ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 15.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На петнадесети ноември                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1586 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Я.П.П., редовно призован, се явява лично и с представител по пълномощие адвокат Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника - зам.кмет на община Камено, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Ч., надлежно упълномощен.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на страната, на пълномощните на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството по делото е образувано по жалба против заповед № ДК-02-01/07.07. 2016 на зам.кмета по УТС при Община Камено, с която е наредено да бъде премахнат установен незаконен строеж „Масивна постройка“, находяща се в поземлен имот 000251 в землището на с.Трояново, община Камено, собственост на жалбоподателя.

 

АДВОКАТ Т. – Поддържам жалбата. Твърдим, че строежът е търпим и считаме, че не подлежи на събаряне макар, че няма такъв документ. Имотът е придобит по ЗСПЗЗ клиентът ми е правил няколкократно предложения пред общината да започне преустройство и поддръжка на тази постройка, но строежът е по закона за земеделските земи и той е свързан с този язовир.

За това моля да бъде назначена експертиза, като моля да ми дадете възможност да представя пред съда молба с въпроси, точни юридически оформени въпроси, свързани с търпимостта на обекта, за който е издадена оспорената заповед.

АДВОКАТ Ч. – Оспорвам жалбата.

Представям заповед, с която кмета на община Камено оправомощава заместник кмета да издава заповеди за премахване на незаконни строежи.

Противопоставям се на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, тъй като незаконната постройка, представляваща помпена станция, е изградена без всякакви строителни книжа и няма издадено разрешение за строеж за нея, а същата е изградена в имот публична общинска собственост и доколкото следва, че тя е незаконен строеж.

Също така с постановление от 28.11.2003г., с което същата станция е възложена на лицето Стоян П., който е праводател на праводателите на жалбоподателя, са възложени единствено 20 кв.м, така е описана сградата, като впоследствие, в един от съставените нотариални актове, а именно този от 12.12.2015г., в него изведнъж е описано и бетоново съоръжение с площ от 81 кв.м, което не фигурира в каквито и да е документи за собственост и считам, че некоректно се отразява обстановката и правото на собственост на жалбоподателя.

Нямам други искания по доказателствата.

АДВОКАТ Т. – Ако общината оспорва актът за собственост, редът за оспорване на собствеността на имота е оспорване по друг ред и пред друг съд. Това е, което фигурира в заповедта като имот и постройка. Понякога в нотариалните актове се описват различно.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л.2-3 от делото, към които са описани и доказателствата, представени с жалбата.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 3-дневен срок от днес, да представи по делото в писмен вид конкретно формулирани въпроси във връзка с искането му да бъде назначена съдебно-техническа експертиза.

ДАВА възможност и на ответника, в 3-дневен срок от днес, да формулира въпроси към съдебно-техническа експертиза и да ги депозира в този срок.

ЗАДЪЛЖАВА Служба по вписванията Бургас към Агенцията по вписванията, в 7-дневен срок от съобщаването, да представи по делото копие от нотариален акт №89, том.ХVІ, дело 8500/1996г. на нотариус при БРС (нотариалният акт е описан по този начин, като един от документите, въз основа на които е съставен нотариален акт вх.рег.№16975, акт № 79, том 50, дело 8982/12.12.2015г. на Служба по вписванията).

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 31.01.17г. от 11.00ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: