ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІХ-ти административен състав

На двадесет и седми октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1585 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:28 часа се явиха:

              За Протестиращата страна Окръжна прокуратура Бургас - редовно и своевременно призована, се явява прокурор Червеняков.

          Ответната страна Общински съвет Поморие - редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

           

Становище по хода на делото:

 

 ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  го ДОКЛАДВА.

Административното дело е образувано по протест на Тиха Стоянова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас с искане да се прогласи нищожността на разпоредбите на чл.29,  ал.1,  т.7 и  чл.33,  ал.3,  т.2 и  т.4 от Наредба № 8 на Общинския съвет Поморие за рекламната и  информационната дейност на територията на Община Поморие.

Съдът посочва, че в тежест на административния  орган е да докаже съществуването на фактическите и правни основания за приемане на оспорения нормативен акт, а в тежест на оспорващия да докаже съществуването на някое от основанията посочени в чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните да изложат съображенията си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите най-късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам по доклада, правя уточнение, че искането за прогласяване за нищожност го поддържам, но при алтернативно искане за отмяна поради незаконосъобразност, предвид изложените аргументи в протеста. Представям списък на разноските.

 

На основание чл.171, ал.4 във вр. с чл.196 от АПК съдът указва на ответника, че не сочи доказателства за публикуване на проекта на оспорваната Наредба на интернет страницата на общинския съвет съгласно изискванията на чл.26, ал.2 от ЗНА, както и проекта, и мотивите към проекта на нормативния акт, в обжалваната част, съгласно изискването на чл.28 от ЗНА.

В тази връзка съдът ДАВА възможност на ответника в срок до следващото съдебно заседание да ангажира доказателства за публикуване на проекта на интернет страницата на общинския съвет съгласно изискванията на чл.26, ал.2 от ЗНА, както и проекта, и мотивите към проекта на нормативния акт,  в обжалваната част, съгласно изискването на чл.28 от ЗНА.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

          Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА Делото.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.11.2016г. от 10,20 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Да се изпрати копие от настоящето Определение на ответната страна с оглед да й се даде възможност да представи доказателства съгласно дадените от съда указания.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,36 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: