управление „Социално осигуряване”-Бургас, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Агенция за хора с увреждания, редовно уведомен от преди, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Регионална дирекция „Социално подпомагане-Бургас”, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - ТЕЛК Бургас, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Изпратено е писмо изх.№1044/07.05.2015 година до изпълнителен директор на МБАЛ Бургас за определяне на вещо лице специалист по допусната по делото експертиза. В отговор е постъпило писмо  вх.№4477/14.05.2015 година от МБАЛ Бургас, че не разполагат с лекар специалист „Трудова медицина и професионални заболявания” .

В закрито заседание №1096/15.05.2015 година съдът е разпоредил да се изпрати писмо до МБАЛ Варна за посочване на вещо лице  от специалност или „Уши, нос и отоневрология” или „Трудова медицина и професионални заболявания. В отговор е постъпило писмо вх.№5239/04.06.2015 година от МБАЛ Варна, че не могат да осигурят искания лекар - специалист.

В закрито заседание №1266/05.06.2015година съдът е разпоредил да се изпрати писмо за посочване на лекар до МБАЛ” Света Марина”Варна. В отговор е постъпило писмо вх.№6061/26.06.2015година, с посочен лекар „Уши, нос и гърло”- Д-р Н. С.

В закрито заседание №1469/03.07.2015 година съдът е разпоредил да се изпрати писмо и до МБАЛ „Пловдив”АД за определяне на вещо лице специалност „Уши, нос, гърло и отоневрология” или „Трудова медицина и професионални заболявания”. Отговор не е постъпил по делото.

 

Съдът счита, че поради липсата на допусната от съда експертиза по делото, последното не е изяснено от фактическа страна, което е предпоставка за отлагането му за следващото съдебно заседание.

По изложените съображения и за събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 28.10.2015г. от 13.15 часа, за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Делото да се докладва незабавно в закрито заседание след постъпване на писмо от МБАЛ „Пловдив”АД за определяне на вещо лице по допуснатата експертиза, но не по-късно от 30.07.2015година.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:10часа.

 

           

            СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: