О  П  Р  Е  Д  Е  Н  И  Е 

 

гр. Бургас, 24 юли  2012г.

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и четвърти юли , през две хиляди и дванадесета година, в състав:

 

                                                                                          СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа докладваното от съдия Радикова, административен характер дело номер 1587 по описа за 2012 година, за да се произнесе взе в предвид следното:

            Производството е образувано по жалба, подадена от ТП на ДГС Сунгурларе против ОСЗ Сунгурларе. С жалбата се иска прогласяване на нищожност на Решение № 45/30.06.2000г. и № 25/ 16.03.2000г., постановени от ПК Сунгурларе на осн. чл. 4 ал.2 от ЗВСГЗГФ.

Според чл. 13 ал.6 от закона, решенията на общинската служба по земеделие по ал. 5 се съобщават на заявителите по реда на Гражданския процесуален кодекс и могат да се обжалват в четиринадесетдневен срок пред районния съд. Жалбата се подава чрез общинската служба по земеделие. Съдът решава спора по същество. Срещу решението на районния съд може да се подаде касационна жалба пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, която се разглежда от съда в състав от трима съдии.

В цитираните разпоредби е предвидено изключение от правилата на общата родова подсъдност, регламентирана в чл. 128, ал. 1, т. 1 от АПК. По силата на правилото, че специалният закон дерогира приложението на общия закон, уредената в специалния закон подсъдност изключва общата родова подсъдност по АПК. Без значение е дали се атакува валидността на акта или друг негов порок, тъй като се касае за оспорване на един и същ административен акт, но за различни по тежест пороци. В случая от значение е, че се атакува акт, постановен на основание чл. 13, ал. 5 от ЗВСГЗГФ, а за тези актове правилото за родова подсъдност се урежда от ал. 6 на същия текст, която се явява специална разпоредба по отношение на общата на чл. 128, ал. 1, т. 1 от АПК.

Затова в настоящия случай компетентен да разгледа жалбата е районен съд гр. Карнобат.

Предвид горното Административен съд – гр.Бургас счита, че не е компетентен да се произнесе по спора, поради което и на основание чл.135, ал.2 от АПК,

   

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 1587/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

ИЗПРАЩА делото на Районен съд гр. Карнобат по компетентност.

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                              СЪДИЯ: .....................................

Bottom of Form

 

Bottom of Form