ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 04.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на четвърти февруари през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1587 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно уведомен от преди, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Национална експертна лекарска комисия-София, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

ЗАНИТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Регионално управление „Социално осигуряване”-Бургас, редовно призована, призовката е получена преди повече от 7 дни, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Агенция за хора с увреждания, редовно призована, призовката получена преди повече от 7 дни, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Регионална дирекция „Социално подпомагане-Бургас”, редовно призован, призовката получена преди повече от 7 дни, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  ТЕЛК Бургас, редовно призована, призовката е получена на 04.12.2014година от юрисконсулт Багряна Петкова, не изпраща представител.

 

На именното повикване в 13:45 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно уведомен от преди, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Национална експертна лекарска комисия-София, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

ЗАНИТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Регионално управление „Социално осигуряване”-Бургас, редовно призована, призовката е получена преди повече от 7 дни, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Агенция за хора с увреждания, редовно призована, призовката получена преди повече от 7 дни, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  Регионална дирекция „Социално подпомагане-Бургас”, редовно призован, призовката получена преди повече от 7 дни, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА  ТЕЛК Бургас, редовно призована, призовката е получена на 04.12.2014година от юрисконсулт Багряна Петкова, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба предявена пред Административен съд- София-град от Д.Г.Д. против Експертно решение №0396 от зс.№079/25.04.2014година на Национална експертна лекарска комисия, 2-ри Специализиран състав по вътрешни болести. С определение №3674/23.07.2014година производството по адм.д.№ 6525/2014година е прекратено пред Административен съд-София-град и делото изпратено по подсъдност на Административен съд Бургас.

Жалбоподателя иска да се признае за установено по отношение на НЕЛК София правото му на професионално заболяване.

Иска се допускане на писмени и гласни доказателства.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Поддържам жалбата си. Заявявам, че оспореното от мен експертно решение на НЕЛК ми е определило само трайна намалена работоспособност от 87 % на основание общо заболяване, а аз твърдя, че влошеното ми здравословно състояние се дължи на професионално заболяване, което не е съобразено от органа на НЕЛК. Нямам възражения по доклада и разпределената доказателствена тежест. Моля да приемете приложените към делото документи като доказателства по делото. Поддържам доказателствените искания посочени в жалбата, вкл. и за разпит на двама свидетели, с които искам да установя, че действително имам професионално заболяване от 1979година и от същото съм с намалена трудоспособност.

 

Съдът, като съобрази изявлението на жалбоподателя в днешното съдебно заседание и по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка документи, както и тези съдържащи се в приложената папка към адм.д№6525/2014година на Административен съд- София-град, като писмени доказателства по делото;

 

НЕ ДОПУСКА събирането на гласни доказателствени средства на жалбоподателя относно днес конкретизираните обстоятелства, доколкото на основание чл.164, ал.1 т.2 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК е недопустимо с гласни доказателствени средства да се опровергава съдържанието на официален документ, какъвто е оспорваното експертно решение на НЕЛК;

 

ПРЕДОСТАВЯ  възможност на  жалбоподателя в 7-дневен срок от днес с писмена молба, с препис, както за ответника, така и за заинтересованите страни, да формулира доказателствени искания относно твърдението в жалбата, че има право да му бъде признато професионално заболяване, като съобрази, че съдът не разполага със специални знания в областта на медицината и следва да бъде поискано назначаване на вещо лице, което да представи заключение за този релевантен факт.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Представям на съда и моля да примете с нарочна молба по опис писмени документи, които лично съм заверил вярно с оригинала. Моля да ми бъде дадена възможност съгласно указанията на съда да депозирам писмена молба, в която да изложа твърденията за професионалното заболяване от което страдам, както и да формулирам искане за допускане на съдебно-медицинска експертиза.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените днес от жалбоподателя документи, като писмени доказателства по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

СЪДЪТ с оглед необходимостта от събиране на доказателства, намира че производството не следва да бъде приключено в днешното съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 29.04.2015година от 13.15 часа, за която дата и час страните жалбоподателя уведомен от днес, а ответника и заинтересованите страни при условията по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:00 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: