ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 16.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на шестнадесети декември през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1587 по описа за 2014 година.                  

   На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Г.Д., редовно уведомен от преди, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Национална експертна лекарска комисия-София, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Регионално управление „Социално осигуряване”-Бургас, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Агенция за хора с увреждания, редовно уведомен от преди, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Регионална дирекция „Социално подпомагане-Бургас”, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - ТЕЛК Бургас, редовно уведомена от преди, не изпраща представител.

 

Явява се вещото лице д-р М. Б.А..

 

Съобразявайки правните характеристики на оспорения индивидуален административен акт и административната процедура по издаването му, съдът приема, че в настоящото производство легитимни страни следва да бъдат само жалбоподателят Д.Г.Д. и ответникът по оспорването - Национална експертна лекарска комисия-София. По отношение на останалите страни - призовавани по настоящото производство, съдът счита, че липсва правен интерес за участието им по делото, поради което производството следва да бъде прекратено по отношение на заинтересованите страни.

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. №1587/2014 година по описа на Административен съд Бургас, в частта по отношение на заинтересованите страни Регионално управление „Социално осигуряване”-Бургас, Агенция за хора с увреждания, Регионална дирекция „Социално подпомагане-Бургас” и ТЕЛК Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от днес за жалбоподателя и от връчването му на останалите страни по делото.

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Моля се даде ход на делото.

 

С оглед редовната процедура за уведомяването в днешното съдебно заседание  на жалбоподателя и на ответника по оспорването съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО заключение по съдебно-медицинската експертиза на вещото лице д-р А. от 03.12.2015година, което е в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ПОСТЪПИЛО е писмено становище от НЕЛК София, във връзка изготвената и представена по делото съдебно-медицинска експертиза, като изразява становище същата да бъде приета и кредитирана като правилна. Изразява се становище по съществото на спора, а именно да бъде отхвърлена жалбата като неправилна и необоснована и се остави в сила обжалвания административен акт.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Не съм запознат със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице в днешното съдебно заседание.

 

Доколкото заключението на експерта е представено в законния срок преди съдебното заседание и всяка от страните е имала възможност да се запознае с него, съдът преминава към изслушване на заключението на вещото лице д-р М. А., като снема самоличността му, както следва:

 

М. Б.А. – 51 години, българин, български гражданин, неосъждан, без родство и дела със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението. Моля да ми се даде по-дълъг срок да довнеса депозита за експертизата, тъй като към момента съм затруднен финансово.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнил поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А..

 

Съдът намира, че следва да бъде изплатен изцяло размера на сумата посочена в справката-декларация на вещото лице, а към настоящия момент е внесена само сумата от 100 лева.

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УВЕЛИЧАВА депозита за съдебно-медицинската експертиза изготвена от вещото лице д-р А. от 100 лева на 350 лева, като УКАЗВА на жалбоподателя в едномесечен срок от днес да представи по делото вносен документ за доплатени разноски за вещото лице в размер от още 250 лева;

 

УВЕДОМЯВА жалбоподателя Д.Г.Д., че при неизпълнение на дадените указния за представяне по делото в дадения срок на документ за доплатените разноски от още 250 лева за вещото лице, съдът ще постанови определение за принудителното им събиране на основание чл. 77 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК. 

 

Да се ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за внесената до момента сума от 100 лева /лист 62 от делото/, а след изпълнение указанията на съда или изтичане на срока, делото да се докладва в закрито заседание.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Моля да се уважи жалбата ми. Съобщенията по делото моля да бъдат изпращани на адреса в ………………….

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: