ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1586 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Я.П.П., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

За ответника - зам.кмет на община Камено, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Ч., надлежно упълномощен.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

Съдът ДОКЛАДВА, че с протоколно определение от предходно съдебно заседание е изискан от Службата по вписвания Бургас нотариален акт, описан като доказателство в нотариален акт, приложен на л.11 от делото. От представеното копие на този нотариален акт (№89/1996г.) се установява, че както страните, така и предметът на този нотариален акт нямат никакво отношение към настоящия спор.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото от жалбоподателя е представено копие от нотариален акт за поправка на нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот. От това доказателство се установява, че на 16.11.2016г. е била извършена поправка на нотариалния акт, намиращ се на л.11 от делото, в това число и по отношение на описанието на приложените доказателства. От тази поправка става ясно, че при изповядване на сделката, отразена в нотариален акт №995/2015г. (на л.11 от делото), не е представен нотариален акт № 89/1996г., а е представен нотариален акт №262, том ІІ, рег.№ 1404, дело № 181 от 31.05.2006г. по описа на нотариус Надежда Маркова, с рег.№409 в Нотариалната камара.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото са постъпили две молби от пълномощниците на двете страни, с формулирани въпроси към съдебно-техническа експертиза, която искат да бъде назначена.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя и неговия процесуалния представител, че по отношение на втората част от последния въпрос, който не е номериран, поставената задача изисква юридическа компетентност.

Съдът УКАЗВА на ответника, че формулираният от него въпрос №5 е правен.

 

АДВОКАТ Ч. – Във въпрос №4, под „статут на строежа“ имам предвид дали е временен обект или има постоянен градоустройствен статут.

АДВОКАТ Т. – Представям доказателство – доклад от експертна оценка на ДМА – сгради на ЗКПУ „Изгрев“ с.Трояново, община Камено, видно от което правоприемник на ТКСЗ е ЗКПУ „Изгрев“.  Този доклад е бил представен пред Окръжен съд Бургас по друго дело, където се е обсъждал този въпрос по жалбата пред Окръжния съд. Тогава са направили оценка на дълготрайните активи и съответно на стр.8 от този доклад е отбелязано „Помпена станция”, инвентарен № 44 – ограбена. След това, на стр. 13 е определена оценката на други активи, вкл. и на помпената станция. На стр. 15 има представена таблица за дълготрайните активи и там има описание на същите и под № 28 отново е посочена помпената станция и във втората колона е показано коя година е въведено в експлоатация, което е много преди 1971 г., което установява, че във връзка с посоченото в жалбата твърдение, тези имоти са въведени в експлоатация преди 1971 г., за което не се изискват строителни книжа, защото то си е по члена за ликвидацията на ТКЗС, мисля, че по ЗСПЗЗ. Било собственост на бившето ТКЗС, а правоприемникът е ЗКПУ „Изгрев“ и не се изисква да има разрешение на строеж,

Нямам други доказателствени искания.

АДВОКАТ Ч. – Считам, че представените от жалбоподателя доклад от експертна оценка и приложения към него таблица не обосновават извода, че процесната строеж е законно изградена или пък, че строежът е търпим, тъй като годината на въвеждане, както е цитирано в таблицата на стр. 15 от представените доказателства, не представляват документ, удостоверяващ, че тя е законно построена и е изградена съгласно нормите на ЗТСУ и Правилника за прилагането му.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеният от жалбоподателя с молба вх.№10609 от 17.11.2016г. нотариален акт за поправка на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 888, от 16.11.2016г. дело №728., както и представения в днешното съдебно заседание от процесуалния представителна жалбоподателя доклад от експертна оценка на ДМА – сгради на ЗКПУ „Изгрев“, с. Трояново.

ЗАДЪЛЖАВА Служба по вписванията Бургас да представи по делото копие от нотариален акт вх.рег.№6904, акт №72, том ХVІІ, дело 4216 по описа на Служба по вписванията Бургас, № 262, том ІІ, рег.№ 1404, дело № 181 от 31.05.2006г. по описа на нотариус Надежда Маркова, с рег.№ 409 в Нотариалната камара.

Нотариалният акт да се представи в 7-дневен срок от съобщаването.

 

Във връзка с твърдението, което е предмет на спора по същество, че сградата, обект на обжалваната заповед, е търпим строеж, съдът счита, че искането за допускане на съдебно-техническа експертиза е допустимо и относимо, поради което и на основание чл. 195, ал. 1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, направи оглед на място, извърши справка в община Камено, както и навсякъде, където е необходимо, да даде отговор на въпросите поставени от жалбоподателя в молба вх.№10608/17.11.2016г., с изключение на последната част от последния въпрос, а именно „.. и има ли статут на търпимост”.

Вещото лице следва да даде отговор и на въпросите поставени от ответника в молба, депозирана по делото с вх. № 10610/17.11.2016г. с изключение на въпрос №5 „Допустим ли е строежа по правилата и нормативите, действали по време на изграждането му“.

Освен това вещото лице да посочи дали обектите, предмет на обжалваната заповед, се съдържат в представения от жалбоподателя доклад от експертна оценка на дълготрайни материални активи – сгради на ЗКПУ „Изгрев“, с.Трояново, община Камено.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице инж.К.Д.М., който да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 240лв., по 120 лв. от всяка от страните, вносими в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас. УКАЗВА на същите, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит

 

ДАВА възможност на двете страни в 14-дневен срок от днес, в писмен вид да изчерпят всички свои доказателствени искания във връзка със становищата си по спора.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.03.2017г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: