ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети септември                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело 1586  по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:07 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Маджуров“ ООД, редовно уведомен, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКЪТ Директор на Районна здравноосигурителна каса гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба „Многопрофилна болница за активно лечение д-р Маджуров“ ООД против Заповед за налагане на санкции № РД-25-1382/25.11.2016 г., издадена от Директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Бургас.

Делото е за втори път висящо пред Административен съд Бургас, след като с решение № 8235/18.06.2018г. по адм.д.№6870/2017г. на Върховен административен съд, е отменено решение № 710/20.04.2017г. по адм.д.№2351/2016г. по описа на Административен съд Бургас и делото върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Съдът с оглед дадените задължителни указания в отменителното решение на ВАС и на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ КОСТКАДИНОВА: Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Няма да соча други доказателствени искания.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

Съдът счита, че на жалбоподателя следва да се предостави възможност да ангажира допълнителни доказателства и да направи доказателствени искания, включително и да поиска назначаването на съдебна експертиза, с оглед с дадените указания в днешното съдебно заседание указания, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на жалбоподателя, че в 7- дневен срок от уведомяването следва да представи  доказателствата, с които разполага и изчерпи доказателствените си искания, като включително и може да ангажира съдебна експертиза.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако това не бъде сторено в следващото съдебно заседание ще бъде приключено събирането на доказателствата и делото ще бъде решено с оглед наличните такива. УКАЗВА на жалбоподателя, че ако това бъде сторено извън указания срок и доведе до отлагане на делото, ще му бъде наложена санкция на основание чл.92а от ГПК в размерите по чл.91 от ГПК.

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.11.2018г. от 10.00ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Да се изпрати копие от протокола на жалбоподателя за запознаване с указанията на съда.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.13 часа.

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: