ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четиринадесети март                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1586 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:38 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Я.П.П., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Т., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника - зам.кмет на община Камено, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Ч., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице инж.К.М..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страните, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА:

ДОКЛАДВА, че от Службата по вписванията на 09.02.2017г. е постъпил нотариален акт № 262/31.05.2006г.

ДОКЛАДВА, че от жалбоподателя на същата дата са постъпили доказателства - копия от начална страница на книга за имуществата и копие от страници за инвентар във втори стопански двор.

ДОКЛАДВА, че заключението по назначената съдебно-техническа експертиза е постъпило на 02.03.2017 г. - в рамките на законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

Инж.К.Д.М., 65г., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитана каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Представил съм заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Т. – Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Ч. – По въпрос Б.4 – „Какъв е статута на строежа“ считам, че вещото лице е излязъл извън въпроса и е посочил друго. Ако е възможно да отговори сега.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Строежът е масивна едноетажна сграда, трайно свързан с терен и не е временна постройка по уредбата на чл.56 от ЗУТ, или по чл.120 от ППЗТСУ. Не е временен строеж, а постоянно трайно свързана с терен постройка.

АДВОКАТ Ч. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на СЪДА – Понеже в заключението е посочено, че процесната постройка е към 80 кв.м, бихте ли уточнили?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Посочено е 80,46 кв.м, като изрично трябва да уточня, че мерките са взети от място, като от една страна, където са нарисувани черпателните шахти, при дължина на рулетката 10м, има възможност за малка грешка и за това пиша „около“.

ВЪПОРС на СЪДА – Според нотариален акт за собственост на жалбоподателя става въпрос за две сгради - едната е помпена станция в площ 20 кв.м, а другата е прилежаща бетонова и е с площ 81 кв.м. Има ли две сгради?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Няма друго помещение, което да е с площ 20 кв.м. Около сградата, видно от скицата на имота, има бетоново съоръжение, което е бетонова стена, описана е в констативната част на заключението. Извън тази сграда, от снимката (л.16), е видно това, което стърчи трафопост, а останалото е самата сграда, като вижте този покрив е по-нисък. Ако може и представената по делото скица да погледнем.

Съдът предяви на страните и вещото лице скицата на л.10

 

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Посоченото на скицата на л.10, отбелязано с „МС“, е сградата, която е около 80 кв.м. Тристранното, с линиите около „МС“ е подпорна стена, тази част е по-висока и явно подпира язовирната стена, а тези подпират откосите на същата язовирна стена. И вътре, в това пространство, заобиколено от стената, са разположени тези черпателни шахти.

На мен също ми направи впечатление описанието в нотариалния акт, но няма такова на място, което да е 20 кв.м. На място бяхме с адвокат Т. и с кмета на с.Трояново. Поне кметът устно каза, че няма промяна на помпената станция откакто се помни той. Така, че не знам коя сграда – 20 кв.м е сградата описана в тези документи за собственост.

ВЪПРОС на СЪДА – В нотариалния акт пише „помпена станция със бетоново съоръжение към нея и застроена площ от 20 кв.м. и излиза, че помпената станция е 20 кв.м., а тези 80 кв.м. какви са?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Има едно приложено постановление за възлагане, там също е описано в два аспекта. – Помпена станция 20 кв.м. Аз нямам обяснение, говоря за помпената станция, която по данните на жалбоподателя това е сградата, която той е закупил и тя е 80,46 кв.м. Друга сграда, която да е 20 кв.м – няма.

И според кмета това е сградата, която е придобил жалбоподателя. Тя е с черпателна шахта, разделена на три. Черпателната шахта едно като яма в три секции и една тръба се виждат, която идва от язовира. Те не са обезопасени. 

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – На какво разстояние е от населеното място?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – Отдалечено е на повече от 1 км от населено място, за това цитирам и строителните правила и норми към него, над 1000 метра, но мерих го, на стр. 7 от заключението съм посочил точно, а ето го процесната помпена станция се намира 2 500 м въздушно измерено от най-близката югозападна точка на селището.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Т. – От служба „Земеделие и гори“, по същия начин ли е установено бетоновото съоръжение.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ М. – В картата за възстановената собственост – л.10, в дирекцията по земеделие и гори, същата сграда, която е в тази скица, и същото ограждение. Тази скица вярно отразява това, което е на място. Сградата е заснета още със създаването на КВС. Към заключението има и два акта за държавна собственост, които ми представиха от областна управа.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и УТВЪРЖДАВА окончателен размер на възнаграждението, равен на внесения депозит.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Т. – Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВОКАТ Ч. – Няма да соча други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Т. – Уважаема госпожо съдия, моля да бъде отменена оспорената заповед като незаконосъобразна. При издаването и административният орган недостатъчно е проверил обстоятелствата и документацията относно изграждането на сградата и начина на нейното построяване. Моля да бъде отменена тази заповед, с която общината иска да бъде премахнат строежа поради липса на разрешение за строеж.

От заключението на съдебно-техническата експертиза, след прочита ѝ се вижда, че това е сграда, ІІІ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3 от ЗУТ и не знам дали общината може да издава заповеди като процесната, ако счита, че има нещо нередно. Мисля, че не общината следва да я издава.

АДВОКАТ Ч. – Моля да отхвърлите жалбата, като оставите в сила процесната заповед, тъй като строежът е незаконен. По делото не бяха приложени и представени строителни книжа, вкл. и разрешение за строеж. Площта на процесната сграда не отговаря на тази, отразена в скиците и документите за собственост, а също така и процесната сграда не е обезопасена.

Относно казаното от вещото лице считам, че заснемането на сградата не се отразява на законността ѝ и не променя статута и на незаконен строеж.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.57 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: