ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2015, 29.04.                                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и девети април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

   

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1587 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване в 13:15часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно уведомен от преди, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Национална експертна лекарска комисия-София, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

ЗАНИТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Регионално управление „Социално осигуряване”-Бургас, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Агенция за хора с увреждания, редовно уведомен от преди, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Регионална дирекция „Социално подпомагане-Бургас”, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТЕЛК Бургас, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

С определение № 655/17.03.2015година, съдът служебно е допуснал съдебно-медицинска експертиза при първоначален депозит за от 100лева, вносим от Д.Г.Д.. Доказателство за внесен депозит по делото е представено на 26.03.2015година. Изпратено е писмо на 30.03.2015година до директора на МБАЛ Бургас за определяне на вещо лице по допуснатата експертиза. Отговор по делото не е постъпил.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Държа да се изготви експертизата, за която съм внесъл  депозит.

 

Съдът счита, че следва да се изпрати повторно писмо до изпълнителния директор на МБАЛ Бургас с указание, че в седемдневен срок от получаването му да изпрати отговор с определено вещо лице от специалност, която може да отговори на поставените въпроси. Предвид горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Да се ИЗПРАТИ повторно писмо до изпълнителния директор на МБАЛ Бургас с указание, че в седемдневен срок от получаването му следва изпрати отговор с определен лекар от специалност, която може да отговори на поставените от съда въпроси. В случай, че лечебното заведение не разполага с подходящия специалист, то следва да посочи друг, който да е със специалност „Трудова медицина и професионални заболявания”. В случай, че и с такъв специалист МБАЛ Бургас не разполага, то това следва да бъде изрично посочено в определения срок, с оглед възможността да бъде ангажиран специалист от друго лечебно заведение.

УВЕДОМЯВА изпълнителния директор на МБАЛ Бургас, че при следващо неизпълнение на дадените днес указания в предоставяния СРОК, съдът ще му наложи глоба от 200 лева на основание чл. 405, ал. 1 от ЗСВл.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 08.07.2015г. от 13.00 часа, за която дата и час жалбоподателят уведомен от днес, ответникът и заинтересованите страни  уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Делото да се докладва в закрито заседание след изтичане на срока за посочване на специалист.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:25часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: