ПРОТОКОЛ

 

                                              

Година 2014, 05.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на пети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1587 по описа за 2014 година.                  

        

На именното повикване в 13.35 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно призован, се явява лично.

Съдът извърши констатация по лична карта, установи идентичност на данните, след върна личната карта на жалбоподателя.

        

ОТВЕТНИКЪТ Национална експертна лекарска комисия-София, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът констатира, че по делото не е постановено определение за конституиране на заинтересованите страни поради което и на основание чл.154, ал.1 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

КОНСТИТУИРА Районно управление „Социално осигуряване”-Бургас, с адрес гр.Бургас; Агенция за хора с увреждания, с адрес гр. София, ул. Софроний Врачански №104-106; Регионална дирекция „Подпомагане”, с адрес гр.Бургас и ТЕЛК по очни заболявания към МБАЛ „Св.Анна”, гр.Варна като ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА в производството по адм.№1587/2014година по описа на Административен съд-Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и в същия срок от съобщението до ответника.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ТЕЛК по очни заболявания към МБАЛ „Св.Анна”-Варна, нередовно призована, призовките са върнати в цялост, с отбелязване, че ТЕЛК е закрит.

 

ЗАНИТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Регионално управление „Социално осигуряване”-Бургас, редовно призована, призовката получена преди повече от 7 дни, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Агенция за хора с увреждания, редовно призована, призовката получена преди повече от 7 дни, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Регионална дирекция „Социално подпомагане-Бургас”, редовно призован, призовката получена преди повече от 7 дни, не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Не ми е известно защо е записано, че ТЕЛК по очни заболявания към МБАЛ„Св. Анна”- Варна е закрита. Моля всички съобщения до мен да ми бъдат изпращани на адрес гр. Благоевград, ул. П.Р. Славейков №16а.

 

Съдът като съобрази, че по делото са налице данни за закриване на заинтересованата страна ТЕЛК по очни заболявания към МБАЛ”Св.Анна”-Варна, без да е посочен негов правоприемник, счита че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

На основание чл.153, ал.2 от АПК в настоящото производство следва да бъде конституиран овластеният с компетентността да издава същите актове орган, които е издавал ТЕЛК по очни заболявания към МБАЛ „Св.Анна”-Варна, поради което

 

ЗАДЪЛЖАВА Национална експертна лекарска комисия-София, в 7-дневен срок да посочи компетентният орган да издава същите актове, които е издавал ТЕЛК по очни заболявания към МБАЛ „Св.Анна”-Варна.

При неизпълнение съдът ще отмени определението, с което е конституирано като заинтересовано лице ТЕЛК по очни заболявания към МБАЛ „Св.Анна”-Варна.

 

За процесуална икономия съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАСРОЧВА съдебно заседание по делото за 04.02.2015година от 13.40 часа, за която дата жалбоподателя уведомен от днес, ответника и заинтересованите страни Районно управление „Социално осигуряване”-Бургас, Агенция за хора с увреждания, Регионална дирекция „Подпомагане”, уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

Да се изпрати съобщение до ответника с указанията и последствията при неизпълнение.

Делото да се докладва в закрито заседание след постъпване на молба от НЕЛК-София или след изтичане на 7-дневния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.40часа.

            

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: